آزمون رابطه متغیرهای حسابداری و نماگرهای ساختاری بازار سرمایه شرکتهای صنایع دریایی

چکیده

  آزمون رابطه متغیرهای حسابداری و نماگرهای ساختاری بازار سرمایه شرکتهای صنایع دریایی   پرویز پیری1، محمد رضا کناری2 ، نوید انصاری ارده3   parvizpiry@yahoo.com   1- دکتری حسابداری، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه 2- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 3- کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه       مقاله حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد اثر و ارتباط بین متغیرهای حسابداری (عایدی، سود نقدی و ارزش دفتری هر سهم و وجه نقد حاصل از عملیات) و نماگرهای ساختاری (تغییرات ارزش بازار هر سهم و حجم معاملات) شرکتهای صنایع دریایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. با این میان در این مقاله جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 10ساله 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1380 لغایت 1389، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل آماری از الگوی داده های پانل استفاده شده و با بهره گیری از مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط (sur) و آزمونهای ایستایی و آماره های F و t، آزمون فرضیه های تحقیق انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که تغییرات عایدی و سود نقدی هر سهم با نوسانات قیمت بازار و حجم معاملات رابطه معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing of the relationship between accounting variables and structural indicators of stock market

چکیده [English]

  Testing of the relationship between accounting variables and structural indicators of stock market     P. Piri, S.M. Seyed Motahari, N. Ansari arde       Abstract: This paper is examines the relationship between accounting variables (Earning, Dividend and Book value per share & Cash from Operation) and structured indicators(market price variations & market valume) in Tehran Stock Exchange. To review and test the relationship between the variables, 10-years datas of 165 companies listed in Tehran Stock Exchange between 1380 and 1389, has been studied. The panel data model was used for statistical analysis and the research hypothesis has been tested by the seemingly unrelated regressions (SURE) with using F and t tests. The results indicate that there is a significant relationship between changes in the earnings and cash earnings per share and the trading volume and volatility of the market price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting variables
  • structural indicators
  • market price
  • Trade volume