ارزیابی بنادر خلیج فارس بر اساس مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد فازی

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت رسانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 کارشناس ارشد MBA دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

چکیده

هدف از این تحقیق یافتن مهم‌ترین عوامل مؤثر بر انتخاب بندرهای حاشیه خلیج‌فارس و تعیین بهینه‌ترین بندر با استفاده از این عوامل در بندرهای اصلی منتخب (بندر جبل علی دوبی ،بندر شهید رجایی ایران و بندر شاه عبدالعزیز دمام عربستان سعودی) می‌باشد.
این پژوهش در سه مرحله انجام‌شده است. در مرحله اول با استفاده از مرور ادبیات موضوع و جمع‌آوری نظرات کارشناسان با استفاده از تکنیک دلفی معیارهای مؤثر بر ارزیابی بندرها جمع‌آوری گردید.در مرحله بعدی با طراحی پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به‌وسیله هشت نفر از خبرگان حاصل‌شده و توزیع آن در میان کارشناسان امور بندری شرکت‌های کشتیرانی بندر شهید رجایی اقدام به وزن دهی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر انتخاب بندرها در خلیج‌فارس گردید. در مرحله سوم با استفاده از نتایج پرسشنامه دوم و بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیارِ (تاپسیس) با رویکرد فازی اقدام به رتبه‌بندی بهترین بندر در منطقه خلیج‌فارس ‌گردید.
نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که بندر جبل علی (امارات متحده عربی) با امتیاز 0.730469 رتبه اول، بندر شهید رجائی (جمهوری اسلامی ایران) با امتیاز 0.552427 در رتبه دوم و در رتبه سوم را بندر شاه عبدالعزیز (عربستان سعودی) با امتیاز 0.428903 به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Persian Gulf ports based on multi-criteria decision making models with fuzzy approach

نویسندگان [English]

  • A Mohammadi 1
  • F Samaei 2
  • Z Amoli diva 3
  • H Arayi 3
1 Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Port Authority, Bandar Abbas
3 Islamic Azad University of Semnan
چکیده [English]

. The purpose of this research is to find the most important factors affecting port selection and determine the most optimal port using these factors in the main port of the Persian Gulf (Jebel Ali port of Dubai, Shahid Rajaei port of Bandar Abbas, Iran) and the port of Shah Abdul Aziz Dammam, Saudi Arabia.
This research has been done in three stages. In the first step, using the literature review of the subject and collecting expert opinions, using the Delphi technique, the criteria for assessing the ports were gathered. At the next stage, a researcher-made questionnaire was developed, the validity of which was obtained by eight experts and its distribution. Among the experts of port authorities and experts of shipping companies of Shahid Rajaee port weighed the most important factors affecting the selection of ports in the Persian Gulf. In In the third stage, using the results of the second questionnaire and based on the methods A multi-criteria decision making (topsis) with a fuzzy approach attempted to rank the best port in the Persian Gulf region.
The results of this study indicate that Jebel Ali Port (UAE) with the score of 0.730469 ranked first, Shahid Rajaee Port (Islamic Republic of Iran) with the score of 0.552427 and ranked third in the port of King Abdul Aziz (Saudi Arabia) With a score of 0.428903.

کلیدواژه‌ها [English]

  • port
  • port choosing criteria
  • multi-criteria decision-making methods
  • approach
[1] Castillo- Manzano, J. I., Mercedes, C.-N., Gonzalez Laxe, F., Lopez- Valpuesta, L. and Arevalo- Quijada, M. T. (2009) Low- Cost Port Competitiveness Index: Implementation in the Spanish Port System, MarinePolicy, Vol. 33, pp. 591-598.

[2] Chang Y., Lee S. and Tongzon J. (2008) Port Selection Factors by Shipping Lines: Different Perspective between Trunk Liners and Feeder Service Providers, Marine Policy, Vol. 32, pp. 877-885.

[3] Rao, V.R. (2007) Decision Making in the Manufacturing Environment Using Graph Theory and Fuzzy Multiple Attribute Decision Marking, Springer.

[4] Saeed, N. (2009) An Analysis of Carriers Selection Criteria When Choosing Container Terminals in Pakistan, Maritime Economic and Logistics, Vol. 11. No. 3, pp. 270-288.

[5] Tongzon, J.L. (1995) Determinants of Port Performance and Efficiency, Transportation Research Part A, Vol. 29A, No. 3, pp. 245-252.

[6] Feng, Mengying, John Mangan, Chee Wong, Maozeng Xu, and Chandra Lalwani. "Investigating the different approaches to importance–performance analysis." The Service Industries Journal 34, no. 12 (2014): 1021-1041.

[7] Zavadskas, Edmundas Kazimieras, Zenonas Turskis, and Vygantas Bagočius. "Multi-criteria selection of a deep-water port in the Eastern Baltic Sea." Applied Soft Computing 26 (2015): 180-192.