تحلیل و بررسی مولفه های کشندی در خورهای بندر امام خمینی بوسیله نرم افزار T_Tide

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

امروزه روند بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست مانند جزر و مد در مقابل انرژی حاصل از سوختهای فسیلی یک ضرورت به نظر می‌رسد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مولفه‌های تاثیرگذار جزر و مد (کشند) در سواحل شمالی خلیج‌فارس در ایستگاه بندر امام خمینی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا داده‌های میدانی کشند مربوط به سال‌های 2003 ،  2004 ، 2005 ، 2006  ،  2008 جمع‌آوری شده، سپس با نرم‌افزار T-Tide که در محیط نرم‌افزار، MATLAB  قابل اجرا است دامنه و فازهای 30 مؤلفه اصلی جزر و مد استخراج و سیگنال‌ها با تکنیک  Bandpass فیلتر شدند. سپس با در نطر گرفتن 4 مؤلفه اصلی O1, K1, M2, S2 نوع الگوی کشند بدست آمد. مؤلفه‌های حاصل از این نرم‌افزار با نرم‌افزار(Forman)  که در سازمان نقشه‌برداری جهت آنالیز هارمونیک استفاده می‌شود، مقایسه شده و صحت نتایج آن مورد تایید واقع گردید. نتایج نشان داد که الگوی کشندها نیم روزانه و همچنین با مقایسه داده‌های میدانی در ایستگاه‌های مورد مطالعه مشخص می‌شود بیشترین دامنه ارتفاع جزر و مد 02/6 متر در ماه می و 54/5  متر در ماه فوریه در بندر امام خمینی بوده است، با توجه به دامنه جزر و مدی سواحل دنیا که در حدود 5/2 تا 5/5 متر است  و با توجه به حوضۀ مربوط به آنها دامنه جزر و مدی به دست آمده برای سواحل بندر امام خمینی برای استحصال انرژی بسیار مناسب است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on extracting Tidal components (12 components) in Imam Khomeini port estuaris by T_Tide software

نویسندگان [English]

  • Parvaa Jahansa 1
  • Kamran Lari 2
  • Masoud Torabi Azad 2
چکیده [English]

It seems Today the operation Of renewable energy sources sources such as tide against from fossil fuels Energy necessity  .Therefore, to be extracting energy from tides on Imam khomeini port Examined. In this study collected  tidal data for years 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 and then with the T-Tide software that Is applicable in the MATLAB software,Were filtered  amplitude and phase  of 30 principal components tide  by Bandpass technique. Compared component Result from this software with NCC software (Forman) that used for harmonic analysis, results was confirmed. The results showed that the maximum amount of energy possible to Bandar Imam Khomeini in 2005, with   2.85 × 105 W in summer and 3.20 × 105W in winter and tidal pattern is semidiurnal- mixed. Comparing the tidal data at the stations under study is characterized by a maximum amplitude Tide is 6.02 Meter in may  and 5.45 meter in february  in Imam Khomeini port and maximum range in  Khour Musa of the tide  is 4.28 meter  in May and 3.88 meter in February and that is ideal for Extraction energy.