آنالیز عددی کمانش کلی خطوط لوله دریایی بر روی بستر صلب و بررسی تاثیر برخی پارامترها بر کمانش جانبی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

2 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

خطوط لوله یکی از وسایل اصلی حمل و نقل دریایی نفت و گاز در بسیاری از مناطق جهان می باشند. هیدروکربن ها بایستی در فشار و درجه حرارت بالا به منظور حفظ سیالیت و جلوگیری از انجماد منتقل شوند.کمانش کلی خط لوله که کمانش تیر نامیده می شود، شبیه به کمانش اویلری یک ستون لاغر است که در آن خط لوله تحت جابه جایی بزرگ در جهت عمودی یا جانبی می باشد.در این مطالعه، راه حل تحلیلی برای کمانش عمودی و جانبی یک خط لوله بر روی بستر صلب دریایی ارائه و سپس با نتایج حاصل ازمدل های عددی مقایسه می شود. در نهایت تاثیر پارامتر اصطکاک با فرض یکسان بودن اصطکاک محوری و عرضی و همچنین مقادیر مختلف اصطکاک محوری، بر کمانش جانبی خط لوله بررسی می شود. از اهم نتایج گرفته شده پایین تر بودن دمای شروع به کمانش جانبی در مقایسه با کمانش عمودی و همچنین رابطه مستقیم اصطکاک با دمای شروع به کمانش جانبی می باشد. جهت مدل سازی عددی از نرم افزار ABAQUS بهره گرفته شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Global Buckling of Subsea Pipelines on Rigid Seabed and InfluenceofSome ParametersEvaluation on Lateral Buckling

نویسندگان [English]

  • MARJAN KESHAVARZ 1
  • MOHAMAD VAGHEFI 2
  • ALIREZA FIUZ 2
چکیده [English]

Pipelines are one of the main means of transporting oil and gas offshore in many parts of the world.Hydrocarbons must be transported at high temperature and pressure to ease the flow and prevent solidification.Global buckling which is called beam buckling, It is similar to Euler buckling of a slender column in which the pipeline undergoes a large displacement in vertical or lateral direction. In this study ,an analytical solution for vertical and lateral buckling of a pipeline on rigid seabed is presented and then compared with the results of numerical solution. Finally the influence of friction with assumption of same axial and lateral friction and also different value of axial friction on lateral buckling of pipeline is checked.The most important results indicating lower temperature for lateral buckling in compare with vertical buckling and direct relationship between friction and the lowest temperature rise that initiate a buckle.For numerical modeling ABAQUS software has been used.