ارزیابی معیار‌های مؤثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دریایی با رویکرد پایداری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

چکیده

در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسب ترین تأمین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تأمین مورد توجه قرار گرفته است. تصمیم گیری در مورد تأمین کننده مناسب نیازمند معیار‌هایی است که مناسب ترین تأمین کننده را انتخاب نماید. بنابراین طراحی و انتخاب شاخص ها به عنوان ورودی مدل تصمیم گیری تأثیر مستقیمی برکارآیی مدل دارد. از طرفی با افزایش آگاهی های جهانی در رابطه با مسأله پایداری و جهت گیری های دولتی، شرکت ها نمیتوانند نسبت به مسائل پایداری در کسب و کار بی توجه باشند به همین جهت سازمانها به تدریج مفهوم پایداری را در شرکت های خود به منظور تضمین مزیت رقابتی جذب می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کننده پایدار ماده اولیه فنول فنیل اتوکسیلات و اولویت بندی معیارها است. این ماده اولیه در ساخت شوینده های صنعتی کاربرد دارد. این شوینده ها، آلودگی های ناشی از محصولات نفتی را از روی بدنه و عرشه کشتی پاکسازی می کند تا از خوردگی در بدنه و تجهیزات کشتی جلوگیری شود. ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی 14 معیار پایداری از میان معیارهای برگرفته از تحقیقات پیشین شناسایی شد، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل خاکستری اوزان هر یک از معیارها محاسبه شد. با توجه به نتایج حاصل شده در معیار اقتصادی " قدرت مالی" با وزن 099/0، در سطح رفاه اجتماعی "رضایت مشتریان" با وزن 086/0 و در بعد زیست‌محیطی "لجستیک معکوس" با وزن 017/0 بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of appropriate criteria on the selection of raw material suppliers used in marine industries with a sustainability approach

نویسندگان [English]

  • Sevda Soheilifar 1
  • Hamidreza Fallah Lajimi 2
1 University of mazandaran
2 University of mazandaran
چکیده [English]

One of the ways to gain competitive advantage is to focus on the supply chain and improving it. The suppliers are an important component of the supply chain, which is why the quality of the final product depends heavily on the raw material of the product and the supplier's performance. In addition, with increasing global awareness regarding the issue of sustainability and governmental orientation, companies can not ignore sustainability issues in business, therefore organisations gradually begin to attract the concept of sustainability in their companies, in order to guarantee competitive advantage. In fact, organizations add all aspects of sustainability involving economic, environment and society, to their entire business processes in order to maximize the value of their business. The appropriate operation of the suppliers will ensure the continuity of the supply chain. Considering the importance of sustainability and choice of suppliers in recent years, as well as the dependence of the sustainability and survival of today's advanced societies on the chemical industry, selecting appropriate criteria of supplier with a sustainability is set as the goal of this study.Firstly, the criteria related to the studied industry have been identified by Delphi Fuzzy questionnaire, then the Weight of each criterion calculated using the Grey DEMATEL technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable supply management
  • Marine industries
  • Grey DEMATEL
[1]     Sadeghi, M., Rashidzadeh, M. A., Soukhakian, M. A., & others. Using analytic network process in a group decision-making for supplier selection. Informatica, Vol. 4, Issue. 23, pp. 621–643, (2012).

[2]     Luthra, S., Govindan, K., Kannan, D., Mangla, S. K., & Garg, C. P. An integrated framework for sustainable supplier selection and evaluation in supply chains. Journal of Cleaner Production, No. 140, pp. 1686–1698, (2017).

[3]    خاتمی فیروزآبادی، سیدمحمدعلی.، و بامدادصوفی، جهانیار.، و طاهری، فاطمه.، و صالحی، مجتبی. (1388). ارائه‌ی سیستم پشتیبانی تصمیم در رابطه با انتخاب و ارزیابی تأمین‌کننده با استفاده از روش UTA. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1(1): 21-28.

[4]    حجازی، طه حسین.، و ترابی، نگار. (1395). ارائه مدل چندشاخصه پویا مبتنی بر روش تاپسیس در انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان، اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت، تهران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

[5]    منتیان، محمد­علی.، و چاقویی، یحیی.، و ادیبی سده، محمد­حسین. (1395). توسعه یک مدل استراتژیک برای انتخاب تأمین­کنندگان با استفاده از رویکرد­های مدل­سازی معادلات ساختاری و منطق فازی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت راهبردی، (60)، 115-140.

[6]    خاتمی فیروزآبادی، سیدمحمدعلی.، و الفت، لعیا.، و دولابی، سعید. (1395). انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی). فصلنامه مهندسی تصمیم، 1(3): 7-38.

[7]    صادقی­مقدم، محمد­رضا.، و صفری، حسین.، و احمدی نوذری، مجتبی.(1394). اندازه­گیری پایداری زنجیره­تأمین خدمات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چند­مرحله­ای/چند­بخشی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)، فصلنامه مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)، 7(3):562-533.

[8]     بابایی، لیلا.، و ربیعه، مسعود.، و نیک بخش، احسان.، و اسماعیلی، مهدی. (1396). ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺧﻮدرو). فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 2(2): 51-83.

[9]     Mathiyazhagan, K., Govindan, K., & Noorul Haq, A. (2014). Pressure analysis for green supply chain management implementation in Indian industries using analytic hierarchy process. International Journal of Production Research, Vol. 1, Issue. 52, pp. 188–202, (2014).

[10]  Dweiri, F., Kumar, S., Khan, S. A., & Jain, V. Designing an integrated AHP based decision support system for supplier selection in automotive industry. Expert Systems with Applications, No. 62, pp. 273–283, (2016)

[11]  Kumar, D., & Rahman, Z. Buyer supplier relationship and supply chain sustainability: empirical study of Indian automobile industry. Journal of Cleaner Production, Num. 131, pp. 836–848, (2016).

[12]  Lin, C., Madu, C. N., Kuei, C. H., Tsai, H.-L. L., & Wang, K. N. Developing an assessment framework for managing sustainability programs: A Analytic Network Process approach. Expert Systems with Applications, Vol. 5, Issue. 42, pp. 2488–2501, (2015).

[13]  صفایی قادیکلائی، عبدالحمید.، و مدهوشی، مهرداد.، و جمالیان، احمد. (1396). ﺑﺮرﺳﯽﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮدر اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﯾﺪار در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙا، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، 55، 32-49.

[14]  Amindoust, A., Ahmed, S., Saghafinia, A., & Bahreininejad, A. Sustainable supplier selection: A ranking model based on fuzzy inference system. Applied Soft Computing, Vol. 6, Issue 12, pp. 1668–1677, 2012.

[15]  Ghadimi, P., Ghassemi Toosi, F., Heavey, C., Toosi, F. G., & Heavey, C. (2018). A multi-agent systems approach for sustainable supplier selection and order allocation in a partnership supply chain. European Journal of Operational Research, Vol. 1, Issue.269, pp. 286–301, (2018).

[16]  Jia, P., Govindan, K., Choi, T.-M. M., & Rajendran, S. Supplier selection problems in fashion business operations with sustainability considerations. Sustainability, Vol. 2, Issue. 7, pp. 1603–1619, (2015)

[17]  Chaharsooghi, S. K., & Ashrafi, M. Sustainable supplier performance evaluation and selection with neofuzzy TOPSIS method. International Scholarly Research Notices, pp. 1–10, 2014.

[18]  Azadnia, A. H., Saman, M. Z. M., & Wong, K. Y. Sustainable supplier selection and order lot-sizing: an integrated multi-objective decision-making process. International Journal of Production Research, Vol. 2, Issue 53, pp. 383–408, 2015.

[19]  Azadi, M., Jafarian, M., Saen, R. F., & Mirhedayatian, S. M. A new fuzzy DEA model for evaluation of efficiency and effectiveness of suppliers in sustainable supply chain management context. Computers & Operations Research, No, 54, pp. 274–285, 2015.

[20]  Bai, C., & Sarkis, J. (2010). Integrating sustainability into supplier selection with grey system and rough set methodologies. International Journal of Production Economics, Vol. 1, Issue 124, pp. 252–264, 2010.

[21]صفایی قادیکلائی، عبدالحمید.، و مدهوشی، مهرداد.، و جمالیان، احمد. (1394). ارائة مدل مفهومی برای انتخاب تأمین کنندگان پایدار  (مطالعة موردی: شرکت سایپا). نشریه مدیریت صنعتی، 7(4): 767-784.

[22]الفت، لعیا.، و مزروعی نصرآبادی، اسماعیل. (1393). مدلی جهت اندازه­گیری پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(33)، 29-46.

[23]آزاد شهرکی, سیروس و سیدمهدی همایونی. (۱۳۹۳). تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد تأمین­کنندگان با رویکرد پایداری، دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان.