فناوری های نوین و مدیریت سیستم های پرورش در آبزی پروری میگو

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

2 استادیار پژوهشی ، پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3 استادیار گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، کرمان، ایران

4 دانشجوی دکتری پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

در سال‌های اخیر صنعت پرورش میگو یکی از بخش‌های مؤثر در تولید غذا بوده و از چندین دهه گذشته به سرعت به یک صنعت پویا و رو به رشد تبدیل شده است. کاهش ذخایر میگوها و ماهیانی که به طوری تجاری صید و بهره برداری می‌شوند از یک سو و رشد روز افزون جمعیت از سوی دیگر، سبب افزایش تقاضا به منابع پروتئینی دریایی شده است. در چنین شرایطی بالا بردن بازده تولیدات آبزی پروری، یکی از اهداف مهم صنعت آبزی‌پروری است. با استفاده از فناوری های نوین بدست آمده تا سال 2019 میلادی، امروزه می‌توان تراکم و میزان تولید را در واحدهای تولیدی افزایش داد. از جمله ی این فناوری‌ها، اجرای سیستم‌های مداربسته‌ی آبزی پروری نوین و سیستم بیوفلاک (توده زیستی) می‌باشند که در سراسر دنیا در حال رشد و توسعه است. بنابراین ارائه راهکارهای مفید مهندسی آبزی-پروری جهت استفاده در صنعت پرورش میگو و بکارگیری فناوری‌های نوین در این صنعت بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش سیستم‌های مختلف پرورش میگو در آسیا و پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه استفاده از سیستم‌های بیوفلاک و چرخشی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در این مطالعه به بررسی چالش‌های سیستم بیوفلاک و چشم‌اندازهای پیش روی صنعت میگو پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New technologies and management of farming systems in shrimp aquaculture

نویسندگان [English]

  • Moslem Sharifinia 1
  • Mehrzad Keshavarzifard 2
  • mohammad hossein khanjani 3
  • Vahid Yeganeh 4
  • Ali Ghawampour 1
1 Shrimp Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI). Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). Bushehr, Iran
2 1. Shrimp Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bushehr, Iran
3 University of Jiroft, Faculty of Natural Resources, Fisheries Department, Jiroft, Kerman, Iran
4 Iran Shrimp Research Center
چکیده [English]

In recent years, the shrimp farming industry has been one of the most influential sectors in food production and has grown rapidly into a dynamic and growing industry over the past few decades. Declining shrimp and fish stocks that are being traded and exploited on the one hand, and growing population on the other hand, have increased demand for marine protein sources. In such a situation, increasing the efficiency of aquaculture production is one of the important goals of the aquaculture industry. With the use of new technologies obtained until 2019, today it is possible to increase the density and amount of production in production units. These technologies include the implementation of modern recirculating aquaculture and biofloc systems, which is growing and developing around the world. Therefore, it is very important to provide useful aquaculture engineering solutions for use in the shrimp farming industry and the use of new technologies in this industry. In this study, various shrimp farming systems and research on the use of biofloc and recirculating systems were reviewed. The study also examines the challenges of the biofloc system and the prospects facing the shrimp industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture
  • Biofoc
  • new technologies
  • Shrimp Industry
[1]    Khanjani, M., Sharifinia, M., 2020. Biofloc technology as a promising tool to improve aquaculture production. Reviews in Aquaculture.https://doi.org/10.1111/raq.12412.
 
[2]    Sharifinia, M., Afshari Bahmanbeigloo, Z., Smith Jr, W.O., Yap, C.K., Keshavarzifard, M., 2019a. Prevention is better than cure: Persian Gulf biodiversity vulnerability to the impacts of desalination plants. Global Change Biology. 10.1111/gcb.14808(ja).
 
[3]    Sharifinia, M., Daliri, M., Kamrani, E., 2019b. Estuaries and Coastal Zones in the Northern Persian Gulf (Iran), Coasts and Estuaries. Elsevier, pp. 57-68.
[4]      Lekang, O.-I., 2013. Aquaculture engineering. John Wiley & Sons.
[5]      Kungvankij, P., Chua, T.-E., Pudadera Jr, B., Corre, K., Borlongan, E., Tiro Jr, L., Potestas, I., Talean, G., 1986. Shrimp culture: pond design, operation and management.
[6]      Treece, G.D., Fox, J.M., 1999. Design, operation and training manual for an intensive culture shrimp hatchery. DIANE Publishing.
[7]    Taw, N., 2017. A look at various intensive shrimp farming systems in Asia. Global Aquaculture Advocate Magazine.
[8]    Taw, N., Fuat, J., Tarigan, N., Sidabutar, K., 2008. Partial harvest/biofloc sistem promising for Pacific white shrimp. Global Aquaculture Advocate Magazine, 84-86.
[9]    Taw, N., 2005. Shrimp farming in Indonesia evolving industry responds to varied issues. Global Aquaculture Advocate Magazine, 65-67.
 
[10] Khanjani, M., Alizadeh, M., Sharifinia, M., 2020. Rearing of the Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei in a biofloc system: The effects of different food sources and salinity levels. Aquaculture Nutrition https://doi.org/10.1111/anu.12994.
[11]   Ahmad, I., Babitha Rani, A.M., Verma, A.K., Maqsood, M., 2017. Biofloc technology: an emerging avenue in aquatic animal healthcare and nutrition. Aquaculture International 25(3), 1215-1226.
[12]   Avnimelech, Y., 2009. Biofloc technology: a practical guide book. World Aquaculture Society.
[13] Emerenciano, M., Gaxiola, G., Cuzon, G., 2013. Biofloc technology (BFT): a review for aquaculture application and animal food industry. Biomass now-cultivation and utilization, 301-328.
 
[14]                    خانجانی، م.ح. 1398. تأثیر سطوح مختلف شوری و منابع کربن در سیستم تولید توده زیستی (Biofloc). مجله علمی شیلات ایران: دوره ۲۸، شماره ۴; ۶۹-۷۹.
[15]                    خانجانی، م.ح.، سجادی، م.م.، علیزاده، م.، سوری نژاد، ا. 1394. تاثیر نسبتهای مختلف غذادهی بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک. مجله علمی شیلات ایران، 24: 28 – 13.  
[16]                    خانجانی، م.ح.، سجادی، م.م.، علیزاده، م.، سوری نژاد، ا. 1395. تولید و ارزیابی بیوفلوک به منظور به کارگیری در سیستم پرورشی بدون تعویض آب. نشریه توسعه آبزی پروری، 10: 41 – 33.
[17]                    خانجانی، م.ح.، علیزاده، م.، رفیعی پور، ا. 1395. توسعه آبزی پروری پایدار با استفاده از فنآوری توده سازی زیستی. بهره برداری و پرورش آبزیان، 5: 72 – 45.
[18]                  Taw, N., Poh, Y., Ling, T., Thanabatr, C., Salleh, K., 2011. Malaysian shrimp farm redesign successfully combines biosecurity, biofloc technology. Global Aquaculture Advocate, 74-75.
 
[19] Menasveta, P., 2002. Improved shrimp growout systems for disease prevention and environmental sustainability in Asia. Reviews in Fisheries Science 10(3-4), 391-402.
[20] Lightner, D.V., 2005. Biosecurity in shrimp farming: pathogen exclusion through use of SPF stock and routine surveillance. Journal of the World Aquaculture Society 36(3), 229-248.
[21]         Itano, T., Inagaki, T., Nakamura, C., Hashimoto, R., Negoro, N., Hyodo, J., Honda, S., 2019. Water circulation induced by mechanical aerators in a rectangular vessel for shrimp aquaculture. Aquacultural Engineering 85, 106-113.
[22]             Effendy, I., Al Deen, S., Chithambaran, S., 2016. Semi Intensive and Semi Biofloc Methods for the Culture of Indian White Prawn, Fenneropenaeus indicus in High-density Polyethylene Liner Ponds. HAYATI Journal of Biosciences 23(3), 106-110.
[23]             Latt, U.W., 2002. Shrimp pond waste management. Aquaculture Asia 7(3), 11-48.