همسویی استراتژیک فن آوری اطلاعات و کسب وکار در تعاونی های خدمات دریایی

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران،

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی سطح همسویی استراتژی فن آوری اطلاعات و استراتژی کسب وکار در تعاونی های خدمات دریایی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه تعاونیهای خدمات دریایی می باشند، بر اساس اخرین آمار سال 1394 به تعداد 241 واحد فعال در مناطق دریایی شناسایی و حجم نمونه به تعداد (140)، نفر متشکل از مدیران و کارشناسان انتخاب شده است. آنگاه، از مدل ارتقا یافته بلوغ همسویی استراتژیک لوفتمن بعنوان مدل پایه ای سنجش همسویی مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج فرضیه اصلی تحقیق می توان بیان نمود ، معیارهای ششگانه همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار در تعاونی های خدمات دریایی معنادار می باشد. بعلاوه، نتایج حاصل از سنجش سطح همسویی ، بیانگر انست که تعاونی های خدماتی، در سطح دوم بلوغ، یعنی سطح تعهد قرار دارند. این نشان دهنده آنست که تعاونی ها در ابتدای فرایند همسویی می باشند. و همچنین این سطح بلوغ بیانگر انست که نقش و جایگاه استراتژیک فناوری اطلاعات در تعاونی ها نهادینه نشده است. ولی شناخت فرصت های بالقوه برای همسویی آغاز شده است. در نهایت راهبردهای بلند مدت و کوتاه مدت برای بهبود همسویی تعاونی های خدماتی مناطق دریایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Business/IT Alignment of Marine Service Cooperatives

نویسندگان [English]

  • a mohammadi 1
  • Younos Vakil Alroaia 2
1 The successor to the Nedaja Logistics Command
2 Assistant Prof, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran, P.O.B: 3513137111
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to empirically investigate the impact of Business-Information Technology Alignment on marine service cooperatives (MSC) and to revision the BIA prior by using data from MSC. In this research, the population is all of the cooperatives section. By using Delphi method and commends of the experts’ fourteen parameters were recognized. The population are consisted of all service cooperatives. According to the latest statistics 241 active firms have been identified in 2015 in MSC. Then, a sample size of 140 active firms was determined. In order to assessing business/IT alignment used enhanced strategic alignment maturity Luftman model as basic model. The main findings showed that the six IT-business alignment criteria has a significant effect on production cooperatives. Also, we found that the service cooperatives are the second level of maturity, the level of commitment. This level indicate that the strategic role of IT in cooperatives has not been established. But has begun identifying potential opportunities for alignment. In addition, the most common criteria noted to be important were the ability to adapt and support business changes and the stability and quality of IT services to the user service cooperatives. Finally, provided long-term and short-term strategies to improve the alignment of service cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Business-Information Technology Alignment
  • Strategic Alignment
  • Marine Service Cooperatives
  • Information Technology Management

]1[آراسته، شهاب. (1392). ارائه مدلی برای همسوسازی استراتژی‌های کسب‌وکار و استراتژی‌های فنّاوری در صنایع غذایی مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، به راهنمایی یونس وکیل‌الرعایا، دانشگاه آزاد واحد سمنان.

]2[چشم براه محسن، مرتضوی سید محسن (1386). مدیریت برون‌سپاری اثربخش، تهران: موسسه کتاب مهربان، چاپ اول.

]3[شهریاری، زهرا (1395). ارائه مدلی پویا برای شبیه‌سازی تأثیر همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی سازمانی بر عملکرد سازمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، به راهنمایی سید محمد زرگر، دانشگاه آزاد واحد سمنان.

]4[علی پور یپیجانی، افشین واکبری، محسن (1385). سنجش همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار سازمان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 41، زمستان،1385، 151-185.

]5[عمید، امین و میرزاده، لیلا (1388). همسویی فناوری اطلاعات با کسب‌وکار، تدبیر، 207: 56-60.

]6[کرمانشاه، علی، احمدی، مجتبی، سپهر نیا، رؤیا و رسول‌زاده، ویدا (1394). تأثیر همسویی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در فن‌آوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، مشهد، 1 مهرماه.

]7[کمان قد، علیرضا (1390). سنجش سطح همسویی بین استراتژی‌های کسب‌وکار و فن‌آوری اطلاعات در شرکت سایپادیزل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما: احمد روستا، دانشگاه پیام نور استان البرز.

]8[لانی، ع، ابطحی، م؛ و حاجی کریمی، ب. (1392). تعیین میزان همسویی استراتژی‌های فن‌آوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی: سازمان نظام‌مهندسی قزوین)، دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، انجمن مدیریت راهبردی ایران.

]9[مانیان، امیر، موسی خانی، محمد، جام، مونا (1388). بررسی رابطه بین هم‌راستایی فناوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی در شرکت‌های فعال درزمینهٔ فناوری اطلاعات: با استفاده از معادلات ساختاری. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 1(3): 89-106.

]10[وکیل‌الرعایا، یونس، اقوامی، فرشاد، (1392). اصول کارآفرینی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

]11[وکیل‌الرعایا، یونس، اقوامی، فرشاد، عزیزی، معصومه (1394). مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

[12] Adcock, K. Helms, M. M., & Jih, W. J. (1993). Information technology: can it provide a sustainable competitive advantage? INFORMATION STRATEGY-PENNSAUKEN-, 9, 10-10.

[13] Alaceva, C., & Rusu, L. (2015). Barriers in achieving business/IT alignment in a large Swedish company: What we have learned?. Computers in Human Behavior, 51, 715-728.

[14] Avison, D., Jones, J., Powell, P., & Wilson, D. (2004). Using and validating the strategic alignment model. The Journal of Strategic Information Systems, 13(3), 223-246.

[15] Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.

[16] Beimborn, D., Franke, J., Wagner, H. T., & Weitzel, T. (2007, January). The influence of alignment on the post-implementation success of a core banking information system: an embedded case study. In System Sciences, 2007. HICSS 2007. 40th Annual Hawaii International Conference on (pp. 234b-234b). IEEE.

[17] Bruce, K. (1998). Can you align IT with business strategy?. Strategy & Leadership, 26(5), 16-20.

[18] Byrd, T. A., Lewis, B. R., & Bryan, R. W. (2006). The leveraging influence of strategic alignment on IT investment: an empirical examination. Information & management, 43(3), 308-321.

[19] Chan, Y. and Huff, S. 1993. Strategic information systems alignment. Business Quarterly 58(1):8-10.

[20] Chan, Y. E. (2002). Why haven’t we mastered alignment? The importance of the informal organization structure. MIS Quarterly executive, 1(2), 97-112.

[21] Charoensuk, S., Wongsurawat, W., & Khang, D. B. (2014). Business-IT Alignment: A practical research approach. The Journal of High Technology Management Research, 25(2), 132-147.

[22] Davenport, T. H. (1995). Reengineering a business process. Harvard Business School.

[23] Davidson, W. H. (1993). Beyond re-engineering: the three phases of business transformation. IBM systems Journal, 32(1), 485-499.

[24] Ducq, Y., Chen, D., & Vallespir, B. (2004). Interoperability in enterprise modelling: requirements and roadmap. Advanced Engineering Informatics, 18(4), 193-203.

[25] Earl, M. J., & Feeny, D. F. (1994). Is your CIO adding value?. Sloan Management Review, 35(3), 11.

[26] Faltermayer, E. (1994). Competitiveness: How US companies stack up now. Fortune, 129(8), 52-64.

[27] Henderson, J. C., & Venkatraman, N. (1992). Strategic alignment: a model for organizational transformation through information technology. Transforming organizations, 97-117.

[28] Kashanchi, R., & Toland, J. (2006). Can ITIL contribute to IT/business alignment? An initial investigation. Wirtschaftsinformatik, 48(5), 340-348.

[29] Keen, P. 1991. Shaping the future: design through information technology. Boston, MA: Harvard Business School Press.

[30] Keen, P. G. W. (1993). Information technology and the management difference: a fusion map. IBM Systems Journal, 32(1), 17-39.

[31] Klischewski, R. (2004, August). Information integration or process integration? How to achieve interoperability in administration. In International [32] Conference on Electronic Government (pp. 57-65). Springer Berlin Heidelberg.

[33] Kohli, R., & Devaraj, S. (2004). Realizing the business value of information technology investments: an organizational process. MIS Quarterly Executive, 3(1), 53-68.

[34] Luftman, J. (2004). Assessing business-IT alignment maturity. Strategies for information technology governance, 4, 99.

[35] Luftman, J. N., Lewis, P. R., & Oldach, S. H. (1993). Transforming the enterprise: The alignment of business and information technology strategies. IBM systems journal, 32(1), 198-221.

[36] Luftman, J., & Brier, T. (1999). Achieving and sustaining business-IT alignment. California management review, 42(1), 109-122.

[37] Panetto, H., Scannapieco, M., & Zelm, M. (2004, October). INTEROP noE: Interoperability research for networked enterprises applications and software. In OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful Internet Systems" (pp. 866-882). Springer Berlin Heidelberg.

[38] Panetto, H., Scannapieco, M., & Zelm, M. (2004, October). INTEROP noE: Interoperability research for networked enterprises applications and software. In OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful Internet Systems" (pp. 866-882). Springer Berlin Heidelberg.

[39] Papp, R. (1999). Business-IT alignment: productivity paradox payoff?. Industrial Management & Data Systems, 99(8), 367-373.

[40] Ruggaber, R. (2006). Athena-Advanced technologies for Interoperability of heterogeneous enterprise networks and their applications. Interoperability of enterprise software and applications, 459-460.

[41] Seman, E. A. A., & Salim, J. (2013). A model for business-IT alignment in Malaysian public universities. Procedia Technology, 11, 1135-1141.

[42] Szgenda, R. (1999). Information's competitive edge. Information Week, 720(1), 4-10.

[43] Tallon, P. P. (2007). A process-oriented perspective on the alignment of information technology and business strategy. Journal of Management Information Systems, 24(3), 227-268.

[44] Tallon, P. P., & Kraemer, K. L. (2007). Fact or fiction? A sensemaking perspective on the reality behind executives' perceptions of IT business value. Journal of Management Information Systems, 24(1), 13-54.

[45] Vallespir, B., Chen, D., & Ducq, Y. (2005). Enterprise modelling for interoperability. IFAC Proceedings Volumes, 38(1), 70-75.

[46] Visser, U., Stuckenschmidt, H., Wache, H., & Vögele, T. (2000). Enabling technologies for interoperability. In Workshop on the 14th International Symposium of Computer Science for Environmental Protection (pp. 35-46). Bonn, Germany.

[47] Wagner, H. T., Beimborn, D., Franke, J., & Weitzel, T. (2006, January). IT business alignment and IT usage in operational processes: a retail banking case. In Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'06) (Vol. 8, pp. 172c-172c). IEEE.

[48] Weiss, J. W., & Anderson, D. (2004, January). Aligning technology and business strategy: Issues & frameworks, a field study of 15 companies. In System Sciences, 2004. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on (pp. 10-pp). IEEE.