پتانسیل سیانوباکتری دریایی Oscillatoria sp. ISC104 در تجزیه زیستی نفت خام

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

4 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

چکیده

نفت یک فرآورده سمی برای سیستم‌های بیولوژیک است و یکی از آلوده کننده‌های اصلی محیط زیست محسوب می‌شود. عده‌ای از سیانوباکتری‌های دریایی قادر به تجزیه و تخریب زیستی ترکیبات نفتی هستند. این سیانوباکتری‌ها جزئی از میکروفلور طبیعی آبهای آلوده به نفت در ایران می‌باشند. در این بررسی اثر نفت خام بر پاسخ‌های فیزیولوژیک براساس نرخ رشد و همچنین میزان توانایی سیانوباکتری Oscillatoria sp. ISC104 در تجزیه نفت خام مورد آزمایش قرار گرفت. این نمونه از آبهای آلوده نفتی جنوب ایران جداسازی شد. پس از خالص سازی، نمونه درمحیط کشت مایع BG11 فاقد منبع کربنی، تحت تیمارهای مختلف نفت خام (0، 1، 5/2، 5 و 7%) قرار گرفت.
رشد بر اساس وزن خشک و تجزیه زیستی با کمک گاز کروماتوگرافی انجام شد. پاسخ‌های فیزیولوژیک نشان داد که اپتیمم رشد در غلظت 1% نفت خام مشاهده شد. سنجش کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین‌ها درفاز لگاریتمی با روش طیف سنجی انجام شد. میزان کلروفیل درشاهد بیشترین مقدار بود. مقدار فیکوسیانین و فیکواریترین در غلظت‌های 1 و 5% نفت خام بیشتر و آلوفیکوسیانین درشاهد ماکزیمم مقدار بوده است. با توجه به تجزیه نفت خام، نتایج نشان داد که نمونه می‌تواند میزان نفت خام را تا 54/24 و 82/43% به ترتیب بعد از 14 و 28 روز کاهش دهد. بطور کلی نتایج این تحقیق تأیید می‌کند که این سیانوباکتری توانایی تجزیه نفت خام را داشته و غلظت پایین نفت خام می‌تواند بعنوان منبع کربنی برای این سیانوباکتری مورد استفاده قرار گیرد اما غلظت‌های بالاتر سمی است.

کلیدواژه‌ها