مقایسه روش‌های DTC-CLASSIC و DTC-SVPWM در کنترل موتورهای القایی با بهره‌گیری از اینورترهای دوسطحی و سه سطحی

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

مربی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

چکیده

کنترل مستقیم گشتاور (DTC) یکی از روش‌های کارآمد در کنترل موتور القایی است. در روش کنترل مستقیم گشتاور، شار و گشتاور موتور به‌عنوان کمیت‌های مرجع، محسوب و با انتخاب بهینه بردارهای کلیدزنی اینورتر کنترل می‌‌شوند. با استفاده از روش کنترل مستقیم گشتاور می‌توان محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های کنترل برداری میدان جهت داده‌شده (FOC) را کاهش داد. کنترل مستقیم گشتاور دارای پاسخ گشتاور بسیار سریعی است و در مقابل تغییرات ناگهانی بار مقاوم عمل می‌کند. در این مقاله مقایسه‌ای بین دو روش کنترل مستقیم گشتاور کلاسیک (DTC-CLASSIC) و کنترل مستقیم گشتاور مبتنی بر مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی (DTC-SVPWM) با بهره‌گیری از اینورترهای کلمپ دیودی (NPC) دوسطحی و سه سطحی صورت گرفته است. مقایسه این روش‌ها با استفاده از نتایج حاصل از شبیه‌سازی در محیط سیمولینک نرم‌افزار MATLAB انجام شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با درنظرگرفتن قید محدودیت ماکزیمم فرکانس کلیدزنی برابر، روش DTC-SVPWM با بهره‌گیری از اینورتر سه‌سطحی ضربان شار، ضربان گشتاور و THD جریان استاتور کمتری نسبت به سه حالت دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of DTC-CLASSIC and DTC-SVPWM methods for controlling induction motors applying two-level and three-level inverters

نویسندگان [English]

  • h mohammadi
  • M Alizadeh
  • A Gudarzi
Navy
چکیده [English]

Direct torque control (DTC) is one of the most effective methods for controlling the induction motor. In direct torque control, motor flux and torque are considered as reference quantities, and are controlled by optimal selection of inverter switching vectors. Using the direct torque control method, you can reduce the field oriented control (FOC) constraints and complexities. The direct torque control has a very fast torque response and is resistant to sudden load variations. In this paper, a complete comparison was made between two methods of classic direct torque control (DTC-CLASSIC) and direct torque control based on space vector pulse width modulation (DTC-SVPWM) using two-level and three-level diode clamp inverters (NPC). Comparison of these methods was carried out using simulation results in MATLAB software. The results of the simulation show that, with respect to the limitation constraint of maximum switching frequency, the DTC-SVPWM applying three-level inverter has less flux and torque ripple and less THD of stator current than the other three.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Induction Motor
  • Multilevel inverter
  • Direct Torque Control
  • Space vector pulse width modulation
     [1]            Takahashi and T. Noguchi, "A new quick - response and high - efficiency control strategy of an induction motor," IEEE Trans. Ind. Applicat., vol. 22, no. 5, pp. 820-827, Sep./Oct. 1986.

     [2]             J. K. Kang, and S. K. Sul, “New Direct Torque Control of Induction Motor for Minimum Torque Ripple and Constant Switching Frequency,” IEEE Trans. Ind. App., vol. 35,no 5, pp. 1076-1072, Sept./Oct. 1999

     [3]            M. Depenbrock, “Direct self control (DSC) of inverter-fed induction machines,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 3, no. 4, pp. 420-429, Oct.1988.

     [4]            G. S. Buja and M. P. Kazmierkowski, “Direct torque control of PWM inverter-fed AC motors—A survey,” IEEE Trans. Ind. Electron. vol. 51, no. 4, pp. 744–757, Aug. 2004.

     [5]            T. G. Habetler, F. Profumo, M. Pastorelli and L. M. Tolbert, “Direct Torque Control of Induction Machines Using Space Vector Modulation,” IEEE Trans. Ind. App. vol. 28, no. 5, pp. 1045-1054, Sep/Oct. 1992.

     [6]            R.Vargas, M. Rivera, J.Rodr´ıguez, J. Espinoza and P. Wheeler, “Predictive Torque Control with Input PF Correction Applied to an Induction Machine fed by a Matrix Converter,” IEEE PESC, 15-19 June 2008.

     [7]            R. Vargas, U. Ammann, B. Hudoffsky, J. Rodriguez and P. Wheeler, “Predictive Torque Control of an Induction Machine Fed by a Matrix Converter With Reactive Input Power Control,” IEEE Trans. Ind. Elec., vol. 25, No 6, pp. 1426-1438, June. 2010.

     [8]            S. A. Davari, F. Montazeri and D. A. Khaburi, “A comparative study of matrix converter based DTC with complete vectors application and an improved predictive torque control using two-level inverter,” IEEE ELECO, 5-8 Nov. 2009.

     [9]            U. V. Patil ; H. M. Suryawanshi ; M. M. Renge," Multicarrier SVPWM controlled diode clamped multilevel inverter based DTC induction motor drive using DSP ", 2012 IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES), 16-19 Dec. 2012, Bengaluru, India

 [10]            Karanayil B., Rahman M. F., and Grantham C., “Online Stator and Rotor Resistance Estimation Scheme Using Artificial Neural Networks for Vector Controlled Speed Sensorless Induction Motor Drive” , IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 54, no. 1, pp. 167-176, Feb. 2007.

 [11]            Dey A., Singh B., Dwivedi B., and Chandra D., “Vector Control of Three-Phase Induction Motor Using Artificial Intelligent Technique”, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 4, no. 4, pp. 57-67, Jun. 2009.

 [12]            Casadei D., Serra G., Stefani A., Tani A., and Zarri L., “DTC Drives for Wide Speed Range Applications Using a Robust Flux-Weakening Algorithm”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 54, no. 9, pp. 2451-2461, Oct. 2007.

 [13]            Farzad Sedaghati ; Seyed Hadi Latifi," Application of a three-phase multilevel inverter for DTC based induction motor drive ", 2018 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC), 13-15 Feb. 2018, Tehran, Iran

 [14]            Yongchang Zhang, Jianguo Zhu , Zhengming Zhao “An Improved Direct Torque Control for Three-Level Inverter-Fed Induction Motor Sensorless Drive”, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 27, NO. 3, MARCH 2012.

 [15]            F. M. Abdel kader, A. El Saadawi, A. E. Kalas and O. M. El baksawi, “Study in Direct Torque Control of Induction Motor by Using Space Vector Modulation,” 12th International Middle-East Power System Conference, pp.224_229, March 2008.

 [16]            Messaif, I, Berkouk, E.M, Saadia, N., "Performances of DTC system fed by a three-level NPC VSI", 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, 13-17 May 2013, Istanbul, Turkey

 [17]            L. Baohua, Y. Jianhua and L. Weiguo, “Research on Space Vector Modulation Method for Improving the Torque Ripple of Direct Torque Control,” International Conference on Computer Design and Applications (ICCDA), Vol.3, June 2010.

 [18]            G. Qing and G. Yun, “Simulation Research of Direct Torque Open-Loop Control System Based on MATLAB," 3rd International Conference on System Science, Engineering Design and Manufacturing Informatization (ICSEM), Vol.1, pp.76_79, October 2012.

 [19]            K. Suman, K. Suneeta and M. Sasikala, “Direct Torque Controlled Induction Motor Drive with Space Vector Modulation fed with Three-Level Inverter," IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES), pp.1_6, December 2012

 [20]            M. Hajian, J. Soltani, G. A. Markadeh and S. Hosseinnia, “Adaptive Non Linear Direct Torque Control of a Sensorless IM Drives with Efficiency Optimization”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.57, No.3, March 2010.

 [21]            Z. Zhang, R. Tang, B. Bai, and D. Xie, “Novel Direct Control Based on Space Vector Modulation with Adaptive Stator Flux Observer for Induction Motors” IEEE Transactions on Magnetic, Vol.46, no.8, pp.3133–3136, Aug. 2010.

 [22]            E. P. Sanchez and C. H. Aramburo and A. N. Segura, “Prototype of an Induction Motor Direct Stator Flux and Torque Vector Control,” IEEE International Symposium on Industrial Electronics, vol.1, pp.219_224, 2000.

 [23]            Lamia YOUB, Aurelian CRACIUNESCU, Gloria CIUMBULEA. “A New Fuzzy Logic Direct Torque Control scheme ofInduction Motor for Electrical Vehicles application", International Conference on Electrical Machines - ICEM 2010, Rome

 [24]            F. Kadri, S. Drid, F. Djeffal, "Direct Torque Control of Induction Motor Fed by Three-Level NPC Inverter Using Neural Network," 2nd International Conference on Information Processing and Electrical Engineering 14-16 April 2012, Tébessa, Algeria

 [25]            Quidere, K.E.B.; Ruppert, E.F.; de Oliveira, M.E.F., "A Three-Level Inverter Direct Torque Control of a Permanent Magnet Synchronous Motor," in Industrial Electronics, 2006 IEEE International Symposium on , vol.3, no., pp.2361-2366, 9-13 July 2006

 [26]            Gupta, A.K.; Khambadkone, A.M., "A Space Vector PWM Scheme for Multilevel Inverters Based on Two-Level Space Vector PWM," in Industrial Electronics, IEEE Transactions on , vol.53, no.5, pp.1631-1639, Oct. 2006

 [27]            L.; Khafallah, M.; Lamterkati, J.; Chikh, K., "Comparison between DTC using a two-level inverters and DTC using a three level inverters of induction motor," in Multimedia Computing and Systems (ICMCS), 2014 International Conference on , vol., no., pp.1051-1058, 14-16 April 2014

 [28]            Davari, S.A.; Hasankhan, E.; Khaburi, D.A., "A comparative study of DTC-SVM with three-level inverter and an improved predictive torque control using two-level inverter," in Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), 2011 2nd , vol., no., pp.379-384, 16-17 Feb. 2011

 [29]            Mohan, D.; Zhang Xinan; Foo, G., "Direct torque control of IPMSM driven by a three level NPC inverter with torque and capacitor voltage ripple reduction," in Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2015 IEEE , vol., no., pp.557-564, 15-19 March 2015