قابلیت تولید سوخت های زیستی از ریز جلبک های دریایی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس

2 استادیار گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

چکیده
سوخت‌های فسیلی بخش چشمگیری از مصرف انرژی را تشکیل می‌دهند، اما دارای معایبی مانند آلودگی هوا، تولید گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه گرمایش جهانی هستند. سوخت‌های زیستی دارای بار آلودگی کمتری هستند و از منابع تجدیدپذیر تولید می-شوند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشند. در این میان، سوخت‌های ریزجلبکی دارای اهمیت هستند زیرا ریزجلبک‌ها دارای نرخ رشد بالا هستند، در زمین‌های غیر قابل کشت با میزان کم آب و در آبهای شور کشت می‌شوند و توانایی بالای تثبیت کربن‌دی‌اکسید را دارند. همچنین در برابر سوخت‌های فسیلی نسبت تولید آلودگی خیلی کمتری دارند. شناخته‌شده-ترین سوخت جلبکی بیواتانول و بیودیزل می‌باشد که می‌تواند جایگزین دیزل نفتی شود. بیودیزل با عنوان کربن خنثی شناخته می-شود زیرا میزان انتشار کربن‌دی‌اکسیدی را به شدت کاهش می‌دهد. بهینه سازی شرایط کشت جلبکی، روش‌های برداشت و فراوری توده جلبکی، به بیشترین میزان ماده اولیه سوختهای زیستی( لیپید یا قند) می‌انجامد. روغن استخراجی به عنوان سوخت مایع مورد استفاده قرار می‌گیرد و باقی مانده زیتوده جلبکی توسط هضم بی‌هوازی به بیوگاز یا بیواتانول تبدیل می‌شود و باقیمانده آن به عنوان کود و یا تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بررسی، انواع روشهای کشت جلبک و تولید سوختهای زیستی استفاده شده در سالهای اخیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biofuel production potentiel from marine algae

نویسندگان [English]

  • khanomnaz ebadi 1
  • ahmad shadi 2
1 persian gulf univercity
2 persian gulf univercity
چکیده [English]

Abstract
Fossil fuels are the main sources of energy consumption, however, they raised concerns over their decreasing supply and heavy environmental impacts such as air pollution, greenhouse gases production, and global warming. Biofuels are renewable energy sources which produce much lower contamination and might be appropriate alternatives for fossil fuels. In this regard, micro-algal based fuels are important due to their high growth rate. They can be cultivated in arid areas, and utilize saltwater in small amounts. In addition, microalgae have higher carbon dioxide fixation rates in contrast to the terrestrial plants. Biodiesel and bioethanol are the most common algal biofuels which are appropriate alternatives to traditional diesel oil. Biodiesels are known as "neutral carbon" because their carbon dioxide emission to the air is significantly low. Optimizing the algal cultivation factors, in addition to improvements in harvesting and processing methods will result in a maximum yield of biofuel primary compounds such as lipids and sugars. The extracted oil from algae is used directly as a liquid fuel, and the remaining biomass is converted into bioethanol and biogas by anaerobic digestion/fermentation or used as fertilizer or animal feed. This review analyses different methods used for algal culture and biofuel production in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Biofuels
  • micro-algae
  • Biodiesel
  • Bioethanol
[1] Brennan, L. Owende, P. "Biofuels from microalgae—a review of technologies for production, processing, and extractions of biofuels and coproducts",Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 14, pp.557-577, 2010.

 [2] Li, Y. Horsman, M. Wu, N. Lan, CQ.DuboisCalero, N. "Biofuels from microalgae", Biotechnology progress, Vol.24, pp.815-820, 2008.

[3] Mata, TM. Martins, AA. Caetano, NS.

"Microalgae for biodiesel production and

other applications: a review", Renewable

and sustainable energy reviews, Vol.14, pp.217-232, 2010.

[4] Falkowski, PG. Raven, JA. "Aquatic photosynthesis" Princeton University Press,2013.

[5] Lee, RE. "Phycology" Cambridge University Press,  2008.

[6] Braun, BZ. "Light absorption, emission and photosynthesis",Botanicalmonographs, 1974.

 [7] Khan, SA. Hussain, MZ. Prasad, S. Banerjee, U. "Prospects of biodiesel production from microalgae in India", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 13, pp.2361-2372, 2009.

[8] Sheeha, J. Dunahay, T. Benemann, J. Roessler, P. "Look back at the US department of energy's aquatic species program: biodiesel from algae; close-out report. In: National Renewable Energy Lab

Golden, CO.(US)", 1998.

[9] Hossain, AS. Salleh, A. Boyce, AN. Chowdhury, P. Naqiuddin, M. "Biodiesel fuel production from algae as renewable energy", American journal of biochemistry

and biotechnology,Vol. 4, pp.250-254, 2008.

[10] Moheimani, NR. "The culture of coccolithophorid algae for carbon dioxide bioremediation", Murdoch University, 2005.

[11] Park, J. Craggs, R. Shilton, A. "Wastewater treatment high rate algal ponds for biofuel production", Bioresource

technology, Vol.102, pp.35-42, 2011.

[12] Richmond, A. "Handbook of microalgal culture: biotechnology and applied phycology", John Wiley & Sons,

2008.

[13] Chojnacka, K. Marquez-Rocha, F-J. "Kinetic and stoichiometric relationships of the energy and carbon metabolism in the culture of microalgae", Biotechnology,Vol.3, pp.21-34, 2004.

[14] Grima, EM. Fernلndez, FA. Camacho, FG. Chisti, Y."Photobioreactors: light regime, mass transfer, and scaleup", Journal of biotechnology, Vol. 70, pp.231247,1999.

[15] Miron, AS. Gomez, AC. Camacho, FG. Grima, EM. Chisti, Y. "Comparative evaluation of compact photobioreactors for

large-scale monoculture of microalgae", Journal of Biotechnology, Vol.70, pp. 249270,1999.

 

[16]Pittman,JK.Dean,AP.Osundeko,O."Thepotential of sustainable algal biofuel production using wastewater resources", Bioresource technology. Vol.102, pp. 1725,2011.

[17] Knuckey, RM. Brown, MR. Robert, R.Frampton, DM." Production of microalgal concentrates by flocculation and their assessment as aquaculture feeds",

Aquacultural Engineering, Vol.35, pp.300313, 2006.

[18] Divakaran, R. Pillai, VS. "Flocculation of algae using chitosan", Journal of Applied Phycology, Vol. 14, pp. 419-422, 2002.

[19] Bosma, R. van Spronsen, WA. Tramper, J. Wijffels, RH. "Ultrasound, a new separation technique to harvest microalgae", Journal of Applied Phycology, Vol.15, pp.143-153, 2003.

[20] Singh, A. Nigam, PS. Murphy, JD. "Mechanism and challenges in commercialisation of algal biofuels", Bioresource technology, Vol. 102, pp. 2634,2011.

[21] Demirbaş, A. "Mechanisms ofliquefaction and pyrolysis reactions of biomass", Energy conversion and management, Vol. 41, pp.633-646, 2000.

[22] Singh ,A. Olsen, SI. "A critical review

of biochemical conversion, sustainability and life cycle assessment of algal biofuels", Applied Energy, Vol. 88, pp. 3548-3555, 2011.

[23] Chisti, Y. "Biodiesel from microalgae

beats bioethanol", Trends in biotechnology, Vol.26, pp.126-131, 2008.

[24] Singh, J. Gu, S. "Commercialization

potential of microalgae for biofuels production Renewable and Sustainable", Energy Reviews, Vol. 14, pp.2596-2610,

2010.

[25] Hirano, A. Ueda, R. Hirayama, S. Ogushi, Y. "CO2 fixation and ethanol production with microalgal photosynthesis

and intracellular anaerobic fermentation",

Energy, Vol. 22, pp.137-142, 1997.

[26] John, RP. Anisha, G. Nampoothiri,

KM. Pandey, A. "Micro and macroalgal

biomass: a renewable source for

bioethanol", Bioresource technology,

Vol.102, pp.186-193, 2011

[27] Matsumoto, M. Yokouchi, H. Suzuki, N. Ohata, H. Matsunaga, T. “Saccharification of marine microalgae using marine bacteria for ethanol production. In: Biotechnology for Fuels and Chemicals” , Springer, pp. 247-254, 2003.

[28] Markou, G. Angelidaki, I. Nerantzis, E. Georgakakis, D. “Bioethanol production by carbohydrate-enriched biomass of Arthrospira (Spirulina) platensis” . Energies, Vol.6, pp. 3937-3950,2013.

[29]  Schenk, PM. Thomas-Hall, SR. Stephens, E. Marx, UC. Mussgnug, JH. Posten, C. et al. "Second generation biofuels: high-efficiency microalgae for biodiesel production", Bioenergy research,

Vol.1, pp.20-43, 2008.

[30] Warabi, Y. Kusdiana, D. Saka, S. "Reactivity of triglycerides and fatty acids

of rapeseed oil in supercritical alcohols", Bioresource technology, Vol. 91, pp.283287,2004.

[31] Nigam, PS. Singh, A. "Production of liquid biofuels from renewable resources",

Progress in energy and combustion science, Vol.37, pp.52-68, 2011.

[32] Singh, A. Nigam, PS. Murphy, JD. "Renewable fuels from algae: an answer to

debatable land based fuels", Bioresource technology, Vol.102, pp.10-16, 2011.

[33] Rosenberg, JN. Oyler, GA. Wilkinson, L. Betenbaugh, MJ. "A green light for engineered algae: redirecting metabolism to fuel a biotechnology revolution", Current opinion in Biotechnology, Vol.19, pp.430-436, 2008.

[34] Vanegas, C. Bartlett, J. "Green energy

from marine algae: biogas production and composition from the anaerobic digestion of Irish seaweed species", Environmental

technology, Vol. 34, pp.2277-2283, 2013

[35] Jones, CS. Mayfield, SP. "Algae biofuels: versatility for the future of bioenergy", Current opinion in biotechnology, Vol. 23, pp.346-351, 2012.

[36] Stephenson, PG. Moore, CM. Terry,

MJ. Zubkov, MV. Bibby, TS. "Improving

photosynthesis for algal biofuels: toward a

green revolution", Trends in biotechnology, Vol.29, pp.615-623, 2011.