تحلیل، تفسیر و یکپارچه‌سازی داده‌های میدانی موج جهت تعیین الگوی امواج سواحل شمالی دریای عمان

نوع مقاله : کوتاه

نویسندگان

1 استادیار مهندسی سواحل، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی آب

چکیده

اندازه‌گیری مشخصات موج از مهم‌ترین و پر‌هزینه‌ترین بخش‌های جمع‌آوری اطلاعات پایه پروژه‌های ساحلی و فراساحل است. با این وجود در کشور ما داده‌های برداشت شده مورد استفاده کامل قرار نمیگیرند و از آنها صرفاً برای واسنجی و صحتسنجی شبیهسازیهای عددی استفاده میشود. این در حالی است که تحلیل و تفسیر دادههای ارزشمند میدانی به طور مستقل و یا همراه با شبیهسازیهای عددی میتوانند وضعیت عمومی کمیتهای اقیانوسشناسی منطقه مورد مطالعه را تبیبن نمایند. در این راستا تعیین الگوی عمومی امواج، منشاء آنها و ترکیب فصلی و توزیع آماری ارتفاع، دوره تناوب و راستای آنها به طور ویژه اطلاعات مفیدی را برای مقاصد مدیریتی و مهندسی سواحل و احداث سازههای ساحلی و فراساحلی در اختیار میگذارند. در این تحقیق داده‌های میدانی موج پنج ایستگاه در امتداد سواحل شمالی دریای عمان در بازه‌ی زمانی یک ساله مورد پردازش، تحلیل و تفسیر قرار گرفته‌اند. سپس تغییرات الگوی امواج از ورودی دریای عمان تا تنگه هرمز در امتداد سواحل شمالی دریای عمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج حاصل با نتایج خروجی حاصل از مدل‌سازی ISWM و شبیه‌سازی سواحل هرمزگان مورد مقایسه قرار گرفته است، که در مواردی اختلاف قابل ملاحظه میان تحلیلهای مبتنی بر دادههای میدانی و نتایج شبیهسازیهای عددی در ارائه الگوی امواج، قابل تامل است. تفسیر الگوی عمومی امواج شامل بررسی توزیع جهتی امواج و تعیین درصد ترکیب امواج دورآ و محلی و تعیین تغییرات انرژی امواج از مزایای این تحقیق میباشد که قابل کاربرد در تمام سواحل کشور میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis, Interpretation and Integration of Wave Field Data at Northern Coasts of Oman Sea

نویسندگان [English]

  • A Shanehsazzadeh 1
  • H. R. Asgari 2
1 Department of Civil Engineering, University of Isfahan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The most important and expensive portion of basic study of onshore and offshore projects include the measurement of wave characteristics. In Iran, however, will not the data collected are solely applied for the calibration and verification of the numerical modeling. Analysis and interpretation of field data independently or in combination with numerical models determine the general state of oceanographic pparameters. The general pattern of waves, their origin, seasonal variation and statistical distribution of height, period and their direction particularly provides valuable information for management concerns and engineering purposes. In this article the wave field data from five stations along the northern coast of Oman sea in the one-year period is considered for processing, analysis and interpretation. The variation of wave pattern from the entrance of Oman sea to strait Hormuz along the northern coast of Oman sea is studied based on the field data. Moreover, the results are compared with the results of both the ISWM numerical model and the simulation of Hormozgan coastline waves. Prediction of wave pattern and their origin and the variation of wave energy throughout the Oman Sea coastline are from the advantages of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wave field data
  • Wave Pattern
  • Processing and data analysis
  • Numerical Modeling
  • Oman Sea
[1] Rajabi, S.; Chegini, V.; Lari, K.; Kamran Zadeh, B.; Hosseini, S.T., “Modeling of Wind Waves Using SWAN Numerical Model in Anzali Port”, Journal of Oceanography, fourth year, No.15, p.83-92, 2013. (In Persian)
[2] Allah Dadi, M. and Badiei, P., “Evaluate the Validity of the Experimental Relations Prediction of Sea Waves in Different Conditions Compared with a Mathematical Model”, Proceedings of the International Conference on hydraulic structures, p.671-681, 2001. (In Persian)
[3] Kamphuis, J.W., “Introduction to Coastal Engineering and Management”, Canada, World Scientific Publishing, 437p, 2000.
[4] Young, I.R., “Wind Generated Ocean Waves”, England, Elsevier Publication, 1999.
[5] Golshani, A.; Taebi, S.; Chegini, V., “Prediction Waves in Persian Gulf and Oman Sea”, Seventh International Conference of Coast, Ports and Marine Structure, Ports and Maritime Organization,Tehran,6p.http://www.civilica.com/Paper-ICOPMAS07-ICOPMAS07_015.html, 2006. (In Persian)
[6] Ports and Maritime Organization, “Iranian Seas Waves Modeling: Persian Gulf and Oman Sea”, Ports and Maritime Organization: Administration of Coastal and Marine Engineering, First Edition, Vol.2, p. 129-146, 2008. (In Persian)
[7] Eik, K., “Iceberg Drift Modelling and Validation of Applied Metocean Hindcast Data”, Cold Regions Science and Technology, Vol. 57, Issues 2–3, p. 67-90, July 2009.
[8] Nieuwkoop, J.; Smith, H.; Smith, G.; Johanning, L., “Wave Resource Assessment along the Cornish Coast (UK) from a 23-year Hindcast Dataset Validated against Buoy Measurements”, Renewable Energy, Vol. 58, p. 1-14, October 2013.
[9] Martinez-Asensio, A.; Marcos, M.; Jorda, G.; Gomis, D., “Calibration of a New Wind-Wave Hindcast in the Western Mediterranean”, Journal of Marine Systems, Vol. 121–122, P. 1-10, July 2013.
[10] Water Research Institute, “Monitoring and Simulation Studies the Northern Coast of Iran: Report of Field Data’s Processing of Oceanography and Meteorology parameters”, Ports and Maritime Organization: Administration of Coastal and Marine Engineering, Tehran, No.6, p. 21-86, 2013. (In Persian)
[11] U.S. Integrated Ocean Observing System (IOOS), “Manual for Real-Time Quality Control of In-Situ Surface Wave Data: A Guide to Quality Control and Quality Assurance of In-Situ Surface Wave Observations”, www.ioos.noaa.gov/qartod/, 61p, June 2013.
[12] World Meteorological Organization (WMO), “Guide to Wave Analysis and Forecasting, Geneva, Switzerland, World Meteorological Organization”, No. 702: 83p, 1998.
[13] Asgari, H.R., “Study on Wave Characteristics of Northern Coasts of Oman Sea and Strait of Hormuz Based on Field Data Analysis”, Master’s Thesis, Faculty of Engineering, The University of Sistan & Baluchistan, 170p, 2015. (In Persian)
[14] Asgari, H.R.; Shanehsazzadeh, A.; Akbari, Gh.; Ardalan, H., “Study on Wave Characteristics Based on Field Data Analysis: A case study of Jask”, Journal of Oceanography, sixth year, No.24, 2016. (In Persian)
[15] Wilson, J.; Baird, W., “An Assessment of the State of Knowledge of Coast Offshore Wave Technology. Can. Tech. Rep Hydrogr. Ocean Sci. 63”, Marine Environmental Data Services Branch Department of Fisheries and Oceans, Canadian Technical Report of Hydrography and Ocean Sciences 63. Ottawa, Ontario, 158p, March 1988.
[16] Metocean plc; Hamilton House; Kings Road; Haslemere, “Energy Industry Metocean Data Around the UK”, Health and safety Executive - Offshore  Technology Report, UK, 1995.
[17] Demirbilek, Z.; Lin, L.; Wilson, D.; Rosati; J., “WaveNet: A Web-Based Metocean Data Access”, Processing and Analysis Tool, Part 2 -- WIS Database. ERDC/CHL CHETN-IV-92. Vicksburg, MS: US Army Engineer Research and Development Center, An Electronic Copy of This CHETN is Available from http://chl.erdc.usace.army.mil/chetn, 2013.
[18] Engineering Company of Fara Darya Arsheh, “Studies of Monitoring and Modeling of Hormozgan”, Ports and Maritime Organization: Administration of Coastal and Marine Engineering, Iran, http://irancoasts.pmo.ir/fa/pg3/pg34/pg341 , 2008. (In Persian)
[19] Southgate, H.N., “Wave Prediction in Deep Water and at the Coastline”, Hydraulics Research Limited, Wallingford, Oxfordshire, Report No. SR 114, 124p, 1987.