بررسی ریسک خطرات طراحی شناور با استفاده از تحلیل خطرات موثر بر انسان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی. دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مدیریت ریسک شاخه جدیدی از علم مهندسی است که در گستر‌ة متنوعی از انواع گرایش‌ها از جمله امور مالی و سرمایه‌گذاری، پروژه های صنعتی و عمرانی و حتی مسائل سیاسی و اجتماعی و نظامی جایگاه خود را پیدا کرده است. در این تحقیق 35 مورد از خطرات بالقوه موجود در شناور خدماتی شناسایی شده است. آنالیز ریسک به روش PHA با مشخص شدن خطاهای موجود در مرحله طراحی شناور صورت گرفته است. پس از آنالیز ریسک صورت گرفته و مشخص شدن خطرات با ریسک بالا توسط تحلیل نمودار پارتو اقدامات اصلاحی بر روی خطرات صورت گرفته است. پس از اصلاح خطرات مشخص شده مجددا آنالیز ریسک خطرات با شدت اثر ثابت صورت گرفته است. در مقایسه میان اعداد ریسک خطرات اولیه و اعداد ریسک پس از اقدامات واکنشی، ایمنی محصول از 28.5 درصد به 97 درصد افزایش یافته است،که نشانگر افزایش ایمنی شناور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vessel designed to investigate the risk of affecting people using the Hazard Analysis

نویسنده [English]

  • Amin KarimiJashni
Marine of Transportation. University of Amirkabir
چکیده [English]

In this study, 35 cases of potential risks have been identified in float service. PHA risk analysis methods to identify errors in the design phase has been floating. After identifying the hazards and risk analysis for high-risk by Pareto chart analysis of corrective actions taken on risks. After correcting the identified risks risk of re-analysis of the effect has been fixed. In comparing the numbers of hazards and risk numbers of response measures, product safety has increased from 28.5 percent to 97 percent, which is an increase vessel safety.
In this study, 35 cases of potential risks have been identified in float service. PHA risk analysis methods to identify errors in the design phase has been floating. After identifying the hazards and risk analysis for high-risk by Pareto chart analysis of corrective actions taken on risks. After correcting the identified risks risk of re-analysis of the effect has been fixed. In comparing the numbers of hazards and risk numbers of response measures, product safety has increased from 28.5 percent to 97 percent, which is an increase vessel safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Risk
  • PHA
  • response actions
 [1] معاونت امور فنی، مدیریت ریسک در پروژه‌ها، انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، 109/ 00/87
 [2] علی پیروی، صادق فاضل , تخمین میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی به روش مونت-کارلو و ارائه راهکار جهت افزایش آن , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، مجموعه مقالات کامپیوتر,  می 2004
 [3]   Elsayed A. Elsayed, Reliability Engineering, Addison Wesley longman, 1996
 [4]    B.Ayyub, M. KRAaszewski, Probabilistic Risk Analysis of Diesel Power Generators OnboRAd Ships, Naval Engineers J, ASNE, May 1999
 [5]    SSC-416, Prediction of Structural Response in Grounding application to  Structural Design, SHIP STRUCTURE COMMITTEE,2000
 [6] ناصر آزاد، صدرا رشیدی , ماتریس مدیریت ریسک پروژه در مهندسی, فصلنامه آموزش مهندسی ایران, شماره 37، سال دهم 1387
 [7]   Silvianita, Mohd. FRAis Khamidi, Critical Review of a Risk Assessment Method and its Applications, International Conference on Financial Management and Economics, 2011
 [8]   Danny Faturachman, ShRAiman Mustafa, Failure mode and effects analysis of diesel engine for ship navigation system improvement, International Journal of Service Science, Management and Engineering ,2014
 [10]            A.Rauzy, New Algorithms for Fault Tree Analysis, Reliability Engineering and system safty, Vol.40,1993,pp 203-211.
 [11]            Potential Failure Mode and Effect Analysis, Chrysler corporation and ford company and general motors corporation, Third Edition, 2003.
 [12]            R.Bilinton , Ronald N. Allan, Reliability Evalution of Engineering systems, Plenum Press,1992.
 [13]            E.Nikolaidis, O.Hughes, A Methodology for Reliability Assessment of Ship Structures, The ship structure committee, 1993
 [14]            Clifton A.Ericson, Hazard Analysis Techniques for System Safety, Fredericksburg, Virginia, 2005.
 [15]            Newcastle Coal Infrastructure Group, PRELIMINARY HAZARD ANALYSIS, APPENDIX I, JUNE 2006.
 [16]            Hans Liwang, Risk-based ship security analysis an approach based on civilian and military methods, Chalmers University of  Technology, Gothenburg, Sweden 2012.
 [17]            Det Norske Veritas for the Health and Safety Executive, Marine risk assessment, ISBN 0 7176 2231 2, London SE1 9DE,2002.