تحلیل سانحه‌ دریایی نفت‌کش سانچی در خبرگزاری‌های دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و ایرنا

نوع مقاله : کوتاه

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی تطبیقی پوشش خبری سایت‌های فارسی‌زبان خبرگزاری‌های ایرنا، دویچه‌وله و بی‌بی‌سی در مورد سانحه دریایی نفت‌کش سانچی در مقطع زمانی 16 تا 25 دی‌ماه ( 6 تا 15 ژانویه 2018) است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده‌شده است. نمونه‌گیری آن هدفمند از نوع روزهای متوالی به‌صورت سرشماری و واحد تحلیل آن "خبر" است. روایی (اعتبار) سنجه‌ها با معیار "اعتبار موازی" و از طریق کنترل مجدد دو نفر از خبرگان امر به‌دست‌آمده است. پایایی روش تحقیق و کدگذاری با استفاده از فرمول کاپای کوهن(Kappa) در نرم‌افزار SPSSبه‌دست‌آمده که نشان‌دهنده قابلیت اعتماد تحقیق است. ،همچنین برای تحلیل داده‌ها از سنجه‌های توصیفی(فراوانی،نسبت و..) و برای تحلیل رابطه‌ی بین خبر درج‌شده و دید القاشده به مخاطب از آزمون مجذور کای(Chi-square) استفاده‌شده است.
طبق یافته‌های این تحقیق، پوشش خبری حوادث مربوط به نفت‌کش سانچی در خبرگزاری ایرنا در مقایسه با خبرگزاری‌های بی‌بی‌سی و دویچه‌وله دارای فراوانی بالاتری بوده و از تکنیک برجسته‌سازی استفاده نموده است.؛ همچنین القای دید در خبرگزاری ایرنا مثبت و در خبرگزاری‌های خارجی تقریباً خنثی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sanchi oil tanker accident analysis Douchewet News, BBC News and IRNA

نویسندگان [English]

  • A Danaei 1
  • a mohammadi 2
  • E rashidi 1
1 Department of Management,Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The research is aimed at a comparative study of the coverage of the IRAN, DOCHEWELL and the BBC news agencies on the Sunni tanker tanker accident in the period from January 16 to 25, 2018. In this research, quantitative and qualitative content analysis method has been used. The purposeful sampling of the type of consecutive days is census and its unit is "news". Validity (Validity) Measurement has been achieved with the "parallel credit" criterion and through the re-control of two experts. The reliability of the research and coding method was obtained using the Kappa formula in SPSS software, which indicates the reliability of the research. Also, descriptive measures (frequency, proportion, etc.) were used to analyze the data. Chi-square test was used to analyze the relationship between the reported information and the visually impaired audience.
According to the study, the news coverage of the Sanchez oil tanker incident in the IRNA news agency was higher in comparison with the BBC and DOE news agencies and used the highlighting technique; the suggestion of IRNA news was positive and was almost neutral in foreign news agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News coverage
  • Deutsche Welle
  • BBC
  • IRNA
  • Sanchi oil tanker accident
[1]              دانیل رایف، استفن لیسی و فردریک جی.«تحلیل پیام‌های رسانه‌ای». ترجمه‌ی مهدخت بروجردی علوی، انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، چاپ پنجم: 1394
[2]              احمدی، علی، (1388). ((بازتاب اخبار فعالیت‌های ج.ا.ا در شبکه‌های خبری بین‌المللی)). پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی و ارتباطات.
[3]              ثابت سعیدی، شهرزاد، (1387). «بازتاب بین‌المللی اخبار دستگیری ملوانان انگلیسی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
[4]              ناصری زاده، فاطمه، (1381). «برجسته‌سازی اخبار تلویزیون ایران و مقایسه‌ی آن با روزنامه‌های تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
[5]              قدیری، مهدی، (1384). «نحوه‌ی انعکاس اخبار جنگ عراق از تلویزیون ایران؛ مقایسه‌ی تطبیقی با اخبار خبرگزاری ایسنا». پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
[6]              ژان، لوبلان ویکس و جورج، سیلوی و استفن، لیسی (2004). «مدیریت رسانه». ترجمه‌ی طاهر روشندل اربطانی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ چهارم: 1393
[7]              آلن بی، البارن. «مدیریت رسانه‌های الکترونیک». ترجمه‌ی طاهر روشندل اربطانی. دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول: 1395
[8]              فرقانی، محمدمهدی و نیک‌خواه ابیانه، علیرضا. (1392)«پوشش خبری رویدادهای دو کشور بحرین و سوریه در سایت فارسی شبکه العالم». پایان‌نامه دکتری فرهنگ و ارتباطات، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
[9]              عیوض‌لو، زهرا، (1383). ((بررسی نحوه‌ی انعکاس اخبار مربوط به جنگ نیروهای ائتلاف علیه عراق در روزنامه‌های تهران))، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
[10]           مهدی زاده، سید محمد، (1389). نظریه رسانه‌ها؛ اندیشه‌ای رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
[11]           ایرنا، (1397). «نفت‌کش سانچی». بازیابی از سایت فارسی ایرنا
[12]           بی‌بی‌سی.(2018). «نفت‌کش سانچی» بازیابی از سایت فارسی بی‌بی‌سی
[13]           دویچه‌وله، (2018). «نفت‌کش سانچی» بازیابی از سایت فارسی دویچه‌وله
[14]           انتخاب، (2018). «نگرانی‌ها بعد از غرق شدن، بزرگ‌ترین آلودگی یک نفت‌کش از 1991». بازیابی از سایت خبرگزاری انتخاب.
[15]           یورونیوز، (2018). «جسد دو دریانورد و جعبه سیاه نفت‌کش ایرانی پیدا شد». بازیابی از سایت فارسی یورونیوز.
[16]           تابناک، (2018). «این خبر تکمیل می‌شود؛ نفت‌کش ایرانی کامل غرق شد/امیدها برای نجات 29 خدمه نفت‌کش از بین رفت/ درخواست وزیر کار برای اعلام عزای عمومی در کشور».
[18]        www.bbc.com/persian
[19]        www.dw.com/fa-ir
[20]        Burton, B. E & Keenleyside, T. A. (1991)."Of Mice and Monsignors:The press and Canadian Policy Towards the Middle east", university of Windsor, Canadian Journal of Communication, Volume 16, Number 3/4: 367-379
[21]                  Entman, Robert M, (1993)."Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm ». Journal of Communication, 43(4):51-8
[22]                  Bowers,j.w. (1989).interdoction.in.j.Braddac(ed),Message effects in the communication scince(pp.10.23).Newbury park,CA:sage.