ارزیابی توان های اقلیمی سواحل دریای عمان برای برنامه ریزی گردشگری ساحلی

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

چکیده

سواحل در هر نقطه از جهان از منابع مهم جهت توسعه و توانمندی به شمار می رود. سواحل دریای عمان یکی از متنوع ترین مناطق ساحلی کشور ایران می باشد. دسترسی به دریای آزاد و ویژگی های محیط جغرافیایی ناحیه ساحلی از پتانسل های سهل الوصولی است که آماده برنامه ریزی و توسعه می باشد. این پژوهش با نگاهی کاربردی و هدف ارزیابی توان های محیط طبیعی سواحل دریای عمان جهت برنامه ریزی گردشگری ساحلی انجام گرفته است. روش کار میدانی و تحلیلی بر پایه داده های هواشناسی و ژئومورفولوژی می باشد. برای این منظور نخست با استفاده از 10 شاخص بیوکلماتیک به ارزیابی زمان های مطلوب و فصلهای مناسب گردشگری پرداخته شد، سپس در هر فصل زمان به برنامه ریزی انواع گونه های گردشگری مانند ژئوتوریسم و توریسم ورزشی برنامه ریزی شد. نتایج نشان داد که حداقل چهار ماه از سال شرایط ایده آل اقلیمی جهت استفاده از پتانسل های سواحل عمان از جمله شنا، غواصی، کایت سواری، قایق رانی در دریا، و 5 ماه استفاده از ساحل مانند بازدید های ژئوتوریسمی مانند کوههای مینیاتوری، گل فشان ها مناسب می باشد. گردشگری ساحلی می تواند مهمترین فعالیت گردشگری در منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Climate potential of the Oman Sea coast for coastal tourism planning

نویسندگان [English]

  • morteza esmailnejad 1
  • abbas zarenezhad ashkezari 2
1 department of Geography, University Of borjand
2 proff assistant
چکیده [English]

The beaches anywhere in the world are important sources of development and capability. The beaches of the Oman Sea are one of the most diverse coastal areas in Iran. Access to the Free Sea and the features of the coastal geographic environment are the easiest potentials that are prepared for planning and development. His research has been conducted with a view to assessing the potential of the natural environment of the coastal coast of Oman for coastal tourism planning. The method of fieldwork and analysis is based on meteorological and geomorphological data. For this purpose, using the 10 biologic indexes, we first evaluated the desirable times and appropriate chapters of tourism. Then, every season, it was planned to plan various types of tourism, such as geo-tourism and sports tourism. The results showed that for at least four months from the year, the ideal climatic conditions for the use of potentials on the banks of the Oman, including swimming, diving, kite riding, sailing at sea, and 5 months of using the beach, such as geo-tourism visits such as miniaturized mountains, are suitable. Coastal tourism can be the most important tourist activity in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal Tourism
  • Oman Sea
  • Biological Climate
[1] Grigorieva, E. A., Matzarakis, A, Application of Physiologically Equivalent Temperature for assessment of Extreme Climate Regions at the Russian Far East, The Proceeding of 7th conference on bio meteorology, Ber Meteorol, Institute Univ Freiburg, No. 20, pp. 386-391. 2010.

[2] Needham, d, Mark and Szustar, W, Brian; Situational influences on normative evaluations of coastal tourism and recreation management strategies in Hawaii; tourism management, 2011.

[3] احسانی، نادر، )بندر چابهار، نگین کم فروغ دریای عمان( نقش گردشگری ساحلی و دریایی در جهت توسعه صنعت گردشگری بندر چابهار و همچنین ارائه راهکارهای مؤثر در این خصوص،همایش ملی فرهنگ،گردشگری و هویت شهری،1395.

[4] Hall. C, Michael and Page, J, Stephen; The geography of tourism and recreation; Routledge, 2002.

[5] سرایی، فریبا، پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم، مجله محیط زیست،شماره ،1387،39.

[6] اسماعیلی(1389)ارزیابی اقلیم آسایشی چند شهر اصلی گردشگری ایران با استفاده از شاخص (PET) دمای معادل فیزیولوژیک، پژوهش های جغرافیای طبیعی، شماره 75، 1389.

[7] هجرتی، محمد حسن و همکاران(1390) توان مندی های اقلیم آسایش، راهبردی مناسب جهت توسعه گردشگری مطالعه موردی:خراسان رضوی، فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی – سال چهارم، شماره اول، زمستان .

[8] سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان ، (1393)،گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

 

[9]  اسمعیل نژاد، مرتضی،(1384)، پهنه بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان با سیستم اطلاعات جغرافیایی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

[10] Blozejczy, K, Magdolena, Biotermal Indices in the research of climate Human Health Relationship. 2004.

[11] Butler, R.W... Ecotourism-Hasid achieved Maturity or HAS The Bubble Burst Pacific Rim tourism. New Zealand, p.25, 6, 2002.

[12] Mieczkowski, Z., The tourism climatic index: a method of evaluating world climates fortourism. Canadian Geographer, 29(3), 220-233, 2005.

[13] De Freitas .C.R, Tourism climatology: evaluating environmental information for decision making and business planning in the recreation and tourism sector; International journal Biometeorology, 48:45–54. 2003.

[14] Gomez Martin, weather, climate and tourism, a geographical perspective, annals of tourism research, vol32, pp571-591, 2005.

[15] Scott, D. and McBoyle, G. Using a modified ‘Tourism Climate Index’ to examine the implications of climate change for climate as a natural resource for tourism. First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, Halkidiki, Greece. 2001.

[16] Matzarakis,A, Climate, thermal comfort and tourism,climate change and tourism- Acceess ment and coping stategies. 2007.

[17] کاویانی، محمدرضا،(1372)،، بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.شماره 27،ص88.

[18] Terjung, W.H. World Patterns of Distribution of the Monthly Comfort Index. International Journal of Biometeorology, 12, 119-151. 1968.

[19]  علیجانی، بهلول، نگرشی نو در کاربرد آب و هواشناسی در مدیریت منابع و توسعه کشور،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره 35، 1373.

[20] واتسون  دلند و کنت، لب، طراحی اقلیمی-  اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان، ترجمه : وحید قبادیان و محمد فیض مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران، 1372.

[21] مطیعی لنگرودی ، سید حسن و حیدری زهرا؛متنوع سازی اقتصاد روستاهای ساحلی با تاکید بر گردشگری صیادی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،سال یکم،شماره 1 ،1391.

[22] شیرمحمدی، علیرضا، (1377)، جهانگردی صنعت بدون دود، ماهنامه جهانگردان،ش9، ص21.