تعیین مکان و ظرفیت بهینه واحدهای فتوولتاییک در پایگاه های دریایی دارای ماهیت ریزشبکه با بهره گیری از الگوریتم های تکاملی

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

3 دانشجوی کارشناسی دانشگاه دانشگاه علامه محدث نوری

چکیده

برای بهبود عملکرد شبکه‌های توزیع در هنگام افزودن واحدهای فتوولتاییک به این شبکه، باید مکان و اندازه بهینه برای این واحدها در نظر گرفته شود تا بیشترین بازده را داشته باشد. مکان یابی منابع تولید پراکنده با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد. در این مطالعه مکان و اندازه بهینه واحدهای فتوولتاییک برای بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه توزیع و ریز شبکه تعیین می‌شود. پایگاههای ساحلی نیروی دریایی با افزودن منابع تولید پراکنده مانند میکروتوربینها، توبین های بادی و واحدهای فتوولتاییک در نقش یک ریزشبکه عمل خواهند کرد. مطالعه در دو حالت یکی با در نظر گرفتن توانایی سیستم فتوولتائیک در تولید فقط توان اکتیو و دیگری با در نظر گرفتن توانایی سیستم فتوولتائیک در تولید همزمان توان اکتیو و راکتیو پیاده سازی می‌شود. در مطالعه، از سه الگوریتم بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات و رقابت استعماری بر روی شبکه توزیع6 باس IEEE استفاده شده است. تمامی الگوریتم‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در محیط نرم افزار MATLAB انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

optimal Determination of the location and capacity of photovoltaic units in microgrid offshore networks utilizing evolutionary algorithms

نویسندگان [English]

  • M Alizadeh 1
  • mohammadreza soheilifar 2
  • samaneh eskandari 3
2 noshahr university
3 noor
چکیده [English]

In order to improve the performance of distribution networks when adding photovoltaic units to this network, optimal location and size for these units should be considered in order to maximize the efficiency. Placement of distributed resource resources is carried out with different goals. In this study, the location and optimal size of photovoltaic units are determined to improve the voltage profile and reduce the losses of distribution network and micro-network. Naval coastal bases will act as a grid, adding scattered sources of production, such as microturbines, wind turbines and photovoltaic units. In the study, three algorithms for genetic algorithm optimization, particle swarm and colonial competition were used on the IEEE 6 bus distribution network. All algorithms and scheduling are done in MATLAB software environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-grid
  • Photovoltaic units
  • genetic algorithm
  • Particle Swarm Optimization
  • imperialist Competition
[1]     V. H. Mendez, J. Rivier, and T. Gomez, “Assessment of energy distribution losses for increasing penetration of distributed generation,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 21, no. 2, pp. 533–540, May 2006.

[2]     C. Wang andM. H. Nehrir, “Analytical approaches for optimal placement of distributed generation sources in power systems,” IEEE Trans.Power Syst., vol. 19, no. 4, pp. 2068–2076, Nov. 2004.

[3]      V. H. M. Quezada, J. R. Abbad, and T. G. S. Roman, “Assessment of energy distribution losses for increasing penetration of distributed generation,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 21, no. 2, pp. 533–540,May 2006

[4]      M.H. Moradi, M. Abedini ”A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems” ELSEVIER.Electrical Power and Energy Systems 34 (2012)

[5]      M.M. Aman, G.B. Jasmon, H. Mokhlis, A.H.A. Bakar, “Optimal placement and sizing of a DG based on a new power stability index and line losses” ELSEVIER. Electrical Power and Energy Systems 43 (2012)

[6]      Y. M. Atwa, E. F. El-Saadany, M. M. A. Salama, and R. Seethapathy, “Optimal renewable resources mix for distribution system energy loss minimization,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 25, no. 1, pp. 360–370, Feb. 2010.

[7]      D. Q. Hung, N. Mithulananthan, and R. C. Bansal, “Analytical expressions for DG allocation in primary distribution networks,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 25, no. 3, pp. 814–820, Sep. 2010

[8]     حسین دهقان دهنوی. سعید اسماعیلی. مسعودرشیدی" جایابی و تعیین سایز منابع تولید پراکنده و انجام بازآرایی بهینه در سیستم های توزیع شعاعی جهت بهبود شرایط عملکردی شبکه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی" بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

[9]     P. Alemi and G.B. Gharehpetian , “DG Allocation Using an Analytical Method to Minimize Losses and to Improve Voltage Security” , 2nd IEEE International Conference on Power and Energy (PECon 08), December 1-3, 2008, Johor Baharu, Malaysia

[10] Gerardo Guerra and Juan A. Martinez, 2014. “A Monte Carlo Method for Optimum Placement of Photovoltaic Generation Using a Multicore Computing Environment”, PES General Meeting , Conference & Exposition, 2014 IEEE, Julay, pp.1-5.

[11]  Athira Jayavarma, Tibin Joseph, 2013. “Optimal Placement of Solar PV in Distribution System using Particle Swarm Optimization”, International Journal of Advanced Research in Electrical, Vol. 2, Special Issue 1, pp.329-337.

[12] Rene Prenc, Davor Škrlec, Vitomir Komen,  2013. “Optimal PV System Placement in a Distribution Network on the Basis of Daily Power Consumption and Production Fluctuation”, EuroCon 2013 Zagreb, Croatia, pp.777-783.