بررسی اثر دور موتور، رطوبت و دمای هوای ورودی بر عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی چهارزمانه

چکیده

بررسی اثر دور موتور، رطوبت و دمای هوای ورودی بر عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی چهارزمانه   پویا عباسی1، حمید فروزان2، مجتبی شکری3   Pouya.Abbasi@ymail.com   1- کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) 2- کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) 3- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)     چکیده نیروی محرکه شناورهای سطحی عموما با استفاده از موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی به ویژه موتورهای اشتعال تراکمی تامین می‍گردد. با توجه به اهمیت عملکرد موتورهای اشتعال تراکمی در شناورهای سطحی، اثر دور موتور، رطوبت و دمای هوای ورودی بر توان اندیکاتوری، گشتاور اندیکاتوری و مصرف سوخت ویژه یک موتور اشتعال تراکمی توسط یک ابزار شبیه‌ساز یک بعدی موتور، GT-Power، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای نرم‌افزار نشان‌دهنده افزایش توان، گشتاور و کاهش مصرف سوخت ویژه با افزایش دور موتور و افزایش مصرف سوخت ویژه و کاهش توان و گشتاور با افزایش دمای هوای ورودی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Engine Speed, Ambient Humidity and Temperature on a Compression Ignition Engine Performance

چکیده [English]

      Testing of the relationship between accounting variables and structural indicators of stock market     P. Piri, S.M. Seyed Motahari, N. Ansari arde       Abstract: This paper is examines the relationship between accounting variables (Earning, Dividend and Book value per share & Cash from Operation) and structured indicators(market price variations & market valume) in Tehran Stock Exchange. To review and test the relationship between the variables, 10-years datas of 165 companies listed in Tehran Stock Exchange between 1380 and 1389, has been studied. The panel data model was used for statistical analysis and the research hypothesis has been tested by the seemingly unrelated regressions (SURE) with using F and t tests. The results indicate that there is a significant relationship between changes in the earnings and cash earnings per share and the trading volume and volatility of the market price.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compression Ignition Engine
  • Indicated Power
  • Indicated Torque
  • Specific Fuel Consumption