ارائه مدل ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه در انتخاب رسانه‌های ارتباطی تأمین‌کنندگان صنایع دریایی

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.

4 گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

ایجاد یک استراتژی ارتباطی مناسب یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان محسوب می‌شود. برای ارزیابی و انتخاب رسانه‌های ارتباطی و تبلیغاتی مطلوب در سازمان‌ها و شرکت‌ها از شاخص‌های و روش‌های مختلفی استفاده می‌شود اما هیچ‌کدام از این شاخص‌ها موردپذیرش همگان واقع نشده‌اند. هدف از انجام این مطالعه، ارائه مدلی ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) جهت تعیین معیارها، رتبه‌بندی و انتخاب بهترین رسانه ارتباطی به‌منظور شناسایی تأمین‌کنندگان در صنایع دریایی ایران است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است که طی چهار مرحله طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی و نظرات تعداد 10 نفر از خبرگان، معیارهای مؤثر در انتخاب یک رسانه ارتباطی تعیین و سپس برای وزن دهی شاخص‌ها از آنالیز سلسله مراتبی و جهت اولویت‌بندی گزینه‌ها از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه AHP، TOPSIS و ELECTRE استفاده گردیده است و در انتها با توجه به تفاوت نتایج حاصله، اولویت‌بندی نهایی گزینه‌ها با ادغام سه روش Copeland، Borda و Average انجام گردیده است. اعتبارسنجی مقایسات زوجی از طریق محاسبه نرخ سازگاری (IR) در نرم‌افزار Expert Choice حاصل گردید که در کلیه شاخص‌ها کمتر از 0.1 است و پایایی آن تائید می‌گردد.
برابر نتایج حاصل از این تحقیق که با رتبه‌بندی نهایی گزینه‌ها انجام گردید: تلویزیون بهترین گزینه انتخابی است و بعدازآن پیام‌رسان‌های نوین در رتبه دوم قرار دارد؛ وب‌سایت و روزنامه به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provides a Multi-Attribute Decision-Making Model for Choosing Communication Media in marine industry suppliers

نویسندگان [English]

  • a mohammadi 1
  • Abolfazl Danaei 2
  • mohammadreza taleipoor 3
  • s sadegh 4
1 Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Department of Management,Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Department of Marketing Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
4 Department of Management, tehran Branch, Islamic Azad University, tehran, Iran.
چکیده [English]

Creating an appropriate communication strategy is one of the key factors in the success of the organization. To evaluate and select the appropriate communication and advertising media in organizations and companies, different indicators and methods are used, but none of these indicators are universally accepted. The purpose of this study is to present a multi-index decision-making model (MADM) model for determining the criteria, ranking and selecting the best communication media in order to identify suppliers in the Iranian maritime industry. This research is based on objective, applied and based on the nature of the descriptive design that was designed and implemented in four stages. In this study, using Delphi techniques and the views of 10 experts, the effective measures in choosing a communication medium were first determined, then we used the hierarchical analysis of the indicators to weigh the indices and to use the AHR, TOPSIS and ELECTRE methods to prioritize the alternatives. Finally, due to the difference in the results, the final ranking of the options was done by integrating Copeland, Borda and Average methods. A pairwise comparison was obtained by calculating the compliance rate (IR) in the Expert Choice software, which is less than 0.1 and its reliability is confirmed.
The results of this research were compared with the final ranking of options method: television is the best choice, and after wards the new messengers are ranked second; the website and the newspaper are ranked third and fourth respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple Attribute Decision making
  • communications media
  • maritime industries
[1]    مؤمنی، منصور. «مباحث نوین تحقیق در عملیات». چاپ هشتم 1396

[2]    داودی، علیرضا. «کاربرد تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در رتبه‌بندی شاخص‌‌های ارزیابی جاذبه‌های توریستی». نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی. گروه مدیریت جهانگردی.

[3]    زیردست، اسفندیار. «کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای». دانشگاه تهران، دانشکده شهرسازی 1388

[4]    باقر زاده آذر، محمد و دری، بهروز. «به‌کارگیری ANP در انتخاب بهترین تأمین‌کننده در زنجیره تأمین». دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری. 1387

[5]    سامانی، جمال محمدولی و دلاور، مجید. «کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی ساخت گاه‌های پرورش میگو». دانشگاه تربیت مدرس دانشکده عمران و محیط‌زیست. خرداد 1389

[6]    عباس زاده توسلی، سارا و عباس زاده توسلی، میترا. «مروری بر ارزیابی انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیارِ». انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی.

[7]    اصغر پور، محمدجواد. «تصمیم‌گیری‌های چند معیارِ». چاپ دوازدهم،1393، انتشارات دانشگاه تهران.

[8]    آلن بی.البارن. «مدیریت سرانه‌های الکترونیک». ترجمه طاهر روشندل اربطانی. چاپ اول،1395. دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

[9]    -تن، آ. (1388 ،(نظریه ها و پژوهش های ارتباط جمعی، ترجمه: نعیم بدیعی، تهران: انتشارات همشهری.

[10]آذر، عادل و وفایی، فرهاد. «رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیارِ در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه‌بندی به روش DEA».1386

[11]محمدی رنجبرانی، داریوش و سلیمی فرد، خداکرم و یوسفی ده بیدی، شهلا. «بررسی عملکرد متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه یابی». دانشگاه خلیج‌فارس، گروه مدیریت صنعتی،1392

[12]دویچه‌وله، «صنایع کشتی‌سازی ایران»، برگرفته از سایت فارسی دویچه‌وله.

[13]الول ساتن و دیگران، ادبیات نوین ایران، ترجمه یعقوب آژند، ۱۳۶۳.

[14]آنتونی گیدنز، پیامدهای مدرنیته، محسن ثلاثی، ۱۳۷۱

[15]احسان شاه قاسمی (1393) تاریخ شبکه. شفق تا رسانه.

[16]استیفن پی.رابینز «تصمیم‌گیری». ترجمه ابوالفضل دانایی و زهرا عزیزی، تهران:1393، انتشارات تیسا.

[17]فرجو، لیلا، اسلامی، «آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته‌های تبلیغات»، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۴۳، صفحه ۴۲٫

[18]گروه پژوهش ماهنامه تبلیغات، «تبلیغات در اینترنت»، ماهنامه تبلیغات، شماره ۱، صفحه ۳۴٫

[19]آزادی‌خواه سلیمی (1386)، «شناسایی و اولویت‌بندی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین»، فصل‌نامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 8، بهار 1386، صفحه 159-190.

[20]ثابت مطلق و آقایی (1395)، «ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌های ورزشی از زاویه دید دانشجویان بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه» فصل‌نامه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، سال چهارم، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 29-49.

[21]حمیدی زاده و نوریان (1392)، «تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی برجذب مشتریان (مورد پژوهی بانک صادرات ایران)» دو فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال اول، شماره 7، بهار و تابستان 1392.

[22]محمدیان، محمود (1385)، مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی) چاپ سوم( تهران: انتشارات حروفیه.

[23]حکیم آرا، محمدعلی (1390)، ارتباط متقاعد گرانه در تبلیغ، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.

[24]  McQuail, D. (1994). Mass communication theory(3rd ed). Newbury Park, CA: Sage.

[25]  Steinfield, C. Baldwin, T. s. & Mc Voy, D. S. (1996). Convergence: Integrating media and communicaition. Thousand Oaks, CA: Sage.

[26]  Thomsen, Margrethe Dal, “Advertising on the Internet”, Dissertation submitted to the University of Westminster for the Master Degree in Marketing, September 1996.

[27]  Boswell, k. (2002), “Digital Marketing Vs. online Advertising Breaking waves for Marketers to catch”, The Market leap Report 2, No.5,

[28]  Lewin, J, (2004), “Advertisers confident in online Ads”, itworld.com/man/3827/nls_ ecommercead041110

[29]  Meeker, “The Internet Advertising Report”, New York, Morgan Stanly Corporation, 1997.

[30]  Keller, Kevin Lane (2001), “Mastering the Marketing Communications Mix: Micro & Macro perspectives on Integrated Marketing Communications programs”, Journal of Marketing Management.

[31]  Celin, E. & Esen, S.T. (2006). A weapon–target assignment approach to media allocation. Applied mathematics and computation, 175, 1266–1275.

[32]  Castells, Manuel (2009). Communication power. Oxford University Press.

[33]  https://www.techopedia.com/definition/14462/communication-media

[34]  Lucy Küng, Anna-Martina Kröll, Bettina Ripken & Marcel Walker, 07 Nov 2014...Impact of the Digital Revolution on the Media and Communications Industries.Journal of the European Institute for Communication and Culture, Pages 29-47

[35]  Gao, Jerry, Brenda Sheng, Lee Chang and Simon Shim (2002), “A Taxonomy of Online Advertising”, In Engineering Perspectives San Jose State University.

Bushman, Brad J & Bonacci, Angelica (2002), "Violence … impair memory for television ads", Journal of applied psychology