تحلیل عددی هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق در شرایط دائم و غیردائم

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

چکیده

در این مقاله تحلیل عددی یک نمونه پروانه نیمه​مغروق با استفاده از روش حجم محدود در شرایط دائم و غیردائم ارائه می‌شود. معادلات حاکم بر جریان سیال، الگوریتم​های شبیه‌سازی جریان‌های چرخشی و دوفازی و همچنین مشخصات شبکه محاسباتی استفاده شده در این تحلیل معرفی می​گردد. نتایج استخراج شده از تحلیل عددی شامل کانتورهای فشار و سرعت و رفتار ضرایب تراست و تورک در یک دوره چرخش پروانه می‌باشد. به​منظور اعتبارسنجی نتایج، ضرایب تراست و تورک حاصل از نتایج عددی و تجربی مقایسه شده​اند. خطای محاسباتی حدود سه درصد مشاهده شده در مقایسه​ی بین نتایج عددی و تجربی نشان‌دهنده‌ی دقت بالای روش ارائه شده می‌باشد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Surface Piercing Propeller at Steady and Unsteady Conditions

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghasemi 1
  • Hassan Ghoushchi 1
  • Mahdi Dadkhah Tehrani 2
چکیده [English]

This paper presents the numerical analysis the surface piercing propeller (SPP) at the steady and unsteady conditions using finite volume method (FVM). The RANS (Reynolds-Averaged Navier Stokes) based solver is used in order to study the variations of hydrodynamic characteristics of the SPP. The results are included the pressure distributions on the blade surface and hydrodynamic performance. It is also compared with experimental data with good agreement. This paper presents the numerical analysis the surface piercing propeller (SPP) at the steady and unsteady conditions using finite volume method (FVM). The RANS (Reynolds-Averaged Navier Stokes) based solver is used in order to study the variations of hydrodynamic characteristics of the SPP. The results are included the pressure distributions on the blade surface and hydrodynamic performance. It is also compared with experimental data with good agreement. This paper presents the numerical analysis the surface piercing propeller (SPP) at the steady and unsteady conditions using finite volume method (FVM).