نقش سامانه‌های اطلاعات مدیریت درفرآیند تصمیم‌گیری بحران نظامی دردریا

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی گرایش پدافند غیرعامل

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

تصمیم‌گیری درشرایط بحرانی از حساسیت و احتمال ریسک بالاتری نـسبت بـه وضعیت عادی برخوردار است به‌گونه‌ای که گاها شرایط خاص بحرانی باعث تصمیم‌گیری‌هایی می‌گردد که ممکن است فواید ویاآسیب هایی درسطح ملی ایجاد نماید. سیستم های اطلاعات مدیریت تأثیر بسیار مهمی در تصمیم‌گیری در شرایط بحران برای فرماندهان را خواهد داشت.با توجه به ماهیت حضورشناورها دردریا و اینکه برابرقوانین بین‌المللی می‌تواند تا مرزهای آبی کشورهای دیگرحضورداشته باشد لذا احتمال بروز وضعیتی بحرانی و نیاز به تصمیم گیری در این شرایط که همراه با پیامدهایی برای حاکمیت خواهد بود وجود دارد. محدودیت‌های فکری ، نیاز به اطلاعات و دانش‌ ، سرعت دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات درفشاربسیاروزمان اندک ازجمله مواردی است که یک فرمانده دردریا با آن مواجه خواهد بود.این پژوهش با هدف بررسی تاثیرنقش MIS درتصمیم‌گیری سریع ،دقیق ومناسب فرماندهان دروضعیت بحرانی دردریا انجام گردیده است. ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای دربخش میدانی ازابزارپرسشنامه استفاده گردیده است وبا توجه به محدودیت خبرگان این حوزه ،جامعه آماری با حجم نمونه برابر وازتعداد20 نفرازفرماندهانی که سابقه خدمت با سنوات بالا برروی واحد های شناورداشتند انتخاب گردیدند. سپس با استفاده ازنرم افزاراس پی اس اس وآزمونT سطح معناداری مشخص گردید و نتایج حاصل ازیافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کلیه اجزاء MIS برعوامل تصمیم گیری بحران نظامی دردریا تاثیرگذارمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of management information systems for decision making process of the military crisis at sea

نویسندگان [English]

  • H Foruzan 1
  • H Hoseini 2
1 head of marine engineering faculty in nowshahr maritime university
2 Head of Information faculty in Emam Hossein university
چکیده [English]

Decision-making in critical situations has a higher risk and sensitivity to the normal situation, so that sometimes special crisis situations lead to decisions that may bring benefits or harm at the national level. Information management systems will have a very important influence on the decision-making in crisis situations for commanders. Given the nature of its constituents, and the fact that international equivalents can extend beyond the borders of other countries, the probability of a critical situation and the need for a decision in these circumstances that accompany There will be consequences for the rule Intelligence constraints, the need for information and knowledge, the speed of access to a large amount of information in a massive confusion is one of the things that for commanders will face. This research has been conducted with the aim of examining the effects of MIS on fast, accurate and convenient decision making. . Library studies have been used in the field of research and, according to the limitations of experts in this field, a statistical society with a sample size equal to 20 people who have high qualification services are selected on the units that were floating Then, using spss software and T test, a meaningful level was determined and the results of the research findings indicate that all components of MIS are influential in the decision making process of the military crisis at sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Management information system
  • decision making in crisis
  • a naval crisis at sea
[1]    نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی، دکتر ابراهیم چیرانی، جوادزبردست گشتی،(1396)، مجموعه مقالات ISC  دهمین کنفرانس مدیریت واقتصاد.

[2]    سیستم های اطلاعات مدیریت MIS،زهرا نجار،(1395)، فصل نامه علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

[3]    حسینی، سید حسین (1387) .تصمیم‌گیری در بحران: گذار از رویکردهای تحلیلی به رویکرد طبیعی،فصلنامه مدیریت بحران ،ش 2،ص7.

[4]    محمودی،سید محمود،(1382)نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریتی در مدیریت بحران،فصلنامه فرهنگ مدیریت،ش4،ص52.

[5]    فیضی،کامران،مقدسی،علیرضا(1348)کاربرد سیستم‌های پشتیبان تصمیم در تصمیم‌گیری مدیران.فصلنامه مطالعات مدیریت ،ش 45،ص155.

[6]    الوانی ،سید مهدی ،خسروی،محبوبه، (1393)نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS) در تصمیم‌گیری، فصلنامه مطالعات مدیریت، ش 47،ص 81.

[7]    صرافی زاده، اصغر و پناهی، علی،(1380)، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، انتشارات میر، تهران.

[8]    حسینی، سید حسین، (1385)، بحران  چیست و چگونه تعریف می‌شود،فصلنامه امنیت ،ش 1و2،ص51.

[9]     Paulade Camargo Fiorini,Charbel José ChiappettaJabbour, " Information systems and sustainable supply chain management towards a more sustainable society: Where we are and where we are going",Volume 37, Issue 4, August 2017, Pages 241-249

[10]  G. Kirov, V. Stoyanov, and B. Lazarov, “Abstract model of an object-oriented layer for distributed systems based on the DDS standard,” in Proc. 12th International Conf. on Computer Systems and

 

[11]  Holsti, ole. (1989), "crisis Decision Making", in Philip Tetlack, Behaviour, society, and Nuclear war, (New York: Oxford university Press), 8- 84.

[12]  Elliot, Taryn.(2005, Expert Decision-Making in Naturalistic Enviranmts: A summary ofResearch, CEdin Burgh: DSTO).

[13]  G. Kirov and V. Stoyanov, “Network-centric architecture for crisis management system,” in Proc. 11th. International Conf. on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 2010, pp. 161-167.