شبیه‌سازی سیالاتی پرتاب از زیر سطح با استفاده از شبکه متحرک

چکیده

شبیه سازی جریان در کاربردهای دریایی، موجب بهبود و پیشرفت علوم و فنون مربوط به این زمینه می‌شود. معمولا در مسائلی که یک پرتابه در حال حرکت است، به منظور بررسی جریان از مدل مش متحرک استفاده می‌شود. در این مطالعه به بررسی جریان دوبعدی در پرتاب یک پرتابه از زیر سطح آب پرداخته شده است که در آن با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت، جسمی که تحت فشار محرک یک مخزن پرفشار است به حرکت در می‌آید. به منظور اعمال اثرات دیواره، از مدل توربولانسی تنش رینولدز (RSM) استفاده شده و برای محاسبه نیروی وارده به پرتابه در مدل مش متحرک، از یک برنامه نوشته شده کامپیوتری تحت عنوان ‌UDF استفاده شده است. نتایج حاصله به صورت نمودارهای سرعت و فشار پرتابه بر حسب تغییر موقعیت پرتابه نشان داده شده است. همچنین اثر افزایش فشار محرک در کپسول پرفشار، در نمودارهای فوق قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fluid Simulation of Launching From the Underwater by Using of Moving Mesh

چکیده [English]

In this paper the moving of an Autonomous Underwater Vehicle (AUV) in the tube that move by force of high pressured air was studied. There are a high pressure capsule beside of tube and when the valve between the capsule and tube opened the pressured air flow in tube and the AUV launched out. The modeling is two dimensional axisymmetric and single phase. We used the fluent software and the UDF for modeling and used the RSM model for the turbulent modeling. The variation of pressure of capsule and effect of initial capsule pressure on the velocity profile of the AUV investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluid modeling
  • Underwater launching
  • moving mesh