بررسی عددی نفوذپرتابه‌های توخالی سرتخت، سرنیمکروی و سرمخروطی درهدف-های آلومینیمی نازک

چکیده

در این مقاله رفتار ورق‌های آلومینیمی با ضخامت 1میلیمتر که تحت برخورد پرتابه‌های با دماغه تخت، نیمکره‌ای و مخروطی قرار گرفته‌اند،به صورت عددی بررسیشده است. هدف‌ها در سرعت‌های مختلف تحت برخورد قرار گرفته وسرعت برخورد و سرعت باقیمانده پرتابه‌ها اندازه‌گیری شدند. علاوه بر تعیین حدبالستیک، تأثیر شکل دماغه پرتابه بر روی تغییر شکل هدف نیز مطالعه شد. مشاهده شد که سرعت حد بالستیک پرتابه‌های با دماغه نیمکروی بیشتر از پرتابه‌های با دماغه تخت و تختبیشتر از مخروطی است. برخورد ونفوذ پرتابه با نرم‌افزار ال-اس-داینا[1]به صورت سه بعدی شبیه‌سازی و با نتایج تجربی مقایسهگردید که تطابق قابل قبولی بین نتایجدیده شد.[1].LS-DYNA

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Numerical Investigation on the Penetration Of Thin Aluminum Targets By Blunt, Hemispherical and Conical Nose-Shaped Projectiles

چکیده [English]

In this paper numerical study on the penetration of aluminum targets with a thickness of 1 mm  by projectiles with three types of nose shape, blunt, hemispherical and conical presented. Targets penetrate at different impact speed and initial velocity and residual velocity of the projectiles were measured. In additionto measuring ballistic limit, effect of  projectile nose shape on the deformation of target plates was also studied.According to researches results the ballistic limit of cylindro-hemispherical projectiles is more than cylindricalprojectiles and also cylindro-conical projectiles has minimum ballistic limit.Numerical simulationfrom LS-DYNA are compared with Experimental results, that show good agreement between the experimental and numerical data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ballistic limit
  • Impact
  • Nose shape
  • Numerical