محاسبات به آب‌اندازی کشتی

چکیده

محاسبات به آب‌اندازی کشتی     سجاد اردشیری1 ، عماد طالبی2   sajjad_ardeshiri@yahoo.com   1- کارشناس ارشد هیدرومکانیک کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر       از مسائلی که پس از طراحی و ساخت شناور و حتی قبل از آن در شرکت‌های کشتی سازی مورد توجه قرار می‌گیرد، مراحل به آب‌اندازی[1] و از آب‌گیری[2] شناور می‌باشد. آب اندازی هر شناور پس از ساخت و از آب‌گیری آن برای تعمیرات و بازسازی از موضوعات مهم در ساخت شناورها به شمار می‌آید. در این مقاله پس از معرفی برخی از انواع روش‌های به آب‌اندازی و از آب‌گیری شناورها به بررسی روش استفاده از سرسره می‌پردازیم و روند طراحی سرسره آب اندازی را ارائه خواهیم نمود. سپس نتایج بدست آمده از شبیه سازی  به آب‌اندازی یک شناور نمونه همراه با محاسبات آن،که با استفاده از نرم افزار پارامرین[3] انجام شده است، ارائه خواهد گردید. 
[1] launching [2] docking [3] paramarine

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculations of ship launching

چکیده [English]

Launching and docking of ships is one of the important problems in ship design. This problem is considered in initial design and final steps of ship building. In this paper, we describe the important methods of Launching and docking of ships, which is today's available in ship yards. One of these methods is slipway method. This method is very practical and important in between of other methods. We focus and describe calculation of this method. So calculate the necessary calculations of this method for a model ship by paramarine program and present the results of it.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • launching
  • docking
  • paramarine