جنگل های مانگرو و تهدیدات پیش روی آنها (با تاکید بر اثرات تغییر اقلیم و پاسخ مانگروها به این تغییرات)

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط‌زیست

2 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط‌زیست

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط‌زیست

4 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

چکیده

مانگروها اکوسیستم هایی بی نظیر با تنوع زیستی و نرخ تولید بالا و دارای ارزش اکولوژیک و اقتصادی-اجتماعی قابل توجهی هستند. این جنگل ها با تثبیت کربن اتمسفر، نقش مهمی در کنترل تغییرات جهانی آب و هوا دارند. به این ترتیب، تخریب و انهدام مانگروها مقادیر قابل توجهی از ذخیره‌ی کربنی را آزاد می سازد که می تواند باعث بدتر شدن وضعیت گرمایش جهانی و دیگر آثار تغییر اقلیم شود. از مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم بر سواحل و اکوسیستم های موجود در آن می توان به افزایش درجه حرارت، تغییر در میزان بارش و افزایش سطح آب دریاها اشاره کرد. افزایش هر یک از پارامترهای مذکور می تواند به نوبه خود بر عوامل اثرگذار بر حیات جنگل های مانگرو تاثیر گذاشته و سبب کاهش یا افزایش سطح جنگل های مانگرو شود. در این مطالعه با بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران و جهان، ابتدا پراکنش جنگل های مانگرو در جهان و ایران نشان داده شد و پس از مرور تهدیدات پیش روی این جنگل ها، بررسی تغییرات اقلیمی و پاسخ جنگل های مانگرو در برابر این تغییرات مورد تاکید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mangrove forests and threats facing them (Emphasizing the effects of climate change and the response of mangroves to these changes)

نویسندگان [English]

  • maryam yaghoubzadeh 1
  • Abdolrassoul Salman Mahiny 2
  • Alireza Mikaeili Tabrizi 3
  • Afshin Danehkar 4
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 University of Tehran
چکیده [English]

Mangroves are ecosystems that are unique in terms of biodiversity and high production rates with ecological and socioeconomic value. These forests, with atmospheric carbon stabilization, play an important role in controlling global climate change. In this way, destruction of mangroves liberates a significant amount of carbon storage, which can worsen global warming and other effects of climate change. The most important consequences of climate change on the coast and its ecosystems are temperature rise, change in precipitation and sea level rise. Increasing any of these parameters can affect the Mangrove forests and reduce or increase the level of mangrove forests. In this study, by investigating the researches in Iran and the world, first, the distribution of mangrove forests in the world and Iran was shown and after reviewing the threats facing these forests, climate change and the response of Mangrove forests to these changes were examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mangrove Forests
  • Global warming
  • Consequences of Climate Change
 [1] جعفرنیا، شهرام؛ جعفر اولادی؛ سیدمحمد حجتی و خسرو میرآخورلو. 1395. برسی وضعیت و آشکارسازی تغییرات در جنگل های مانگرو جزیره قشم با استفاده از تصاویر ماهواره ای در بین سال های 1988 تا 2008. علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره 1.

 [2] دانه کار، افشین.، بیت الله محمودی؛ مریم سعید صبایی، طاهر قدیریان، زهرا اسدالهی، نغمه شریفی و هستی پطروسیان. 1391. سند ملی برنامه مدیریت پایدار جنگل های مانگرو ایران. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اداره کل جنگل های خارج از شمال، مهندسین مشاور پایداری طبیعت و منابع، 624ص.

 [3] صفیاری، شهلا. 1396. جنگل های حرا ایران. طبیعت ایران، جلد 2، شماره 2. صفحه 49-57.

 [4] صفیاری، شهلا.، هنریک. مجنویان، علیرضا. میربادین و هوشنگ. فرخجسته.1380. جنگل های مانگرو در جهان، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع. 286ص.

 [5] عرفانی، ملیحه؛ افشین دانه کار؛ غلامرضا نوری و حسین عقیقی. 1387. پایش تغییرات وسعن جنگل های مانگرو خور باهو در استان سیستان و بلوپستان-ایران. هشتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، ایران، تهران.

 [6] قدیریان، طاهر.، محمود. کرمی،افشین. دانه کار و محمود رضا. همامی.1388. برآورد تراکم لانه ها و عوامل موثر بر لانه گزینی موش سیاه در جنگل های مانگرو ذخیره گاه زیست کره حرا. علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره چهار: 649-657 .

 [7] مافی غلامی، داود؛ معصومه بهارلویی و بیت الله محمودی. 1396. بررسی تغییرات گسترده مانگرو با استفاده از RS و GIS (بررسی موردی: مانگروهای استان هرمزگان). فصلنامه علوم محیطی، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1396. صص 75-92

 [8] مجنونیان، هنریک و میراب زاده، پرستو. 1381. مناطق حفاظت شده ساحلی – دریایی (ارزشها و کارکردها). انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

 [9] محمودی، بیت الله.، هستی پطروسیان، افشین دانه کار و امید ذاکری. 1393. تحلیل روند پایداری عملیات احیاء و توسعه جنگل های حرا در سواحل هرمزگان. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 22 شماره 2، صفحه 259-269.

 [10]   Alongi , D.M.. 2009. Introduction in the Energetics  of  Mangrove Forests. Springer Science and Business Media BV, New York.216 pp.

 [11]   Alongi, D. M. 2015. The impact of climate change on mangrove forests. Current Climate Change Reports, 1(1), 30-39.

 [12]   Basha, S. K. 2018. An overview on global mangroves distribution. Indian Journal of Geo Marine Sciences 47 (04), pp. 766-772

 [13]   Blasco, F., Aksornkoae, S., Aronson, J., Baba, S., Duke, N., Gordon, C., Johnson, S., Kainuma, M., Oshiro, N., Saenger, P., Sanchez, H., Spalding, M., Steyaert, M., and Vannucci, M. 2004. action plan on sustainable mangrove management, International Society for Mangrove Ecosystems, Okinawa, Japan, as the output of the ITTO/ISME Pre-Project, 28pp.

 [14]   Burger, B. 2005. Wave Attenuation in Mangrove Forests: Numerical Modeling of Wave Attenuation by Implementation of a Physical Description of Vegetation in SWAN. MSc thesis. Delft University of Technology, 106p.

 [15]   Cahoon DR. 2006. A review of major storm impacts on coastal wetland elevations. Estuar Coasts 29:889–898

 [16]   Cebrain, J..2002. Variability and Control of Carbon Consumption, Export  and Accumulation in Marine Communities. Limnology and Oceanography, 47:11‐22

 [17]   Chaudhuri, P., Ghosh, S., Bakshi, M., Bhattacharyya, S., & Nath, B. 2015. A review of threats and vulnerabilities to mangrove habitats: with special emphasis on East Coast of India. J Earth Sci Clim Change, 6(4).

 [18]   Danehkar, A. 1996. Iranian Mangroves Forests. The Environment Scientific Quarterly Journal, 8: 8-22.

 [19]   Das ,S. and  J. R. Vincent.2009. Mangroves Protected Villages and Reduced Death Toll During Indian Super Cyclone. Proc Natl Acad Sci USA, 106(18): 7357-7360

 [20]   Eggert H & Olsson B. 2009. Valuing multi-attribute marine water quality. Marine Policy, 33(2): 201-206

 [21]   Ellison, J., 2000. How South Pacific mangroves may respond to predicted climate change and sea level rise. In: Gillespie, A. & Burns, W. (Eds.) Climate change in the South Pacific: Impacts and responses in Australia, New Zealand, and small islands states. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 15, 289–301.

 [22]   Ellison, J.C. 2005. Impacts on mangrove ecosystems. The Great Greenhouse Gamble: A conference on the Impacts of Climate Change on Biodiversity and Natural Resource Management: ConferenceProceedings, Sydney, NSW, EJ

 [23]   FAO. 2003. Status and trends in mangrove area extent worldwide, by M.L. Wilkie and S. Fortuna. Forest Resources Assessment Working Paper No. 63. Rome. (available at www.fao.org/forestry/mangroves/statistics).

 [24]   FAO. 2007. The world’s mangroves 1980–2005. FAO Forestry Paper. FAO, Rome, Italy.

 [25]   FAO., 2016. State of the world’s forests (SOFO) in 2016. Forests and agriculture: land use challenges and opportunities. FAO, 125P.

 [26]   Furakawa, K., and S. Baba., 2001. Effects of sea-level rise on Asian mangrove forests. Proceedings of the APN/SURVAS/LOICZ Joint Conference on Coastal   Impacts of Climate Change and Adaptation in the Asia – Pacific Region, 14-16th  November 2000,Kobe, Japan,Asia Pacific Network forGlobal Change Research,219-224.

 [27]   Gilman, E., Ellison, J., Coleman, R., 2007. Assessment of mangrove response to projected relative sea-level rise and recent historical reconstruction of shoreline position. Enviroment and Monitoring Assessment, 124, 112–134.

 [28]   Gilman, E.L., Ellison, J., Duke, N.C., Field, C., 2008. Threats to mangroves from 9 climate change and adaptation options: a review. Aquatic Botany, 89: 237-250.

 [29]   Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Masek, J., and N. Duke. 2011. Status and Distribution of Mangrove Forests of the World Using Earth Observation Satellite Data. Global Ecology and Biogeography, 20: 154–159.

 [30]   Granek, E.F. and  B.I. Ruttenberg. 2007. Protective Capacity of Mangroves During Tropical Storms: a Case Study from ’Wilma’ and ’Gamma’ in Belize. Marine Ecology-Progress Series ,343: 101-105

 [31]   Hamilton, S. E., & Casey, D. 2016. Creation of a high spatio‐temporal resolution global database of continuous mangrove forest cover for the 21st century (CGMFC‐21). Global Ecology and Biogeography, 25(6), 729-738.

 [32]   Hanley, N., Bell, D. & Alvarez-Farizo, B. 2003. Valuing the benefits of coastal water quality improvements using contingent and real behavior. Environmental and Resource Economics, 24: 273-285.

 [33]   Hansen, M.C., Potapov, P.V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S.A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S.V., Goetz, S.J., Loveland, T.R., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C.O. & Townshend, J.R.G. 2013. Highresolution global maps of 21st-century forest cover change. Science, 342, 850–853.

 [34]   Hoberg,. J. 2011. Economic Analysis of Mangrove Fore Manson, F. J., Loneragan, N. R., Skilleter, G. A., & Phinn, S. R. 2005. An evaluation of the evidence for linkages between mangroves and fisheries: s synthesis of the literature and identification of research directions. Oceanography and marine biology, 43, 483.

 [35]   Hoberg,. J.2011. Economic Analysis of Mangrove Forests: A case study in Gazi Bay, Keny. UNEP.50p

 [36]   Hoff, R., Ph. Hensel, E. C. Proffitt. P. Delgado.G. Shigenaka.R. Yender  and A. J. Mearns. 2010.Oil Spills in Mangroves planning and response considerations.U.S. Department of commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration and National Ocean Service.

 [37]   Jennerjahn, T. C., Gilman, E., Krauss, K. W., Lacerda, L. D., Nordhaus, I., & Wolanski, E. 2017. Mangrove ecosystems under climate change. In Mangrove Ecosystems: A Global Biogeographic Perspective (pp. 211-244). Springer, Cham.

 [38]   Kairo. J, C. Wanjiru and J. Ochiewo. 2009. Net Pay: Economic analysis of a Replanted Mangrove Plantation in Kenya. Journal of Sustainable Forestry, 28:(3):395 – 414

 [39]   Kairo. J.G., Dahdouh-Guebas. F., Bosire. J., & Koedam. N., 2001. Restoration and management of mangrove system a lesson for and from the east African region. Journal of South African Journal of Botany. 67, 383-389.

 [40]   Kathiresan, K and  N. Rajendran.2005. Coastal Mangrove Forests Mitigated Tsunami. Estuarine Coastal and Shelf Science, 65: 601‐606

 [41]   Kathiresan, K. and B.L. Bingham.2001. Biology of Mangroves and Mangrove Ecosystems. Advances in Marine Biology, 40: 81‐251

 [42]   Kirui, K. B., Kairo, J. G., Bosire, J., Viergever, K. M., Rudra, S., Huxham, M., & Briers, R. A. 2013. Mapping of mangrove forest land cover change along the Kenya coastline using Landsat imagery. Ocean & Coastal Management, 83, 19-24.

 [43]   Krauss KW, McKee KL, Hester MW. 2014. Water use characteristics of black mangrove (Avicennia germinans) communities along an ecotone with marsh at a northern geographical limit. Ecohydrology 7:354–365

 [44]   Kristensen, E., S.Bouillon, T.Dittmar and C. Marchand.2008. Organic Carbon Dynamics in Mangrove Ecosystems: A review. Aquat. Bot, 89: 201-219

 [45]   Kuenzer ,C., A. Bluemel, S. Gebhardt, T. Vo Quoc  and S. Dech.2011. Remote Sensing of Mangrove Ecosystems: A Review. Remote Sens, 3: 878-928

 [46]   Lewis III, R. R. 2005. Ecological engineering for successful management and restoration of mangrove forests. Ecological engineering, 24(4), 403-418.

 [47]   Mazda ,Y., E. Wolanski and P.V. Ridd.2007. The Role of Physical Processes in Mangrove Environments: Manual for the Preservation and Utilization of Mangrove Ecosystems, Terrapub, Tokyo, 598 pp

 [48]   McLeod, E. and R.V. Salm. 2006. Managing Mangroves for Resilience to Climate Change. IUCN, Gland, Switzerland. 64p

 [49]   Mumby, P.J., A.J.  Edwards, J.E. Arias-González, K.C. Lindeman, P.G. Blackwell, A. Gall, M.I. Gorczynska, A.R. Harborne, C.L. Pescod, H.R. Colette, C.C. Wabnitz and Gh. Llewellyn. 2004. Mangroves Enhance the Biomass of Coral Reef Fish Communities in the Caribbean. Nature, 427: 533-536.

 [50]   Nicholls, R.J., Hoozemans, F.M.J., Marchand, M., 1999. Increasing food risk and wetland losses due to global sea-level rise. Regional and Global Analyses, 9, 69-87.

 [51]   Olson, D.M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E.D., Burgess, N.D., Powell, G.V.N., Underwood, E.C., D’amico, J.A., Itoua, I., Strand, H.E., Morrison, J.C., Loucks, C.J., Allnutt, T.F., Ricketts, T.H., Kura, Y., Lamoreux, J.F., Wettengel, W.W., Hedao, P. & Kassem, K.R. 2001. Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on earth: a new global map of terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity. BioScience, 51, 933–938.

 [52]   Omo-Irabor ,O. O, S. B. Olobaniyi , J. Akunna , V. Venus , J. M. Maina and C. Paradzayi. 2011.Mangrove Vulnerability Modeling in Parts of Western Niger Delta, Nigeria Using Satellite Images, GIS techniques and Spatial Multi-Criteria Analysis (SMCA). Environ Monit Assess ,178:39–51.

 [53]   Primavera, J.H., 1997. Socioeconomic impacts of shrimp culture. Aquaculture Research. 28, 815-827.

 [54]   Ross, M.S., Meeder, J.F., Sah, J.P., Ruiz P.L., & Telesnicki, G.J., 2000. The southeast saline Everglades revisited: 50 years of coastal vegetation change. Journal of Vegetation Science, 11, 101-112.

 [55]   Snedaker, S.C., Meeder, J.F., Ross, M.S., Ford, R.G., 1994. Discussion of Ellison, Joanna C. and Stoddart, David R., 1991 Mangrove ecosystem collapse during predicted sea-level rise: Holocene analogues and implications. Journal of Coastal Research, 10, 497–498

 [56]   Solomon, et al., (Eds.), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

 [57]   Spalding, M. 1997. The Global Distribution and Status of Mangrove Ecosystems.International Newsletter of Coastal Management‐Intercoast Network, Special edition, 1: 20‐21

 [58]   Spalding, M., Kainuma, M. & Collins, L. 2010. World atlas of mangroves. Earthscan, London.

 [59]   Thomas, N., Lucas, R., Bunting, P., Hardy, A., Rosenqvist, A., & Simard, M. 2017. Distribution and drivers of global mangrove forest change, 1996–2010. PloS one, 12(6), e0179302.

 [60]   UNEP. 2006. Pacific Island Mangroves in a Changing Climate and Rising Sea.UNEP Regional Seas Reports and Studies No. 179.85p

 [61]   Valiela, I., Bowen, J. and York, J. 2001. Mangrove forests: One of the world’s threatened major tropical environments. Bioscience, 51: 807-815.

 [62]   Victor, S., Y. Golbuu, E. Wolanski and  R.H.  Richmond. 2004. Fine Sediment Trapping in Two Mangrove-Fringed Estuaries Exposed to Contrasting Land-Use Intensity, Palau, Micronesia. Wetlands Ecol. and Mgmt, 12: 277-283

 [63]   Vinebrooke, L. A., Wang, X. L., Milewska, E. J., Wan, H., Yang, F., & Swail, V. 2012. A second generation of homogenized Canadian montly surface air temperature for climate trend analysis. Journal of Geophysical Research: Atmopheres (1984-2012), 117(D18)

 [64]   Vo, Q. T., Kuenzer, C., Vo, Q. M., Moder, F., & Oppelt, N. (2012). Review of valuation methods for mangrove ecosystem services. Ecological indicators, 23, 431-446.

 [65]   Ward, R. D., Friess, D. A., Day, R. H., & MacKenzie, R. A. 2016. Impacts of climate change on mangrove ecosystems: a region by region overview. Ecosystem Health and Sustainability, 2(4), e01211.

 [66]   Wells ,S.and C. Ravilous, E. Corcoran. 2006. In the Front Line: Shoreline Protection and Other Ecosystem Services from Mangroves and Coral Reefs. United Nations Environment Programme. 44 pp.

 [67]   Win Oo, N. 2004 .Changes in Habitat Conditions and Conservation Mangrove Ecosystem in Myanmar: A Case Study of Pyindaye Forest Reserve, Ayeyarwady Delta, Status Report for MAB Young Scientist Award 2004 Department of Geography, Yangon University of Distance Education, Myanmar, 15p.

 [68]   Woodroffe, C.D., 1995. Response of tide-dominated mangrove shorelines in northern Australia to anticipated sea-level rise. Earth Surface Processes and Landforms, 20(1), 65– 85.

 [69]Zahed, M, A., Ruhani, F., and S. Mohajeri. 2010. An Over View of Iranian Mangrove Ecosystem, Northern Part of the Persian Gulf and Oman Sea. Acta Ecologica Sinica, 30(4): 240-244.