مدلسازی یک شناور پروازی با استفاده از نرمافزار CFX

چکیده

امروزه استفاده از شناورهای تندرو به طور چشمگیری گسترش یافته است. در این بین شناورهای دو بدنه به دلیل پایداری عرضی و سطح عرشه بسیار مناسب از اهمیت خاصی برخوردارند. در کشور ما نیز با توجه به نیاز های نظامی، تمرکز زیادی روی طراحی بهینه این شناورها شده است. در طراحی این نوع شناورها بررسیهای هیدرودینامیکی اهمیت بسیاری دارد. در سال​های اخیر استفاده از روشهای عددی برای تحلیل مسائل مربوط به هیدرودینامیکی شناورهای پروازی بسیار فراگیر شده است. بر پایه این روش ها نرم افزارهایی نیز تولید شده اند. یکی از نرمافزارهایی که در این میان از اعتبار خاصی برخوردار است، نرمافزار CFX میباشد.
در این تحقیق پس از مدلسازی یک شناور دو بدنه پروازی به طول 11 متر، عرض 2 متر برای هر بدنه و آبخور 25/1 متر در نرمافزار مذکور، حرکت آن در شرایط آب آرام شبیهسازی شده است. به این ترتیب اطلاعات مربوط به حرکت شناور شامل درگ، لیفت و پیچ به دست آمده است. تریم نهایی شناور نیز یکی دیگر از پارامترهای مهمی است که به کمک این مدل به دست آمده است. ضمن پایداری و همگرایی مدل پس از حدود 6 ثانیه، در سرعت 20 متر بر ثانیه تریم نهایی شناور حدود 4 درجه می باشد که تطابق بسیار خوبی با نتایج تجربی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling a planning vessel by use of CFX

چکیده [English]

Nowadays the use of high speed crafts has considerably become spread. Of these crafts, due to their high transversal stability and deck area, twin hulls are very important. Similarly in our country considering martial needs, a great deal of concentration is focused on designing these crafts. Hydrodynamic considerations in designing this type of crafts are very important. Using numerical methods for analyzing matters of high speed crafts’ hydrodynamics has greatly become spread in recent years. So much software is produced based on these methods. The good standing CFX is one of those.
In this research after modeling a catamaran with 11 meters length, 2 meters width for each hull, and 1.25 meters draft using the mentioned above software, its motion in still water is simulated. By doing so details of the craft’s motion including drag, lift, and pitch are calculated. The ultimate trim of the craft is one another important parameter that is calculated using the model. Besides stability and convergence of the model after almost 6 seconds, in the speed of 20 meters per second, the ultimate trim of the craft is about 4 degrees that greatly resembles to experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High speed vessel
  • CFX
  • Catamaran
  • Hydrodynamic analysis