بررسی اثر نقص شکل اولیه ناشی از ساخت بر استحکام کمانش پوسته استوانه ای تحت فشار خارجی

چکیده

در این پروژه اثر نقص اولیه بر روی فشار کمانش یک پوسته استوانه‌ای تحت فشار خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بدست آوردن فشار کمانش از دو روش تحلیل خطی و غیر خطی با استفاده از نرم‌افزار اجزاء محدود ABAQUS و استاندارهای GL و EN بهره گرفته شده است. در ابتدا برای صحه‌گذاری نتایج بدست آمده از نرم‌افزار ABAQUS یک مسئله نمونه مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج بدست آمده از این تحلیل با نتایج تجربی و عددی موجود در مقالات مقایسه و تطابق قابل قبولی مشاهده گردید. در ادامه فشار کمانش استوانه تحت فشار خارجی با در نظر گرفتن نقص اولیه‌های مختلفی با استفاده از تحلیل غیر‌خطی نرم‌افزار ABAQUS  محاسبه شد و با توجه به ضعف روابط موجود در این دو استاندارد، نتایج حالت خاصی از مدل اجزاء محدود با نتایج بدست آمده از استاندارد مقایسه گردید.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Manufacturing Defects on The Strength of The Buckling of Cylindrical Shell Under External Pressure

چکیده [English]

In this paper the effect of primary imperfection, on the buckling pressure of a cylindrical shell under external pressure, has been studied. To obtain the buckling pressure, both linear and nonlinear analysis, using finite element software ABAQUS, and GL and EN standards have been applied. For evaluation of FEM results, a typical problem has been solved and results have been compared with experimental and numerical works and a good accordance have been achieved. In the next section, buckling of a cylinder under external pressure with regard to the primary imperfection analysis, using nonlinear module of ABAQUS software was calculated. According to the weakness of the existing relations in the two standards, a special case of the finite element model results were compared with the standard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • buckling pressure
  • primary imperfection
  • cylindrical shell under external pressure