بررسی روش‌ها و فن‌آوری‌های جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

2 کارشناس ارشد معماری کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

جنگ در دریا شرایط پیچیده‌ای دارد و این شرایط جدای از به‌کار گیری تکنیک‌ها، قوانین به روزی را خواستار می‌باشد. بسیاری از قواعد جنگ دریایی با قواعد سایر جنگ‌ها مشترک است اما قواعد جنگ دریایی بسیار پیچیده‌تر از سایر جنگ‌ها می‌باشد. ممنوعیّت اصول حقوق بین‌الملل که در حقوق مخاصمات مسلحانه در قالب حقوق بشردوستانه تدوین شده است شامل دو اصل اساسی می‌باشد: ممنوعیّت کاربرد سلاح‌ها و روش‌هایی است که آسیب غیرضروری و درد رنج بیهوده وارد می‌آورند و ممنوعیّت کاربرد روش‌ها و ادوات نظامی که به‌طور مستقیم قادر به تفکیک اهداف و اموال غیرنظامی نیستند. محدود کردن ابزارها و روش‌های جنگی، به معنی تعادل برقرار کردن بین ضرورت نظامی و آسیب‌های وارد آمده به وسیله برپایی جنگ در جهت حمایت از افراد غیر رزمنده است. در جنگ دریایی از ابزار و شیوه‌های خاصی استفاده می‌شود. حقوق بشردوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ می‌پردازد و به دلایل انسان دوستانه حق طرف‌های مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه‌های جنگی محدود می‌کند. هدف از این مختصر بررسی روش‌های جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده، و اثبات می‌نماید حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر روش‌ها و ابزارهای جنگ دریایی قابلیت اعمال دارد. روش تحقیقی نوشتار حاضر روش تحلیلی – توصیفی است و روش جمع‌آوری اطلاعات روش کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A examine of the methods and technologies of naval warfare from the perspective of international humanitarian law

نویسندگان [English]

  • behzad seify 1
  • S Majdfar 2
1 Academy Faculty
2 نوشهر
چکیده [English]

War at sea is a complex situation, and apart from the use of techniques, the laws are required someday. Many of the rules of naval warfare are in common with those of other wars, but the rules of naval warfare are far more complex. The prohibition of the principles of international law, which is enshrined in the law of armed conflict within the framework of humanitarian law, comprises two basic principles: the prohibition on the use of weapons and methods that cause unnecessary harm and pain, and the prohibition on the use of military methods and equipment which They are not directly capable of separating civilian targets and property. Limiting the means of warfare means balancing the military necessity and the damage inflicted by the war to support non-combatants. In naval warfare certain tools and methods are used. Humanitarian law restricts the effects of war and, for humanitarian reasons, restricts the right of the parties to the conflict to choose and use war instruments and methods. The purpose of this brief is to examine the methods of naval warfare from the perspective of international humanitarian law, and to prove that international humanitarian law is applicable to the methods and instruments of naval warfare. The research method of this paper is analytical-descriptive method and the method of data collection is library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naval Warfare
  • Humanitarian International Law
  • Method
  • technology
[1]    ­ امیر ارجمند، اردشیر، تروریسم و تحولات حقوق بشردوستانه بین‌المللی،  پژوهش حقوق و سیاست، مجموعه مقالات همایش رسالت رسانه‌های گروهی در ایران دیدگاه و چالش‌های بشردوستانه، تهران، اسفند 1383.
[2]    آزاد، حسین، حسینی، سید جواد، داداش‌زاده، جواد، سلاح و تجهیزات زیرسطحی و مین، انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر، بهار 1387.
[3]    بیگ‌زاده، ابراهیم، حقوق سازمانهای بین‌المللی، مجمع علمی مجد، تهران، 1389.
[4]    تمدن پونه، بررسی کاربرد مین زمینی و دریایی در حقوق مخاصمات مسلحانه، پایان­نامه حقوق بین­الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388. 
[5]    حسینی اکبرنژاد، حوریه، جنگ علیه حقوق جنگ:ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه‌ حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مجلة حقوقی بین‌المللی، ‌ سال بیست و ششم، شمارهء40، 1388.
[6]    حلیم زمهریر، ابوالفضل، بررسی نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فاجعه غزه،گروه پژوهش بین‌المللی، ش 39، تهران، 1388.
[7]    دمج، اسامه، اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی توسط نیروهای مسلح، پژوهش حقوق و سیاست، مجموعه مقالات همایش رسالت رسانه‌های گروهی در ایران دیدگاه و چالش‌های بشردوستانه، تهران، اسفند 1383.
[8]    رسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه هنجنی، سید علی، چاپ اول، جلد اول، دفتر خدمات حقوق بین‌الملل، تهران، 1369.
[9]    زمانی، سید قاسم، حقوق جنگ دریایی و تحولات جدید، مجله سیاست دفاعی، شماره 17، تهران، زمستان 1375.
[10] سیاه رستمی، هاجر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پاسخ به سوالات شما، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1381.
[11] سیفی بهزاد، جنگ زیردریایی از منظر موازین حقوق بشردوستانه، فصلنامه مطالعات بین­المللی، سال دهم، شماره 4، تهران، بهار 1390.
[12] سیفی، بهزاد، شریفی­طراز کوهی، روحانی، کارن، نصیری لاریمی، رضا، چالش­های حقوق حاکم بر استفاده از مین در جنگ­های دریایی در پرتو فناوری­ها و روش­های جدید، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 34، زمستان 1396.
[13] سیفی، بهزاد، شریفی­طراز کوهی، روحانی، کارن، نصیری لاریمی، رضا، مشروعیت بکارگیری فن­آوری مین­های دریایی در زمان صلح، با تأکید بر آموزش قواعد کنوانسیون حقوق دریاها، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره 15، زمستان 1397.
[14]  شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، نشر میزان، تهران، بهار 1390.
[15]   شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر(ارزش‌ها و واقعیت‌ها)، نشر میزان، تهران، بهار 1390.
[16]  شریفی طرازکوهی، حسین، حقوق جنگ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، 1375.
[17]  ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بشردوستانه بین­المللی، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1394.
[18] ضیایی بیگدلی، محمدرضا،  نگرشی بر مسئولیّت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 13، تهران، 1383.
[19]  ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حسینی، سید علی، مسئولیّت دولت افغانستان در نتیجه اقدامات نیروهای جهادی و طالبان، مجله حقوق و سیاست،سال دهم، شماره 25، زمستان تهران، 1387.
[20] فلک، دیتر، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، با اهتمام و ویرایش زمانی، سید قاسم، ساعد، نادر، مؤسسه شهر دانش، تهران، 1387.
[21] کسسه، آنتونیو، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتّحد، ترجمه مرتضی، کلانتریان،چاپ اول، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، تهران،. 1370.
[22]  کسسه، آنتونیو، حقوق بین‌الملل، ترجمه، شریفی طراز کوهی، حسین، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، 1388.
[23]  کنعانی، محمدطاهر، سیاه­رستمی، هاجر، حسین‌نژاد، کتایون، حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری‌های مسلحانه، کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران، تهران، 1385.
[24]  گاتری، آندره، رونزیتی، ناتالینو، جنگ ایران و عراق (1988-1980) و حقوق جنگ دریایی، ترجمه ملک محمدی نوری، حمیدرضا، و همکاران، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1374.
[25] گارلند، لی، موس، هالسی، سلاحهای هدایت شونده، ترجمه حسین، سلیقه دوست، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، 1377.
[26] عباسی، محمد، حقوق بشردوستانه، فصلنامه امنیّت پژوهشی، شماره29، سال نهم، تهران، 1389، ص13.
[27] مونسان، محمد، آشنایی با زیردریایی‌های نظامی، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، 1383.
[28] مروت، مجتبی، حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، ش 18، تهران،  1385.
[29]  ممتاز، جمشید، شریفی طرازکوهی، حسین، حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران، شماره 32 ، تهران.
[30] نیکنام، احمد، جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل، ماهنامه دادرسی، ش 66، سال یازدهم، تهران، بهمن و اسفند 1386.
[31] ب: منابع لاتین:
[32]             Busuttil, James J., Naval Weapon System and The Contemporary Law of War, Oxford, Clardon Press, 1998.
[33]             Bennet, Chris, Mine Warfare at sea, African Security Review, vol. 7, no. 5, 1998.
[34]             Curtis F. J. Doebbler, introduction to International Humanitarian Law, publishd and distributed by CD publishing, Washigton, 2005.
[35]             Heintschel von Heinegg Wolff, International Humanitarian Law facing new challenges Symposium in Honour OF Knut Ipsen, Springer Verlage Berline Heidlberg, 2007.
[36]             Heinegg Von Wolff heintschel, the International Legal Framwork of Submarine Operation, Published in Law at War, O. Engdahl & p. Warange ed, 2008 .
[37]             Kalshoven, Frits, Delissen, Sterid J. M., And Tanja, Gerard J. Humanitarian Law Of Armed Conflict Challenges Ahead, Martinus Nijhoff Pulishers Dordrecht/ Bosston/ London, 1991.
[38]             Klein, Natalie, Maritaime Securty and The Law The Sea, Oxford Univ Press, 2011.
[39]             Roach, J.Ashley, Legal Aspect of Moder Submarine Warfare, Max Planck Yearbook of united nations Law, Volume 6, 2002.
[40]             Ronzitti, N, The law of Naval Warfare: A collection of Agreements And Documents With Commentaries, Kluwer Academic Publisher, 1988.
[41]             van Baarda, Th. A., And D. E. M. Verwij, Military Ethics The Dutch Approach A Practical Guide, Konink Lijke, Brill N V, The Netherlands, 2006.