امکان سنجی و ظرفیت ساحل و بندر نوشهر در تولید انرژی با استفاده از روش های تجدید پذیر

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

2 دانش آموخته دکتری، دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد معماری کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

با توجه به اهداف زیست محیطی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تولید انرژی رو به افزایش است. با توجه به موقعیت جغرافیایی هر منطقه، انتخاب روش مناسب تولید انرژی تجدید پذیر، منجر به افزایش بازدهی و صرفه اقتصادی بیشتر می شود. در این مقاله امکان سنجی و ظرفیت ساحل و بندر نوشهر به‌منظور نیل به روش بهینه تولید انرژی تجدید پذیر انجام شده است. در این مطالعه با توجه به مراجع مختلف ارائه شده، در ابتدا وضعیت کشور ایران و در ادامه ساحل و بندر نوشهر، از نظر میزان تابش خورشید، سرعت و ظرفیت باد، ظرفیت انرژی زمین گرمایی، زیست‌توده و انواع روش های تولید انرژی دریایی شامل موجی، جزر و مدی، گرمایی دریایی، جریان دریایی و گرادیان شوری، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین هر یک از این روش ها از نظر میزان هزینه مورد مقایسه قرار می‌گیرد. با توجه به مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی‌های صورت گرفته، بندر نوشهر مکان مناسبی برای تولید انرژی به روش گرمایی دریایی است؛ زیرا در عمق کم آب امکان رسیدن به اختلاف حداقل 20 درجه بین آب‌های سطح و ژرف آب وجود دارد. همچنین این روش، با توجه به بررسی اقتصادی انجام شده، در بین روش های قابل استفاده در بندر نوشهر دارای کمترین هزینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility and Capacity of Coast and Noshahr Port in Energy Production Using Renewable Methods

نویسندگان [English]

  • reza moradpour 1
  • mohammad rasol Jannesar 2
  • S Majdfar 3
1 Research Director
2 Yazd University
3 نوشهر
چکیده [English]

With regard to environmental goals, the use of renewable energy in energy production is increasing. Given the geographic location of each region, choosing the right method for producing renewable energy leads to increase efficiency and economic benefit. In this paper, the feasibility and capacity of the coast and port of Noshahr in order to achieve optimal renewable energy production method is carried out. In this study, according to various references, the situation in the country of Iran and the coast and the port of Noshahr, in terms of the amount of solar radiation, wind speed and capacity, geothermal energy capacity, biomass and various types of marine energy production, including wave, tidal, ocean thermal, ocean current, and salinity gradient energy have been studied and evaluated. Each of these methods is also compared in terms of cost. According to feasibility studies and evaluations, Noshahr port is a suitable place for energy production by ocean thermal, because at a low depth of water it is possible to reach a difference of at least 20 degrees between the surface water and the deep water. Also, this method, according to an economic survey, has the lowest cost among the methods available in the port of Noshahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable energies
  • feasibility
  • optimal method
  • and coast and port of Noshahr
[1]

D. Khojasteh, D. Khojasteh, R. Kamali, A. Beyene, and G. Iglesias, "Assessment of renewable energy resources in Iran; with a focus on wave and tidal energy," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 81, Part 2, pp. 2992-3005, Jan. 2018.

[2]

P. Nejat, A. K. Morsoni, F. Jomehzadeh, H. Behzad, M. S. Vesali, and M.Z.Abd. Majid, "Iran's achievements in renewable energy during fourth development program in comparison with global trend," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 22, pp. 561-570, Jun. 2013.

[3]

A. Mollahosseini, S. A. Hosseini, M. Jabbari, A. Figoli, and A. Rahimpour, "Renewable energy management and market in Iran: A holistic review on current state and future demands," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 80, pp. 774-788, Dec. 2017.

[4]

P. Alamdari, O. Nematollahi, and A. A. Alemr, "Solar energy potentials in Iran: A review," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 21, pp. 778-788, May 2013.

[5]

N. B. Moghaddam, S. M. Mousavi, M. Nasiri, E. A. Moallemi, and H. Yousefdehi, "Wind energy status of Iran: Evaluating Iran's technological capability in manufacturing wind turbines," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 15, no. 8, pp. 4200-4211, Oct. 2011.

[6]

A. Mostafaeipour, "Feasibility study of offshore wind turbine installation in Iran compared with the world," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 24, no. 7, pp. 1722-1743, Sep. 2010.

[7]

F. Zabihian, and A. S. Fung,, "Review of marine renewable energies: Case study of Iran," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 15, no. 5, pp. 2461-2474, Jun. 2011.

[8]

Y. Sang, H. B. Karayaka, Y. Yan, N. Yilmaz, and D. Souders, "Ocean (Marine) Energy," in Comprehensive Energy Systems, Elsevier, 2018, pp. 733-769.

[9]

K. Soleimani, M. J. Ketabdari, and F. Khorasani, "Feasibility study on tidal and wave energy conversion in Iranian seas," Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 11, pp. 77-86, Sep. 2015.

[10]

R. Alamian, R. Shafaghat, S. S. Hosseini, and A. Zainali, "Wave energy potential along the southern coast of the Caspian Sea," International Journal of Marine Energy, vol. 19, pp. 221-234, Sep. 2017.

[11]

B. Kamranzad, A. Etemad-Shahidi, and V. Chegini, "Sustainability of wave energy resources in southern Caspian Sea," Energy, vol. 97, pp. 549-559, Feb. 2016.