مطالبات ممتاز در حقوق دریایی و روش حل تزاحم آنها

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، فارغ التحصیل دانشگاه علم و فرهنگ.

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

طلب ممتاز استثنایی بر اصل برابری است که به موجب آن، طلبکار بر روی مال معینی از اموال بدهکار حق تقدم و تعقیب مییابد؛ حقی که سبب ترجیح وی بر سایرین می‌شود. این طلب در برخی موارد واجد حق تقدم است و در صورتی که طلبکاری واجد حق تعقیب باشد، بر اموال بدهکار، حق عینی تبعی پیدا می‏کند. بنابراین، طلب پیشگفته دارای دو ویژگی منحصر به فرد است. ردپای این طلب در قوانین مختلف یافت می شود. قانون دریایی در مواد گوناگون، ماهیت این طلب را به صورت ضمنی بیان می‏کند و مصادیق فراوانی برای نهاد یاد شده شناخته است، به نحوی که قانون ‌گذار، برای طلبکاران مختلف، حق تعقیب بر «کشتی»، «کرایه ی حمل» و «ملحقات آن» پیش بینی کرده است. بدین ترتیب، طلبکاران، به حکم قانون بر مال مشخصی از اموال بدهکار خویش استیلا می ‏یابند؛ به گونه‌ای که اموال یاد شده، در وثیقه طلب طلبکار قرار می‌‏گیرد. بدیهی است، شناسایی این طلب در جهت اعمال هر چه بیشتر اصل برابری است. مقصود اصلی از شناسایی امتیاز برای این مطالبات، حمایت از طلبکار، مجموع طلبکاران و جامعه است. در راستای شناسایی این طلب، ممکن است، در پاره ای موارد اعمال امتیاز بر طلبی خاص، منجر به نادیده گرفتن سایر مطالبات شود. این امتیاز گاهی بر مطالبات همانند و گاهی غیر همانند نمود پیدا می کند. تزاحم میان مطالبات متعدد باید بر اساس نظمی منطقی، رفع گردیده و روشی خاص برای آن ارایه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preferred Claims in Maritime Law

نویسندگان [English]

  • A Mir shekari 1
  • M Khanjani 2
  • N Mohammadi 3
چکیده [English]

An exceptional privilege is the principle of equality, by which the creditor is prosecuted for a certain property of the debtor's property; The right to choose others. This request is in some cases eligible, and if a creditor has the right to pursue, then the debtor's property will be subject to an objective right. Therefore, the predecessor's request has two unique features. The footprint of this petition is found in various laws. The maritime law in the various materials expresses implicitly the nature of the petitioner and identifies many instances of this institution. The legislator has foreseen for various creditors the right to pursue "ship", "carriage fare" and "accessories". Thus, creditors, under the law, levy a certain amount of their debtor's property, in such a way that the property is placed on the bonds of the creditor. Obviously, Identifying this desire to apply the principle of equality as much as possible. The main purpose of identifying points for these claims is to support the creditor, the total creditors and the community. In order to identify this desire, it may be possible, in some cases, to exercise special privilege, to ignore other demands. This privilege sometimes reveals similar, sometimes non-identical, demands. The confrontation between multiple claims must be resolved on a reasonable basis, and a specific method must be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea-Demand elites
  • the ruling on bail
  • the principle of equality of creditors
  • Freight
  • Ship
[1]              ابوعطا، محمد، حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب، فصل نامه حقوق، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 3، 1389.

[2]              احمدی واستانی، عبدالغنی، حق تقدم، کانون وکلا، شماره 138، 1356.

[3]              امید، هوشن، حقوق دریایی، جلد 2، مدرسه عالی بیمه ایران، 1353.

[4]              ایزانلو، محسن، میرشکاری، عباس، «طلب ممتاز»، فصل نامه دیدگاه‏های حقوق قضایی، شماره 60، 1391.

[5]              ایزانلو، محسن، 1385، برابری در مقابل قانون، حکومت قانون و جامعه مدنی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، جلد 1.

[6]              جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، چاپ دوم، 1388، کتابخانه گنج دانش.

[7]    صادقی، امیر، حقوق بیمه دریایی، انتشارات بیمه مرکزی، بی تا.

[8]              صفیان بلداجی، سعید، طلب ممتاز در حقوق ایران و تطبیقی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، 1375.

[9]              کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی درس‏هایی از عقود معین، تهران، جلد دوم، چاپ نوزدهم، 1392، انتشارات گنج دانش.

[10]          کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ سی و. یکم، 1389، تهران، نشر میزان.

[11]          میرشکاری، عباس، طلب ممتاز، چاپ یکم، 1392، تهران، شرکت سهامی انتشار.

[12]           نجفی اسفاد، مرتضی، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1393.

 [13] Barret,Olivier, Privileges Mobiliers, op. cit.

[14] Finch, Vanessa, Corporate Insolvency Law, Cambridge university Press, 2009.

[15] Finch, Venessa, Security, insolvency and risk, Modern law review, Vol.62, no.5, 1999.

[16] Health, Paul, Insolvency Law in new Zealand, Roman

Tomasic, 2006.

[17] Heath, paul, Preferential Payments on Bankruptcy and Liquidations in New Zealand: Are They Justifiable Exceptions to the Pari Passu Rule, Waikato Law Review , 1996.

[18] Hicks, Andrew; Goo, S.H, Cases and Materials on Company Law, oxford, 2008.