سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کارکنان نداجا بر اساس معیارهای استاندارد ایزو 10015

چکیده

هدف از این پژوهش که با روش توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی انجام گرفته است؛ ارزیابی نظام آموزش کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس معیارهای استاندارد بین‌المللی ایزو 10015 و با تاکید بر فرایندهای عمومی نظام آموزشی ضمن خدمت کارکنان می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان نیروی دریایی ارتش  در سال 1392 را شامل شده و از بین آنها تعداد 300 نفر به عنوان نمونه آماری و با روش تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، بررسی اسناد و مدارک دانشگاه و یک پرسشنامه 38 سوالی می‌باشد؛ که توسط محقق و بر اساس الزامات استاندارد ایزو 10015 در پنج مولفه نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی، اجرای برنامه‌های آموزش،ارزشیابی فرایندهای آموزشی و نظارت و کنترل برنامه‌های آموزش تدوین و روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و کارشناسان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (94/0) محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فرایندهای نظام آموزش کارکنان نداجا در ابعاد نیازسنجی آموزشی کارکنان، طراحی و برنامه‌ریزی آموزشها، اجرای آموزشها، ارزشیابی فرایند آموزشی و نظارت بر آموزشها از سطح متوسط بالاتر است. لذا کل نظام آموزش کارکنان نداجا با شاخصهای استاندارد ایزو 10015 مطابقت دارد. لیکن با توجه به فاصله کم نتایج تحقیق با سطح متوسط نقصانهایی در این فرایندها، به تفکیک مولفه‌های پنج گانه مشاهده گردید که پیشنهادات تحقیق برای رفع این معایب توسط محقق ارائه گردید. در خصوص متغیرهای جمعیت شناختی و مولفه‌های  نظام آموزش نیز، بین نظرات دارندگان تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم با فوق لیسانس در مولفه‌های اجرای برنامه‌های آموزشی، ارزشیابی و نظارت تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین دیگر مؤلفه‏ها تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of I. R. Iran Navy’s Personals Based on Standard ISO 10015 Criteria

چکیده [English]

The goal of this research is a case study of evaluation of the personals of naval force Islamic republic of Iran based of standard international ISO 10015 and with emphasize on public processes educational system of personals. The statistic unit of research includes all naval force Islamic republic of Iran’s personals in 1392 and was chosen accidently 300 persons as statistic unit. Method of collecting data, document of university and the questioner includes 38 questions necessities of ISO 10015 in five branch evaluation of learning, educational designing and planning, performing education plan, evaluation of education process, consideration and control of educational programs, edition and visual validity and conceptual by professors and scientists of this area is accepted. Remaining of methods with the use of Krunbach’s alpha (94%) was calculated. The result of research shows that NEDAJA personals’s educational system in aspect of evaluation of learning; educational designing and planning, performing education plan, evaluation of education process are higher than medium level. The reason is equivalent all NEDAJA personals’s educational system with standard of ISO 10015. For that lowest distance of result of study with the average losses in this process in 5 branch trouble shooting that presented by researcher. In the variable of sociology and branches educational system between has diploma degree and more above with master administration in branching of educational program, evaluation and consideration have different meaning but not about among other branches.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • I. R. of Iran Navy
  • Unjob training
  • ISO 10015