طراحی بهینه پوسته تقویت‌شده استوانه‌ای تحت فشار خارجی با استفاده از قوانین موسسه رده‌بندیGL

چکیده

طراحی بهینه پوسته تقویت‌شده استوانه‌ای تحت فشار خارجی با استفاده از قوانین موسسه رده‌بندیGL     فتانه مرشدسلوک1 ، فهیمه مرشدسلوک2   fmorshed@aut.ac.ir     1- دانشجوی دکتری مهندسی دریا، کارشناس طراحی مؤسسه فرنور پارس مهر 2- کارشناس مهندسی راه آهن (بهره‌برداری)، مؤسسه فرنور پارس مهر     در طراحی بدنه سخت زیردریایی از قوانین موسسات رده بندی استفاده میشود. یکی از این موسسات رده بندی،که در زمینه طراحی بدنه سخت زیردریایی مجموعه قوانین کاملی تدوین نموده است، موسسه رده بندیGL است. استفاده از این قوانین در کنار بهینه سازی می تواند منجر به طراحی سازه سبک و مستحکم گردد. لذا در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از قوانین موسسه GL سازه بهینه برای یک زیردریایی با عمق عملیاتی متفاوت طراحی گردد. این تحلیل شامل یک مساله بهینه سازی با تابع هدف و محدودیت‌های غیر خطیاست. متغییرهای طراحی؛ ضخامت بدنه، هندسه تقویت‌کننده‌ها و فاصله تقویت‌کننده‌ها هستند. محدودیت‌ها توسط قوانین موسسه رده‌بندی برای تضمین استحکام تعیین می‌شوند. تابع هدف نیز وزن بدنه سخت زیردریایی بر واحد طول است. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rule-Base Optimized Design of the Stiffened Cylindrical Shell

چکیده [English]

Pressure hull of the submarines are designed based on the classification society rules and regulations. GL is one of the classification societies which has published a complete set of the rules related to design of submarines. Using this set of rules and optimization can lead to a light weight structure with sufficient strength. Therefore, in this paper the cylindrical shell of submarines with different nominal depth are designed. This procedure includes a optimization problem with nonlinear constraints and objective function. The design variables are pressure hull thickness, stiffeners span, stiffeners web thickness and height and stiffeners flange thickness and width. The constraints are derived from GL Rules to ensure the strength of the shell. The objective function is the weight of the cylindrical shell per unit length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Stiffened cylindrical shell
  • External Pressure