عملکرد آب‌شکن‌ها در روند تغییرات خط ساحل

چکیده

کنترل فرسایش در مناطق ساحلی، امری ضروری می‌باشد. در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر منطقه ساحلی لیان که دارای چشم‌اندازهای طبیعی زیبایی است،در حال تخریب می‌باشد.هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سازه آب‌شکن درمنطقه است. با استفاده از نرم‌افزار MIKE21، نوار ساحلی لیان مدل‌سازی شده و به روش سعی و خطا سازه‌های آب‌شکن با طول‌های متفاوت در مکان‌های مختلف از سایت قرار داده شده و میزان رسوب‌گذاری و فرسایش در هر حالت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر این است که استفاده از آب‌شکن به عنوان سازه حفاظت ساحلی، اگر با مطالعه دقیق انجام نشود، می‌تواند اثرات مخربی در پایین دست سازه ایجاد کند. طول آبشکن‌ها و محل ونحوه قرارگیری آنها نسبت به خط ساحل و یکدیگر، بر رسوب‌گذاری و فرسایش منطقه و حجم آن تأثیر دارد.مدلسازی کمک می‌کند که با توجه به نوع کاربری منطقه سازه مناسب و محل آن انتخاب شود. بعنوان مثال در نقطه 150 از خط نوار ساحلی  پس از قرار دادن دو سازه آبشکن به طول 500 متر، پس از 20 سال تقریبا 120 متر فرسایش رخ خواهد داد. در حالتی که با افزایش طول آبشکن به 850 متر میزان فرسایش این نقطه به 23 متر خواهد رسید. در نقطه 85 از نوار خط ساحل پس از قرار دادن دو سازه آبشکن به طول 500 متر، با گذشت 20 سال تقریبا 275 متر رسوب‌گذاری خواهیم داشت. اگر طول آبشکن به 850 متر افزایش یابد، 258 متر رسوب‌گذاری داریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performanceofgroynonthe Shoreline Changes

چکیده [English]

Erosion control in coastal areas, is imperative.Lian coastal area near the Bushehr nuclear power plant, which has a beautiful natural landscape, is being destroyed.The aim of this study is to evaluate the performance of groyn structures in the area.Using software MIKE21, Lian Shoreline is modeled. Trial and error method, groyn structures with different lengths in different areas of the site have been placed and sedimentation and erosion has been studied in each case.The results of this study indicate that the use of the groyn protecting the coastal beaches, if not done with careful study, can cause detrimental effects on downstream structures.The location of the groyn and the shoreline motion and position relative to each other, will affect on sedimentation and erosion and it’s volume.Modeling helps to choose the appropriate structures  and it’s location for the site depending onareausage. For example, in point x=150 of  the coastal line, after placing two groyn with length of 500 m, approximately 120 m of erosion will occur after 20 years.Although increasing the length of the breakwater to 850 meters, the erosion rate in this point reaches 23 meters. In point x=85 of  the coastal line, after placing two groyn with length of 500 m, we have almost 275 meters deposition after 20 years. Although increasing the length of the breakwater to 850 meters, deposition will be 285 meters.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • erosion
  • sedimentation
  • coastal protection structures
  • groyn
  • software MIKE21
 منابع

        1.            برگی، خسرو، اصول مهندسی دریا (هیدرولیک دریا، سازه‌های دریایی و مهندسی سواحل)، چاپ دوم، 1387 ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

        2.            ریاحی، محمد، شبیه‌سازی عددی تغییر شکل نیمرخ بستر دریا در مقابل دیوار ساحلی، رساله دوره دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، 1384.      

        3.            صادقی، کبیر، مهندسی سواحل , بنادر و سازه‌های دریایی، تهران،انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق، ص 502. 1380

        4.            عفتی، مهدی،لشته‌نشایی، میراحمد، اثر نیروهای امواج و زلزله بر موج‌شکن‌های سنگی، هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران،1387.

        5.            مقدسی، نرگس، مطالعه میدانی روشهای حفاظت از سواحل جنوبی ایران با رویکرد به ساحل لیان (بوشهر)، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، 1388.

        6.            ناصری‌زاده، روح ا...،قنبریان،مجتبی، اجرای موج‌شکن‌های سنگی از طریق دریا،ششمین همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، 1383.

    7.        Bushehr Nuclear Power Plant. Halileh, Iran, "Hydrology and HydraulicEngineering'' FSUE «Аtomenergoproekt» - 49.BU.10.OO.FSAR.RDR001- Revision 0 Date 24.11.2004 sheet 2.4-e178, October 1975.

    8.        Bushehr Nuclear Power Plant .Halileh, Iran, "Soil and Foundation Stability'' FSUE «Аtomenergoproekt» - 49.BU.10.OO. FSAR.RDR001- Revision 0 Date: 24.11.2004 Sheet 2.5-15, October 1975.

    9.        Bushehr Nuclear Power Plant .Halileh, Iran, "Soil Physical Mechanical Properties Normative and Rated Parameters'' – FSUE «Аtomenergoproekt» - 49.BU.1 0.0.ОО.FSAR.RDR001- Revision 0 Date: 24.11.2002 Sheet 2.5-285 , October 1975.

  10.        Francisco Taveira Pinto, Ana Cristina Valente Neves, "Environmental aspects of using detached groyns for coastal protection purposes", Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 15 Iss: 1, pp.62 – 71 ,2004.

  11.        He, C., "Coastal erosion assessment, Malem Village, Kosrae State, Federated States of Micronesia" ,SOPAC Technical Report 341, 2001.

  12.        Jensen , J.H. &Viggosson, Gi. &Elfrink, B. & Broker, I., "Bakkafjara. Sediment Transport and Morphology" , Phase 2 – Final report, pp.9-1-9-4, 2007.

  13.        Mats Persson, "Impact assessment and project appraisal in cases of coastal erosion", International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, Vol. 1 Iss: 3, pp.297 – 309, 2010.

  14.        Roger H. Charlier, Christian P. De Meyer, "Beach nourishment as efficient coastal protection", Environmental Management and Health, Vol. 6 Iss: 5, pp.26 – 34, 1995.

  15.        Rubey, W.W., "Setting Velocities of Gravel , Sand , and Silt Particles ", American Journal of Science , vol.25 , pp.325-338, 1933.

  16.        Thomalla, F. & Vincent, C.E., "Beach response to shore-parallel groyns at Sea Palling,Norfolk, UK" , Estuarine, Coastal and Shelf Science 56 203–212 , 2003.

  17.        Tsai, C.P. & Lee, T.L. &Yeh, P.H., "Forces on Groyns by Standing Waves with Water Overtopping" , Vol. 9, No. 3  (ISSN 1053-5381) - International Journal of Offshore and Polar Engineering ,1999.

  18.        U.S. Army Coastal Engineering Research Center (USACE), "Coastal Engineering Manual", EM 1110-2-1100 (Part VI) chapter 2 , ''Types and Functions of Coastal Structures''. pp. VI-2-1-VI-2-20, 2006.

  19.        U.S. Army Coastal Engineering Research Center (USACE), "Coastal Engineering Manual", EM 1110-2-1100 (Part V) chapter 3, ''Shore Protection Projects''. pp. V-3-19. V-3-39, 2006.      

  20.        U.S. Army Coastal Engineering Research Center (USACE), "Coastal Engineering Manual", EM 1110-2-1100 (Part III) chapter 6 , ''Sediment Transport Outside the Surf Zone''. pp.III-6-46, 2006.

  21.        U.S. Army Coastal Engineering Research Center (USACE), "Coastal Engineering Manual", EM 1110-2-1100 (Part III) chapter 2 , " Longshore Sediment Transport''. pp.III-2-7- III-2-20, 2006.