ارائه یک روش جدید برای نگاشت همدیس مقاطع دلخواه متقارن به دایرۀ واحد

چکیده

تاکنون روش های گوناگونی برای به دست آوردن پتانسیل و ضرایب هیدرودینامیکی اطراف مقاطع دو بعدی نوسان کننده در سطح آزاد سیال ارائه شده است . یکی از این روشها ، استفاده از نگاشت مقطع دو بعدی به مقاطع ساده مثل دایره واحد است. در مطا لعه حاضر نگاشتی چند پارامتری جدیدی ارائه شده است که دارای دقت بسیار بالایی بوده و توانایی نگاشت یکنواخت هر مقطع دو بعدی دلخواه را به دایره واحد داراست. این نگاشت هیج کدام از محدودیت های روش‌های نگاشت های قبلی را نداشته و دارای توانایی نگاشت انوع مقاطع دو بعدی را داراست. در نهایت، روش پیشنهاد شده برای نگاشت چهار مقطع مختلف کامل، گوه ای شکل ، بیضی گون و سهمی گون شناور بکارگرفته شده است. مقایسۀ نمودارهای نقاط نگاشت شده و شکل مقاطع واقعی، نشانگر توافق بسیار خوب آنان بوده که حکایت از درجۀ صحت بسیار بالای روش پیشنهادی نگاشت چند پارامتری جدید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting A Novel Techinque for Conformal mappling of Different Ship Sections onto a Unit Circle

چکیده [English]

Various techniques have thus far been presented for determining the potential and hydrodynamic coefficients around the oscillating two-dimensional sections in the free surface flows. one important technique is conformal mapping of two dimensional sections onto a simple unit circle, because there is an analytical solution for the potential around it. In the current study, a particular novel multi parameter conformal mapping is presented which possesses high capability in mapping any arbitrary sections onto a unit circle. This method does not have limitations that its predecessors did and has the ability to map any two dimensional sections.
The presented mapping techniques have been applied to map four different sections of wedge, elliptic, parabolic, and mid ship full sections onto a unit circle. Comparison of the resulting mapped points with those of the real body sections illustrates favorable agreeement which is indicative of high accuracy of the proposed mapping technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mult Parameter Conformal Mapping
  • Least Square minimization scheme
  • Arbitrary Symmetric Sections
  • Gaussian Elimination
  • Unit Circle Section