نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و رئیس مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

امروزه جریان نگهداری و تعمیرات( نت) به دلیل افزایش پیچیدگی در روند تولید و تنوع محصول دچار دگرگونی شده و تغییر پارادایم اجرای استراتژی های نت را به همراه داشته است که در این روند استراتژی نت بر پایه وضعیت به استراتژی نت بر اساس قابلیت اطمینان تغییر کرده است. بررسی های اخیر نیز به رویکردی جدید در برقراری استراتژی نت پرداخته اند که این رویکرد ، نت برپایه ریسک نامیده می شود .لذا، هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک خرابی سیستم روغنکاری توربین گازی با استفاده از آنالیز درخت خطا می باشد. آنالیز درخت خطا از تکنیک های زیرمجموعه ارزیابی احتمالی ریسک ، یک تکنیک مبتنی بر شکست و جزءگرا می باشد که با یک رویداد نامطلوب شروع شده و با استفاده از یک فرآیند سیستمی روبه عقب ، علل وقوع رویداد را مشخص می نماید . درخت خطا یک مدل کیفی است که اطلاعات کاربردی از علل بروز یک رویداد نامطلوب ارائه می دهد و تحلیل کمی آن نیز با استفاده از معادلات جبر بولی قابل انجام است . در این تحقیق توقف اضطراری توربین گازی بعلت خرابی سیستم روغنکاری بعنوان رویداد رأس (رویداد نامطلوب) در نظر گرفته شده و با بررسی علل خرابیهای منجر به وقوع این رویداد و ترسیم درخت خطای مربوطه هر دو ارزیابی کیفی وکمی روی خرابیهای سیستم انجام شده است، و نهایتا چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی ریسک خرابیها به منظور بهینه سازی فرآیندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات بیان شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Analyzing of Equipment Failure by Using Fault Tree Analysis (Case Study: Gas Turbine Lubrication System)

نویسندگان [English]

  • Younos Vakil Alroaia 1
  • Alireza Yousefi 2

1 Assistant Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2 MSc in Management, Faculty of Humanities, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Today, maintenance due to increased complexity in the production process and product variety has faced the change and caused the paradigm shift in implementation of maintenance strategies that in this procedure, maintenance strategies based on status has changed to strategies based on reliability. The aim of the study is evaluating of risk of equipment failure by a subset technique of possible risk assessment, which is called Fault Tree Analysis. Fault tree analysis is a technique based on failure and component-oriented, which started with an undesirable event, and by using a backward system process, determine the causes of this event. During this process, a fault tree is drawn to describe graphically the events and their relationship to the occurrence of the top event. Fault Tree is a qualitative model that offers a lot of useful information that cause an undesirable event. On the other hand, by using of Boolean algebra equations and by considering the relationship between the specified causes, quantitative analysis also can be done. In this study, emergency stop of gas turbine due to a malfunction in lubrication system as the top event (undesirable event) is considered and by considering the causes of failure to the occurrence of the event and drawing the fault tree, both quantitative and qualitative assessments on system failures, has been done. In addition, how to use the results of the risk assessment of failures in order to optimize the processes of maintenance management system has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Risk Assessment"
  • "Maintenance"
  • "Probabilistic Risk Assessment"
  • "Fault Tree Analysis"