ارزیابی تأمین کنندگان مواداولیه مصرفی در صنایع دریایی با در نظر گرفتن عوامل پایداری با استفاده از FQFD

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خوارزمی

2 استادیار، گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار، گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمیران

چکیده

زنجیره تأمین، زنجیره ای است که کلیه فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی مصرف کننده را در بر می گیرد. از مهم ترین اجزای زنجیره تامین، تامین کنندگان هستند. انتخاب تامین کننده مناسب از دشوارترین و مهم ترین مسائل زنجیره تامین است. انتخاب تامین کننده مبنایی برای پیشبینی و ارزیابی پتانسیل تامین‌کنندگان برای ایجاد یک رابطه ی مشترک است. از آنجا که در محیط های به سرعت در حال تغییر معیارهای اقتصادی به تنهایی برای ارزیابی تأمین کنندگان مناسب نیست، بنابراین باید مفهوم زنجیره پایدار را در نظر گرفت و انتخاب تأمین کننده مبتنی بر ابعاد پایداری صورت گرفته شود. یکی از هزینه های اساسی صنایع دریایی کشور خسارت ها و هزینه های خوردگی است. به همین منظور در صنایع دریایی کشور جهت جلوگیری از خوردگی کشتی ها از مواد شوینده و شیمیایی استفاده می شود. جلوگیری از خوردگی کشتی موجب رشد در صنایع کشور، افزایش عمر کشتی و کاهش هزینه ها می شود. بنابراین انتخاب محصول و ماده با کیفیت در صنعت کشتی سازی امری مهم است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی تأمین کنندگان شرکت تولیدکننده محصولات شیمیایی در زمینه صنعت کشتی سازی، پتروشیمی و سایر صنایع با در نظر گرفتن معیارهای پایداری انجام گرفته است. تحقیق حاضر با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان نیازمندی های مشتریان و معیارهای پایدار تأثیرگذار در انتخاب تأمین کننده شناسایی شد. در نهایت با استفاده از FQFD به رتبه بندی تأمین کنندگان پرداخته شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supplier selection of raw material in marine industries based on sustainable deployment consideration with FQFD

نویسندگان [English]

  • A Soheilifar 1
  • Amir-Reza Abtahi 2
  • farzad haghighi rad 3
1 Operation and Information Technology Management, Faculty of Management, Kharazmi Univertsity, Tehran, Iran
2 Operation and Information Technology Management, Faculty of Management, Kharazmi Univertsity, Tehran, Iran
3 operation and Information Technology Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In sustainable supply chain management, supplier selection based on sustainability criteria is among the most important problems. Sustainability is considered as a key element in competitive advantage. There are many methods in the field of supplier selection. Some of these methods are the analytical hierarchical process, the best-worst method, the topsis method, mathematical programming, Quality Function Deployments (QFD), and a combination of these methods. In the QFD method, the characteristics of the product to be purchased from the supplier are identified and then seek to determine the supplier's assessment criteria. In this study, the performance of four suppliers in chemical industry has been evaluated using fuzzy quality function deployments in two phases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • sustainable supply chain
  • Supplier Selection
  • Fuzzy Quality Function Deployment
[1]              شفیعی، مرتضی؛ و تارمست، پگاه. (1393). تأثیر فرآیند­های مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکت ساپکو)، فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، 5(2)، 108-128.

[2]             Azimifard, A., Moosavirad, S. H., & Ariafar, S. (2018). Selecting sustainable supplier countries for Iran’s steel industry at three levels by using AHP and TOPSIS methods. Resources Policy, 57(December 2017), 30–44.                                    

[3]             Patel, C., Budhwar, P., Witzemann, A., & Katou, A. (2017). HR outsourcing: The impact on HR’s strategic role and remaining in-house HR function. Journal of Business Research, (February).

[4]             Wetzstein, A., Hartmann, E., Benton, W. C., Hohenstein, N.-O. O., Benton Jr, W. C., & Hohenstein, N.-O. O. (2016). A systematic assessment of supplier selection literature--state-of-the-art and future scope. International Journal of Production Economics, 182, 304–323.

[5]              میرغفوری، سید حبیب اله .، صادقی آرانی، زهرا.،عزیزی، زهرا. (1393). ارایه مدلی جهت انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره ؛ (مطالعه ی موردی: شرکت های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد). پژوهشهای محیط زیست, سال پنجم, 83.

[6]          Yu, F., Yang, Y., & Chang, D. (2018). Carbon footprint based green supplier selection under dynamic environment. Journal of Cleaner Production, 170, 880–889.       

[7]             Sarkar, S., Pratihar, D. K., & Sarkar, B. (2018). An integrated fuzzy multiple criteria supplier selection approach and its application in a welding company. Journal of Manufacturing Systems, 46, 163–178.

[8]    Govindan, K., Khodaverdi, R., & Jafarian, A. (2013). A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach. Journal of Cleaner Production, 47, 345–354.                         

[9]    Chofreh, A. G., Goni, F. A., Klemeš, J. J., Implementation, S., Chofreh, A. G., Goni, F. A., … Implementation, S. (2018). A roadmap for Sustainable Enterprise Resource Planning systems implementation (part III). Journal of Cleaner Production, 174, 1325–1337.

[10]          کدخدازاده، حمیدرضا.، و مروتی شریف آبادی، علی. (1392). انتخاب تأمین کننده با استفاده از سیستم استنتاج فازی، فصلنامه تولید و عملیات، 4(2)، 113-131.

[11]          Mohammed, A., Setchi, R., Filip, M., Harris, I., & Li, X. (2018). An integrated methodology for a sustainable two-stage supplier selection and order allocation problem. Journal of Cleaner Production, 192, 99–114.                    

[12]          Luthra, S., Govindan, K., Kannan, D., Mangla, S. K., & Garg, C. P. (2017). An integrated framework for sustainable supplier selection and evaluation in supply chains. Journal of Cleaner Production, 140, 1686–1698

[13]          Azadnia, A. H., Saman, M. Z. M., & Wong, K. Y. (2015). Sustainable supplier selection and order lot-sizing: An integrated multi-objective decision-making process. International Journal of Production Research, 53(2), 383–408

[14]          Rajesh, G., & Malliga, P. (2013). Supplier selection based on AHP QFD methodology. Procedia Engineering, 64, 1283–1292.                       

[15]          Erdem, A. S., & Göen, E. (2012). Development of a decision support system for supplier evaluation and order allocation. Expert Systems with Applications, 39(5), 4927–4937

[16]          Babbar, C., & Amin, S. H. (2018). A multi-objective mathematical model integrating environmental concerns for supplier selection and order allocation based on fuzzy QFD in beverages industry. Expert Systems with Applications, 92, 27–38

[17]          حسینی، سید محمد­حسین.، و دهقان دهنوی، محمد­علی.، و قربانی­زاده، وجه­الله.، و امیری، میثم.، و رجایی باغسیائی، محمد.(1397). تبیین مدل عاملی مؤثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی، فصلنامه چشم­انداز مدیریت مالی، 8(21):131-115

[18]          Hsu, Y.-L. L., Lee, C.-H. H., & Kreng, V. B. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems with Applications, 37(1), 419–425