حل عددی مدل ادی در ناپایداری های کژ فشار

چکیده

مدل ادی یکی از مدل های اولیه ناپداری کژ فشار می باشد در این مدل با استفاده از ساده سازهایی که در ابتدا بنظر می رسد نتایجی نداشته باشد ، معیار رشد امواج کژ فشار در جو بدست می آید. این مدل به علت اینکه از سطح ریاضی پائین تری نسبت  به مدل چارنی برخوردار است و نتایج حاصل از آن مهم و کاربردی می باشد همواره مورد توجه بوده است. حل عددی مسئله ادی نکات کاملتری از این مدل را روشن می کند. با استفاده از روش عددی مقطع قائم فراسنج هایی مانند تابع جریان ، دما و سرعت قائم رسم شده اند و رشد آنها برای طول موجهای بزرگتر از طول موج آستانه نشان داده شده است مقدار آستانه رشد امواج کژ فشار در حل عددی با مقادیر به دست امده در حل تحلیلی مقایسه شده اند که کاملا با یکدیگر منطبق هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Solution of Eady barocolonic instability model

چکیده [English]

Different fromterrestrial WSNs, the Underwater Acoustic Sensor Network shave many uniquecharacteristics,such ashigherdynamictopology and sparse node density.UASN are affected by ambientenvironmental conditions leading toTransmission loss, Noise, Multi path, Doppler spread and largeand variablePropagation delays intransmissions.Furthermore,Low bandwidth,leading to greater bit-error rates (BER).Nodes are mostly battery powered and it is difficult to replenish their supply.Considering that our country has a wide sea borders on the Persian Gulf region and this region is of particular economic and military conditions,research in this area is so important.The fundamentaldifferences between underwater acoustic propagation andterrestrial radio propagation call for new criteria forthe design of routing protocols.The objective of this paper,is to identify issuesrelated to the underwater environment, to provide the appropriate routing protocols forrelevant networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underwater wireless sensor networks
  • Routing Protocol
  • Acoustic Communication
  • EnergyEfficient