تجسس و نجات دریایی توسط کشتی های جنگی از منظر حقوق بین الملل با تاکیدی بر عملکرد نداجا

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه بابلسر

چکیده

تعهد کشتیها برای کمک به شناور در اضطرار، هم در سنت هم در قراردادهای بین المللی پراهمیت میباشد و در واقع یکی از موضوعات مهم و در عین حال مشترک میان حقوق بین الملل دریاها و حقوق بین الملل دریایی کمک و نجات دریایی است. اکثریت کنوانسیونهای دریایی تمرکز مقرراتشان بر عملیات تجسس و نجات توسط کشتیهای تجاری بوده و این تکلیف در باب کشتیهای جنگی تا حدودی دچار ابهام میباشد. در این بین در دهه اخیر کارکردهای متفاوتی برای نیروی دریایی ارتش از جمله؛ راهبردی خواندن این نیرو و حضور در آبهای بین‌المللی، و ایفای نقش ویژه این نیرو در مبارزه با دزدی دریایی و تروریسم دریایی تعریف شده است. که این موضوع تا حدود زیادی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته شده است. اما یکی از کارکردهای دیگر نیروی دریایی، حضور این نیرو در عرصه امداد و نجات دریایی است که بررسی این موضوع تا حدودی مغفول مانده است، چرا که نیروی دریایی به فعالیتهای دیگری نیز از جمله عملیات کمک، تجسس و نجات در دریا پرداخته است. و بررسی عملکرد نیرو دریایی در کنار معین نمودن مبانی حقوقی کشتیها جنگی برای عملیات کمک و نجات در دریا موضوع پیش روی این مختصر میباشد. روش تحقیقی نوشتار حاضر روش تحلیلی – تبیینی است. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز روش کتابخانه‌ای-اسنادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maritime Search and Rescue by Warships Waive of International law with emphasis on Function Nedaja

نویسندگان [English]

  • behzad seify 1
  • Leila Nasr Abadi 2
1 Academy Faculty Imam Khomaini University
چکیده [English]

Vessels Obligation to assist the vessel in distress, as it is an important tradition in international contracts, and In fact, one of the issues important, yet common international law of the sea and international maritime law is help and rescue. Conventions majority Previsions focus on maritime search and rescue operations by commercial or commercial Vessels and this somewhat ambiguous is the duty of the warships. Meanwhile, in recent decades the Iran's Navy defined for different functions such as reading the force and presence in strategic international-water, and play a special role in the Islamic Republic as an important country in the world. The issue has been largely investigated and analyzed. But one of the other functions of the Navy, the presence of this force in the field of maritime rescue.That this issue is somewhat neglected, because the Navy to other activities, including assistance operations, search and rescue at sea has been discussed. And evaluate the performance of the Navy in the warships determining the legal basis for the aid and rescue operations at sea is the subject of use, this brief. The method of this research is analytical-explanatory, and data collection method is library-documentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naval
  • merchant ships
  • Warships
  • Maritime Search and Rescue
 [1]  ابوعطا، محمد، نقش دولتهای متعاهد در تامین اجرای کامل و موثر کنوانسیون بین­المللی ایمنی جان انسان در دریا، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391.

 [2]  بیگ­زاده، ابراهیم، حقوق سازمان­های بین­المللی، نشر مجد، چاپ اول، تهران، 1389.

 [3]  تقی­زاده، زکیه، تحول مقابله با دزدی دریایی از منظر حقوق بین­الملل، گنج دانش، تهران،1391.

 [4]  رابین چرچیل و آلن لو، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقائی، چاپ ششم، تهران، نشر گنج دانش،1390.

 [5]  زمانی، سید قاسم، «حقوق جنگ دریایی و تحولات جدید»، مجله سیاست دفاعی، شماره 17، زمستان 1375.

 [6]  سیاری، حبیب­الله، طحانی، غلام­رضا، راهبردها و قدرت دریایی، انتشارات دفتر پژوهش­های نظری و مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1394.

 [7]  شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر (ارزش‌ها و واقعیت‌ها)، بهار تهران، نشر میزان، 1390.

 [8]  صفارزاده، محمود، عزیزی آبادی ابراهیم، حمیدی، حمید، شهبا، محمدعلی، حمل و نقل دریایی، چاپ دوم، انتشارات اسرار دانش، تهران، 1388.

 [9]  فرناندو تسون، فلسفه حقوق بین‌الملل، ترجمه محسن، محبی، تهران، موسسه شهر دانش، 1388.

 [10]             قوانین بین­المللی در حوزه راهنمایی و هدایت کشتی، ماهنامه علمی، تحقیقاتی بندر و دریا، سال بیست و نهم شماره 217، بهمن 1393.

 [11]             کاظمی، علی­اصغر، مباحث حقوق بین‌الملل: وضعیّت ناوهای جنگی در کنوانسیون جدید حقوق دریاها، مجله سیاست خارجی، شماره 1، دی و اسفند 1365.

 [12]             مرکز بررسی و مطالعات راهبردی، مجموعه مقررات ملی برای پیاده سازی کنوانسیون سولاس، انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی، تهران، 1393.

 [13]             موسی­زاده، رضا، سازمان­های بین­المللی، نشر میزان، چاپ شانزدهم، تهران، تابستان 1389.

 [14]             موسی­زاده، رضا، بایسته­های حقوق بین­الملل عمومی، چاپ شانزدهم، نشر میزان، تهران، پاییز 1389.

 [15]             محمودی، سیدهادی، راستگو افخم، عارفه، «تقابل برنامه آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین در دریای جنوبی چین»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره اول، بهار 1397.

 [16]             نجفی­اسفاد، مرتضی، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی و مقررات بین­المللی دریایی، چاپ ششم، انتشارات سمت، تهران، 1393.

 [17]             نجفی اسفاد، مرتضی، حقوق بین­الملل و اخذ اجرت نجات توسط کشتی­های نظامی، مجموعه مقالات همایش حقوق بین­الملل دریاها، گنج دانش، تهران،20 و 21 آذر 1392

 [18]              17. J.Ashley Roach, Legal Aspect Of Modern Submarine Warfare, Max Planck Yearbook Of United Nation Law, Volume 6, 2002.

 [19]              18. International Convention for The Safety Of Life At Sea, 1974.

 [20]              19. International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979.

 [21]              20. The United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, UN Doc. A/CONF. 62/122 and Corr. 1833 U.N.T.S 3; hereinafter: LOSC.

 [22]              21. https://sobh-eqtesad.ir, 1397.

 [23]              22. https://www.tabnak.ir/fa/news/867065, 06 January 2019

 [24]              23. https://www.yjc.ir/fa/news/6876622/, 1398.