بررسی شناورهای مدرن نظامی و انتخاب بدنه بهینه در ناوگان دریایی آینده

چکیده

 
حبیب الله سیاری1، کریم اکبری وکیل آبادی2
 
akbari.karim@gmail.com
 
1- استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
2- دانشجوی دکتری مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات علمی دانشگاه دریایی امام خمینی(ره)     چکیده امروزه در دنیا بر روی شناوهای مدرن نظامی بر اساس الزامات پایداری، هیدرودینامیکی، سطح مقطع راداری و سامانه های جنگال بصوت جدی فعالیتهای تحقیقاتی بسیار زیادی صورت می گیرد. شناورهای مدرن بصورت تک بدنه و چند بدنه می باشند که متناسب با تکنولوژی در دسترس برای ساخت، هزینه مورد نیاز و نوع ماموریت محوله نسبت به انتخاب بدنه شناور اقدام میگردد. با توجه به ماموریت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و راهبردی بودن این نیرو نیاز است که بتوان شناوری متناسب با نیازهای ماموریتی جدید برای آینده بصورت مفهومی انتخاب نمود. این انتخاب بایستی بر اساس شناخت قابلیت های دیگر کشورهای نوار ساحلی و دیگر کشورهای حاضر در این منطقه باشد. در این مقاله بصورت کلی بدنه مناسب برای شناور نظامی مورد استفاده در ناوگان دریایی آینده انتخاب گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of novel naval vessels and selection of optimized hull in future fleet

چکیده [English]

Today in world based on stability, hydrodynamic characteristics, radar cross section and electronic war systems, focused on novel naval vessels and done a lot of serious research activities. Novel naval ships contain mono-hull and multi hull that is selected based on productivity, cost and mission requirement. According to Mission of the Islamic Republic of Iran Navy and its strategy is needed to allow for future mission needs to be selected suitable naval ships. The selection should be based on knowledge of the other coastal states and other countries in the region. In this paper generally suitable hull in the military's future fleet has been selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel Naval vessel
  • mono-hull
  • multi-hull
  • future fleet