مطالعه میدانی تغییرات جریان های زمین گرد در خلیج فارس

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 دانشجوی دکتری گروه علوم پایه آموزشکدة فنی سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تهران

4 دانشجوی دکتری دانشکده علوم پایه دانشگاه آیت ا... بروجردی

چکیده

در این تحقیق نحوة محاسبة سرعت جریان زمین گرد در خلیج فارس مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور تعداد 20 ایستگاه که در نقاط مختلف خلیج فارس بر روی ده ترانسکت قرار دارند، در نظر گرفته شده است. اطلاعات حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که مدل دو لایه مناسبترین مدل برای بررسی جریان زمین گرد در خلیج فارس است. شیب مرز دو لایه در درون خلیج فارس در امتداد شمال- جنوب و به سمت سواحل ایران بوده و با نزدیک شدن به تنگة هرمز جهت شیب تغییر می کند. بنابراین تعادل زمین گرد در راستای شمال- جنوب برقرار است. نتایج حاصل از اندازه گیریهای به عمل آمده و مقایسة آن با نتایج مدلهای ریاضی برای خلیج فارس، تطابق نسبتا مناسبی را نشان داد. براساس نتایج ارائه شده در این تحقیق، سرعت جریانهای زمین گرد در فصل تابستان به طور میانگین 01/0 متر بر ثانیه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Field Study of Changes in Geostrophic Currents in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • A Sabet Ahd 1
  • A Raeisi 2
  • M Torabi Azad 3
  • H Mehrfar 4
1 Collage of Basic Science, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
2 Sama Technical and Vocational Training Collage, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Tehran North Branch, Islamic Azad University, and Tehran, Iran
چکیده [English]

The calculation of the geostrophic current of the Persian Gulf is examined in this paper. Twenty stations were considered in this study, in different parts of the Persian Gulf being placed on ten transects. Analysis of the data showed that the most appropriate model is the two-tiered model of geostrophic current in the Persian Gulf. The slope of the two-tiered border in the Persian Gulf is stretched along the north-south border and towards the Persian coasts; the direction of the slope changes when it reaches the Strait of Hormuz. Therefore, the geostrophic balance is established in a north-south direction. The results of the measurements corresponded the results of mathematical models for the Persian Gulf. The results presented in this study indicated that the average speed of geostrophic currents in the summer is 0.01 m/s

کلیدواژه‌ها [English]

  • geostrophic current
  • Persian Gulf
  • equation
  • Double layer model
[1] ترابی آزاد، مسعود، صمد حمزه ای، "مطالعه میدانی جریان های شمال تنگه هرمز"، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره یک، 1395

[2] زاهدی، رفیعه ، ترابی آزاد، مسعود ، " مدلی برای جریان زمینگردوار و تعیین سرعت آن در خلیج فارس"، مجله علوم و فنون دریایی ایران، 1384.

[3] Torabi Azad, Masoud., Hesam Mehrfar, “Seasonal variation of coastal jets in the Persian Gulf using field studies”, 2017, Research in Marine Sciences, vol.2,  pp.106-111

[4] Johns W.E., F. Yao, D.B. Olson, S.A. Josey, J.P. Grist and D.A. Smeed.2003. Observations of seasonal exchange through the Straits of Hormuz and the inferred heat and freshwater budgets of the Persian Gulf. J. Geophys. Res., 108, C12, 3391.

[5] Johns W.E. and D.B. Olson.1998. Observations of Seasonal Exchange through the Strait of Hormuz, Oceanography, 11, 58.

[6] Pous.S.P. X. Carton, P. Lazure ,2004, Hydrology and circulation in the Strait of Hormuz and Gulf of Oman —Results from the GOGP99 ,Geophys.Res.,109,c12037

[7] Reynolds R.M.1993. Physical Oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman- Results from the Mt- Mitchell Expedition, Mar Pollution Bull., 27, 35-59.

[8] Swift S.A. and A.S. Bower.2003. Formation and circulation of dense water in the Persian Gulf, J. Geophys. Res., 108(C1), doi:10.1029/2002JC001360

[9] Bower A.S., H.D. Hunt and J.F. Price.2000. Character and dynamics of the Red Sea and Persian Gulf outflows, J. Geophys. Res., 105(C3), 6387-6414.

[10] Chao, S. Y., T.W. Kao, and K. R. Al-Hajri .1992. A numerical investigation of circulation in the Persian Gulf, J. Geophys. Res., 97(C7), 11,219–11,236.

[11] Matsuyama M., T. Senjyu, T. Ishimaru, Y. Kitade,Y. Koike, A. Kitazawa, T. Miyazaki and H. Hamada.1994. Density front in the Strait of Hormuz, J. Tokyo Univ. Fischeries, 81, 85-92.

[12] Matsuyama M., Y. Kitade, T. Senjyu, Y. Koike and T. Ishimaru.1998. Vertical structure of a current and density front in the Strait of Hormuz, in it Offshore Environment of the ROPME Sea Area after the war-related oil spill, edited by A. Otsuki, M.Y. Abdulraheem and R.M. Reynolds, Terra Sci. Publ. Co., Tokyo, 23-34.

[13] Ahmad F. and S.A.R. Sultan.1990. Annual mean surface heat fluxes in the Persian Gulf and the net heat transport through the Strait of Hormuz”, Atmosphere-Ocean, 29, 54-61.

 [14] J. M. Sanchez-reales, M. I. Vigo, S. Jin and B. F. Cha, 2012,Global Surface Geostrophic Ocean Currents Derived from Satellite Altimetry and GOCE Geoid, Marine Geodesy, 35(S1):175–189

[15] Farzanh, Saeid , Noroozi, Tayebe , Parvazi, Kamal , “Investigation of Geostrophic and Ekman surface current using satellite altimetry observations and surface wind in Persian Gulf and Oman Sea”, 2018, Journal of the Earth and Space Physics, DOL: 10.22059/JESPHYS.2018.244979.1006938