بررسی الگوی جریانهای برگشتی تحت تاثیر ارتفاع امواج با مدلسازی عددی

چکیده

بررسی الگوی جریان‌های برگشتی تخت تاثیر ارتفاع امواج
با مدلسازی عددی
 
آزاده ولی‌پور1، علی کرمی‌خانیکی2، سرمد قادر3، عباسعلی علی‌اکبری بیدختی4، فیروزه بخشنده5
 
bakhshandeh_daniz@yahoo.com
 
1- دانشجوی دکتری فیزیک دریا، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
2- دکتری فیزیک دریا، استادیار و عضوهیات علمی مرکز پژوهشات حفاظت خاک و آبخیزداری
3- دکتری فیزیک دریا، عضو هیأت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
4- دکتری فیزیک دریا، استادیار و عضو هیأت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
5- کارشناسی ارشد فیزیک دریا
 
الگوی جریان خصوصاً جریان‌های برگشتی، از مهم‌ترین عوامل موثر بر انتقال رسوب در نواحی ساحلی محسوب می‌شود. در این تحقیق تغییرات الگوی جریان برگشتی توپوگرافیکی تحت تاثیر تغییرات ارتفاع امواج عمود بر ساحل با استفاده از نرم‌افزار Mike21/3 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور گردش آب در بستری با یک سد رسوبی کرانه راستا و دو کانال جریان برگشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحقیق الگوی هیدرودینامیکی جریان ناشی از موج را به صورت چرخابه‌هایی با تاوایی معکوس در طرفین کانال جریان برگشتی نشان می‌دهد. نتایج حاکی از آن است که چرخابه‌های قویتر روبه دریا تا حد زیادی در الگوی گردش جریان در مناطق ساحلی موثرند به طوری که با هجوم امواج مرتفع‌تر چرخابه‌های روبه دریا در مقیاس بزرگتر تشکیل و موجب افزایش سرعت جریان برگشتی در مرکز کانال جریان می‌شوند، در صورتی که درحضور امواج کم ارتفاع، چرخابه‌های رو به دریا ضعیف و سپس به ساحل نزدیک می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Wave Height on Rip Currents Pattern

چکیده [English]

 
The Effect of Wave Height on Rip Currents Pattern
 
A. Valipour , A. Karami khaniki , F. bakhshandeh , A. Ali-Akbari Bidokhti , V. Chegini
 
Abstract:
Current pattern especially rip current, is the most important effective parameters on sediment transport in the coastal zone. In this research, the topographic rip current pattern exposed to changes in height of cross-shore waves has been studied using of Mike 21/3 software. For this purpose, water circulation in the bed with a long shore bar and two rip current channels was investigated. This research indicates wave-induced current hydrodynamic pattern in the form of vortexes with opposite vorticity on both sides of the rip current channel. The results show that stronger seaward vortexes are very effective on current circulation pattern in coastal zones, so that with the attack of higher waves, seaward vortexes are formed in large scale and increase the rip current velocity in the center of current channel, while in the presence of lower waves, seaward vortexes become weak and then approach the shore.
A concise and factual abstract is required (100-250 words). The abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separate from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be avoided, but if essential, they must be cited in full, without reference to the reference list. Also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rip current
  • Topographic
  • Hydrodynamic
  • Bar
  • Vorticity