چکیده

بررسی اثر تورم بر سرمایه گذاری خصوصی در صنایع دریایی ایران     پرویز پیری1، محمدرضا کناری2، نوید انصاری‌ارده3، شهروز توبره‌ریزی4     parvizpiry@yahoo.com     1- دکتری حسابداری، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه 2- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 3- کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه 4- دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران     چکیده تشکیل سرمایه خصوصی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. در ایران موضوع سرمایه گذاری به دلیل بی ثباتی قیمتها و بالا بودن ریسک با مشکلات فراوانی همراه بوده است و به این دلیل سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد نوسانات شدیدی داشته است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری این مطالعه تاثیر تورم بر سرمایه گذاری خصوصی در صنایع دریایی ایران را برای دوره زمانی 1369 لغایت 1390 با استفاده از داده های فصلی مورد تحقیق قرار میدهد. در این تحقیق از آزمونهای دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، فیلیپس پرون (PP) و KPSS برای آزمون ایستایی متغیرها و برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی OLS و همچنین جهت بررسی شکست ساختاری از آزمونهای زیووت و اندروز  و لامزین و پاپل استفاده شده است. نتایج ناشی از آزمون فرضیات نشان می دهد که تورم بر روی سرمایه گذاری خصوصی در ایران تاثیر منفی دارد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of inflation on private investment in marine industries of Iran

چکیده [English]

Private capital formation has an important role in economic growth. Subject to invest in Iran because of high price volatility and risk is associated with many problems because of investment in different sectors of the economy is strong fluctuations. Given the importance of the impact of inflation on investment, private investment in Iran for the period 1369 till 1390 using quarterly data is investigate. This study tests the Augmented Dicky Fuller (ADF), Phillips Peron (PP) and KPSS test for Stationary variables and to test the assumptions of OLS regression models and also to investigate the structural failure of the tests and Zivot and Andrews and Lamzyn and Papl has been used . Results of hypothesis tests indicate that inflation has a negative effect on private investment in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Private Investment
  • Gross fixed capital formation
  • Investment in machinery Of Formation
  • Investment in Building Of Formation