نوع مقاله: کوتاه

نویسنده

کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی. دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مدیریت ریسک شاخه جدیدی از علم مهندسی است که در گستر‌ة متنوعی از انواع گرایش‌ها از جمله امور مالی و سرمایه‌گذاری، پروژه های صنعتی و عمرانی و حتی مسائل سیاسی و اجتماعی و نظامی جایگاه خود را پیدا کرده است. در این تحقیق 35 مورد از خطرات بالقوه موجود در شناور خدماتی شناسایی شده است. آنالیز ریسک به روش PHA با مشخص شدن خطاهای موجود در مرحله طراحی شناور صورت گرفته است. پس از آنالیز ریسک صورت گرفته و مشخص شدن خطرات با ریسک بالا توسط تحلیل نمودار پارتو اقدامات اصلاحی بر روی خطرات صورت گرفته است. پس از اصلاح خطرات مشخص شده مجددا آنالیز ریسک خطرات با شدت اثر ثابت صورت گرفته است. در مقایسه میان اعداد ریسک خطرات اولیه و اعداد ریسک پس از اقدامات واکنشی، ایمنی محصول از 28.5 درصد به 97 درصد افزایش یافته است،که نشانگر افزایش ایمنی شناور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vessel designed to investigate the risk of affecting people using the Hazard Analysis

نویسنده [English]

  • Amin KarimiJashni

Marine of Transportation. University of Amirkabir

چکیده [English]

In this study, 35 cases of potential risks have been identified in float service. PHA risk analysis methods to identify errors in the design phase has been floating. After identifying the hazards and risk analysis for high-risk by Pareto chart analysis of corrective actions taken on risks. After correcting the identified risks risk of re-analysis of the effect has been fixed. In comparing the numbers of hazards and risk numbers of response measures, product safety has increased from 28.5 percent to 97 percent, which is an increase vessel safety.
In this study, 35 cases of potential risks have been identified in float service. PHA risk analysis methods to identify errors in the design phase has been floating. After identifying the hazards and risk analysis for high-risk by Pareto chart analysis of corrective actions taken on risks. After correcting the identified risks risk of re-analysis of the effect has been fixed. In comparing the numbers of hazards and risk numbers of response measures, product safety has increased from 28.5 percent to 97 percent, which is an increase vessel safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Risk
  • PHA
  • response actions