اثر مس، روی و وانادیم بر رشد جلبک قرمز Gracilaria salicornia

چکیده

اثر فلزات سنگین مس، روی و وانادیوم بر رشد جلبک Gracilaria salicornia در یک دوره 21 روز، تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. جلبک گراسیلاریا از سواحل جزیره قشم در دی ماه 1390 نمونه‌برداری و در آکواریوم‌های 40×30×60 سانتی‌متر (20 لیتر) با روش معلق در 3 تکرار در شرایط استاندارد پرورش داده شد. نور مورد نیاز برای پرورش 4700 لوکس و دمای 25 درجه سانتیگراد و دوره نوری 12 ساعت تاریکی 12 ساعت روشنایی بود. تیمارهای مورد بررسی فلزات مس، روی و وانادیوم با غلظت‌های 50, 5, 5/0 ppm بود. جلبک‌ها در روزهای 21و14، 7، 5، 2 برداشته شدند.
طول، عرض و وزن ریسه‌ها اندازه‌گیری و رشد نسبی محاسبه شد. نتایج نشان داد که فلزات سنگین در غلظت‌های آزمایش‌شده اثر معنی‌دار (05/0 p<) بر رشد جلبک  G.salicornia داشتند. افزایش رشد در غلظت‌های پایین و کاهش آن در میزان زیاد فلزات مورد بررسی نشان می‌دهد که این فلزات ابتدا به عنوان عناصر ضروری برای رشد عمل کردند و پس از افزایش بیش از حد اثرات سمی بروز دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Copper, Zinc and Vanadium on Growth of Red Algae Gracilaria salicornia

چکیده [English]

Effect of Copper, Zinc and Vanadium on growth of Gracilaria salicornia were carried out over 21days under laboratory conditions. The macroalga was collected from coasts of Gheshm island in February 2012.  For each treatment, the algae were inoculated into 20 litre water with diameters of 60×30×40 cm. The suspension method used for culture .All treatments (tanks) were carried out in triplicates.
The length, width and weight of the thalli were measured on 2, 5, 7, 14, 21 days and relative growth was calculated . The results of this study showed significant differences on growth of G.salicornia between treatments(P<0.05). Increased growth in low concentrations and reduce the high rate of the investigated metals shows that these metals initially as essential elements for the growth of the practice, and so increase the toxic effects too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gracilaria salicornia
  • copper
  • Zinc
  • Vanadium
  • growth