خلیج‌فارس، منبع بالقوه‌ای برای تولید محصولات بیولوژیک باکتریایی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 استاد، گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

در حال حاضر ترکیبات طبیعی نقش بسیار زیادی در علوم پزشکی و دارویی ایفا می­کنند؛ در این میان نقش ترکیبات طبیعی با منشأ دریایی در سال­های اخیر بسیار اهمیت دارد. زمانی که ترکیبات طبیعی سنتز شده توسط آبزیان با جانداران خشکی زی مقایسه می­شود، ترکیبات بیشتر و متکامل­تری با خواص بیولوژیک یافت می­گردد که علت چنین پدیده­ای فرصت تکاملی بیشتری است که آبزیان نسبت به جانداران خشکی زی از آن برخوردار بوده­اند. برخی از ترکیبات طبیعی دریایی به‌عنوان آنتی‌بیوتیک به کار می­روند درحالی‌که برخی دیگر ظاهراً دارای اثرات ضد توموری، ضدویروسی، ضد انعقاد خون، ضد زخم معده، تسکینی، پائین آورنده چربی خون و محرک یا مهارکننده سیستم ایمنی هستند. تعدادی از آن­ها در حال حاضر به‌عنوان قارچ­کش و حشره­کش یا به‌عنوان افزودنی­های غذایی و آرایشی نیز به کار می­روند. خلیج‌فارس در ایران یکی از منابع آبی با ارزش به‌حساب می­آید و به لحاظ تنوع زیستی، از نظر ماکرو و میکروارگانیسم­های آن، می­تواند به‌عنوان یک منبع مهم برای استخراج محصولات فعال زیستی دریایی مدنظر قرار گیرد. در بررسی حاضر با مطالعه و بررسی منابع منتشرشده، به معرفی گونه‌های باکتریایی بومی خلیج‌فارس که توانایی تولید ترکیبات طبیعی مختلفی داشته­اند پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Persian Gulf, a potent source for production of bacterial bioproducts

نویسندگان [English]

  • Hossein Motamedi 1
  • z aboudi 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz.
2 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz.
چکیده [English]

Presently, natural products play major role in medical and pharmaceutical sciences that among them marine derived products have been paid more attention in recent years. In comparison of these products with those that originated from other sources, more and developed compounds with biologic activities are found that is the result of more developmental opportunities of aquatic organisms than land organisms. Some of these marine natural products are antibiotic while others have anti-tumor, anti-viral, anti-coagulant, anti- gastric ulcer, sedative, lowering blood fat, immune stimulator and immunosuppresive properties. Some of these products are used as fungicide and insecticide and also used as food and cosmetic additives. Persian Gulf is a valuable and rich source that with regarding to the biodiversity of its micro- and microorganisms can be regarded as an important source for extraction of bioactive substances. In the present survey a review has been done to introduce native bacteria of Persian Gulf that can produce natural bioactive compounds

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine natural products
  • Native bacteria
  • Persian Gulf
  • Antibiotic
  • Microbial enzyme
[1] Darabpour, E., Roayaei Ardakani, M., Motamedi, H. and Ronagh, MT.  "Isolation of a broad spectrum antibiotic producer bacterium, Pseudoalteromonas piscicida PG-02, from the Persian Gulf", Bangladesh Journal of Pharmacology, Vol.2, pp.74-83, 2011.

[2] Das, S., Lyla, P.S. and Khan, S.A. "Marine microbial diversity and ecology: important and future perspective", Current Science. Vol.10, pp.1325-1335, 2006.

[3] Valli, S., Suvathi, SS., Aysha, OS., Nirmala, P., Vinoth, KP. and Reena, A. "Antimicrobial potential of Actinomycetes species isolated from marine environment", Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. Vol.6, pp.469-473. 2012.

[4] Diez, J., Martinez, J-P., Mestres, J., Sasse, F., Frank, R. and Meyerhans, A. "Myxobacteria: natural pharmaceutical factories", Microb Cell Factories. Vol.52, pp.1-3, 2012.

[5] Chandrasekaran, M. and Rajeev Kumar, S. "Marine microbial enzymes", Biotechnology. Vol.4, pp. 1-15, 2010.

[6] De Carvalho, CCCR. and Fernandes, P. "Production of metabolites as bacterial responses to the marine environment", Marine drugs Vol.3, pp.705-727, 2010.

]7 [عادلی، مرضیه.، حسن شاهیان، محمد.، کریمی نیک، اشرف. 1392. جداسازی، شناسایی و تعیین ویژگی دو گونه شیوانلای تولیدکننده بیوسورفکتانت از خلیج‌فارس. فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب‌ها، شماره 6, ص 61-53.‎

[8] Mondol, MAM., Shin, H-J. and Tofazzal Islam, M. "Diversity of secondary metabolites from marine Bacillus species: Chemistry and biological activity", Marine Drugs, Vol.8, pp.2846-2872, 2013.

[9] Darabpour, E., Roayai Ardakani, M., Motamedi, H., Ghezelbash, GR. and Ronagh, MT. "Isolation of an antibiotic producer Pseudomonas sp. from the Persian Gulf", Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, Vol.4, pp. 318-321, 2010.

[10] Ravikumar, S., Krishnakumar, S., Jacob Inbaneson, S. and Gnanadesigan, M. "Antagonistic activity of marine actinomycetes from Arabian Sea coast", Archives of Applied Science Research. Vol.6, pp. 273-280, 2010.

[11] Bhatnagar, I. and Kim, SK. "Pharmacologically prospective antibiotic agents and their sources: a marine microbial perspective", Environmental Toxicology and Pharmacology. Vol.3, pp. 631-643, 2012.

[12] Yasuhara-Bell, J., Yang, Y., Barlow, R., Trapido-Rosenthal, H. and Lu, Y. "In vitro evaluation of marine-microorganism extracts for anti-viral activity", Virology Journal,.Vol.7, pp. 1-11, 2010.

 

[13] Kijjoa, A. and Sawangwong, P. "Drugs and cosmetics from the sea", Marine Drugs. Vol.2, pp.73-82, 2004.

[14] Trincone, A. "Marine biocatalysts: enzymatic features and applications", Marine Drugs. Vol.4, pp.478-499, 2010.

[15] Dash, H. R., Mangwani, N., Chakraborty, J., Kumari, S., and Das, S. "Marine bacteria: potential candidates for enhanced bioremediation", Applied Microbiology and Biotechnology. Vol.2, pp.561-571, 2013.

[16] Darabpour, E., Roayaei Ardakani, M., Motamedi, H. and Ronagh, MT. "Isolation of a potent antibiotic producer bacterium, especially against MRSA, from northern region of the Persian Gulf", Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, Vol.2, pp.108-121, 2012.

[17] Leyton, Y., Borquez, J., Darias, J., Cueto, M., Díaz-Marrero, A-R. and Riquelme, C. "Oleic acid produced by a marine Vibrio spp. acts as an anti-Vibrio parahaemolyticus agent", Marine Drugs. Vol.10, pp.2155-2163, 2011.

[18] Dharmaraj, S. "Marine Streptomyces as a novel source of bioactive substances". World Journal of Microbiology and Biotechnology. Vol.12, pp.2123-2139, 2010.

[19] Ogunmwonyi, INH. "Assessment of antibiotic production by some marine Streptomyces isolated from the Nahoon beach", MSc. project Fort Hare University, Pp:G-36, 2010.

[20] Subramani, R. and Aalbersberg, W. "Marine actinomycetes: An ongoing source of novel bioactive metabolites", Microbiological Research. Vol.10, pp. 571-580, 2012

[21] Costa, M., Costa-Rodrigues, J., Fernandes, M-H., Barros, P., Vasconcelos, V. and Martins, R. "Marine cyanobacteria compounds with anticancer properties: A review on the implication of apoptosis". Marine drugs. Vol.10, pp. 2181-2207, Sep 2012.

[22] Owfi, F., Rabbaniha, M., Al-Obeid Mehana, S. and Mahichi, F. "Biodiversity and distribution patterns of coral reef ecosystems in ROPME Sea Area (Inner part: Persian Gulf -Iranian waters)",  Journal of Survey in Fisheries Sciences. Vol.2, pp.21-26, 2015.

]23[ مظفری، هانیه؛ و رئیس السادات، حمیدرضا. 1388. تأثیر عوامل فیزیکی (باد و دما) بر ژئوپلیتیک خلیج‌فارس. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی. شماره 9، ص 186-163.

[24] Sithranga Boopathy, N. and Kathiresan, K. "Anticancer drugs from marine flora: an overview", Journal of oncology. Pp.1-18, 2010.

[25] Monadi M, Roayaei M, Najafzadeh H. "Isolation and characterization of antibiotic producer actinomycetes from the Persian Gulf", Iran Journal of Public Health, Vol. 2, pp.138- 149, 2014.

]26 [فتاح زاده، سمیرا. جداسازی و شناسایی اکتینومایست‌های تولیدکننده آنتی‌بیوتیک از نواحی شمالی خلیج‌فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، 1391.

[27] Roayaie Ardakani, M., Poshtkouhian, A., Amoozegar, MA. and Zolgharnein, H. "Isolation of Moderately Halophilic Pseudoalteromonas Producing Extracellular Hydrolytic Enzymes from Persian Gulf",  Indian Journal of Microbiology. Vol. 1, pp. 94-98, 2012.

[28] Majidi, S., Roayaei, M. and Ghezelbash, G. "Carboxymethyl-cellulase and filter-paperase activity of new strains isolated from Persian Gulf", Microbiology Journal. Vol.1, pp.8-16, 2011.

[29] Mazrouei sebdani, R, Roayaei Ardakani, M., Ghezelbash, GR. And Sadri Nasab, M." Phylogenic characterization of lipase producing Bacillus strains isolated from Persian Gulf sediments", Australian Journal of Basic and Applied Sciences. Vol. 4, pp.121-126, 2011.

]30 [ایزدپناه قشمی، فاطمه.، جواد پور، صدیقه. و ملک‌زاده، کیانوش. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های تولیدکننده L- آسپاراژیناز از خلیج‌فارس. فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب‌ها, شماره 6، ص 245-237، 1392.

]31[ شاه علیان، فاطمه.، صفاهیه، علیرضا.، سلامات، نگین.، موجودی، فاطمه. و زارع دوست، مصطفی. بررسی نقش باکتری‌‌های جداشده از رسوبات خلیج‌‌فارس در حذف بیولوژیکی آلاینده‌‌های نفتی (آنتراسن). فصلنامه علوم و مهندسی محیط‌زیست, شماره 1، سال چهارم، ص 17-11، 1392.

[32] Ghasemi, S.M. and Rahbari, M. "Characterization of naphthalene-degrading bacteria isolated from the Persian Gulf and the Caspian Sea as potential agents for naphthalene removal from polluted environments", Iranian Journal of Environmental Technology. Vol .1, pp.1-8, 2015.

[33] Hassanshahian, M., Emtiazi, G. "Isolation and Cappello, S. Isolation and characterization of crude-oil-degrading bacteria from the Persian Gulf and the Caspian Sea", Marine Pollution Bulletin. Vol .1, pp. 7-12, Jan 2012.

[34] Hassanshahian M, Emtiazi G, Cappello S. "Isolation and characterization of crude-oil-degrading bacteria from the Persian Gulf and the Caspian Sea", Marine pollution bulletin. Vol.1, pp. 7-1, Jan 2012.

]35[ لموچی، راضیه. و صفاهیه، علیرضا. تأثیر فاکتورهای محیطی دما، شوری و میزان فلز سرب بر رشد باکتری مقاوم به فلز سرب جداسازی شده از رسوبات خلیج‌فارس. نشریه علمی بوم‌شناسی آبزیان، شماره 3، سال چهارم، ص 60-51.، 1393.

]36[ آبیار، ه.اجر، صفاهیه، علیرضا.، ذوالقرنین، حسین. و زمانی،اسحاق. مطالعه جذب زیستی یون کادمیوم توسط باکتری Achromobacter piechaudii جداسازی شده از رسوبات خلیج‌فارس.‎ نشریه علمی پژوهشی اقیانوس‌شناسی، شماره 10، سال هفتم، ص 25-19، 1391.