محاسبه توان جذبی امواج الکترومغناطیسی راداری باندx در لایه و تیغه‌های پلاسمایی در انعکاس‌های متوالی

چکیده

در این مقاله سعی شده است جهت رادار گریز شدن تجهیزات موشکی و راداری از دید رادارهای دیگر توان جذبی امواج الکترومغناطیسی باند x در لایه و تیغه های پلاسمایی مغناطیسی و غیرمغناطیسی در انعکاس‌های متوالی بررسی شوند. در این تحقیق توان جذبی، عبوری و منعکس شده با روش اسنل دکارت برای حالت‌های مختلف مطالعه می‌شوند. به‌این‌صورت که یک موج تک‌فام با قطبش مشخص را به طور عمود و یا مایل به سطح لایه و تیغه‌های پلاسمایی  تابانده و مقدار توان تلفاتی، عبوری و انعکاسی در لایه و تیغه پلاسمایی برای این طیف محاسبه می‌گردند؛ سپس با درنظر گرفتن انعکاس‌های متوالی توان تلفات، عبور و انعکاس محاسبه گردیده و نمودار تغییرات این توان‌ها  نسبت به زاویه فرودی، میدان مغناطیسی خارجی، فرکانس موج الکترومغناطیسی ورودی و ضخامت تیغه و لایه پلاسمایی و‌دیگر پارامترهای مهم ترسیم می‌شوند. نهایتاً در مورد نتایج و شرایط  بهینه برای کاربردهای مختلف بحث نموده و پیشنهاداتی ارائه داده می‎شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Absorption of X-band Radar Electromagnetic Waves in the Plasma Layer Blades in Consecutive Reflections

چکیده [English]

In this article we have tried to stealth missile and radar equipment from other radars. X-band electromagnetic waves in the plasma layer and blades that are magnetic and nonmagnetic in successive reflections are considered. power absorbed, transmitted and reflected are studied with Snell-Descartes method for different conditions. by considering the potential repercussions consecutive losses through reflection and how it is calculated, and the variation of the angle of incidence, external magnetic field, the frequency of the incoming electromagnetic wave and plasma layer thickness and other parameters are drawn blade. Finally, the results and the optimum conditions for various applications are discussed and recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stealth
  • consecutive reflections
  • x band
  • equipment
  • missiles
  • plasma layer
منابع

      1.            حسینی مرادی سید علی، بررسی ضریب جذب عبور بازتاب در تیغه‌های پلاسمایی، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و لیزر ایران،  بهار 1391.

      2.             ولفگانگ باوم‌یوهان، "مبانی فیزیک پلاسمای فضایی"، ترجمه‌ی محمود صالح‌فرد، بهروز ...صالح‌پور، چاپ اول،انتشارات دانشگاه تبریز، صفحه 120 الی 125، 1390.

      3.            G.T. Ruch, D.E. Barrick, W.D. Stuart, C.K. Krichbaum, in "Radar Cross Section" Handbook Plenum, New York.  p p.78-99, Jul. 1970.

      4.            A.Ishimaru,"Electromanetic Wave Propagation, radiation,and scattering rentice" Hall,new jersey, (1975) 100-150.

      5.            Vidmar R.J.,"Plasma Sci", IEEE Trans on Plasma Sci. Vol.18 pp 733 jan 1990.

      6.            Bittencourt,J. A., "Fundamentals of Plasma Physics", Research Scientist Professor, Institute for Space Research (INPE), Sao Paulo, Brazil,(1986).

      7.            Theoretical " Principles of plasma physics and Atomic".  .http://www.plasmaphysics.org.uk/

      8.            N. A. Krall, A. W. Trivelpiece, "Principle of Plasma Physics" McGraw-Hill B, Book Company, (1973).

      9.            Y. R. Shen, "The Principle of Nonlinear Optics", Wiley, New York, (1984).

  10.            R. B. Boyd, "Nonlinear Optics", Rochester, New York, (2007).

  11.            M. Laroussi, J.R. Roth, IEEE Trans. Plasma Sci. 21 (1993) 366.