تحلیل مصرف انرژی در شکل‌دهی نموی ورق‌های فلزی به روش اجزاء محدود

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان

چکیده

امروزه صنعت به توسعه‌ی روش‌های نوین شکل‌دهی ورق برای افزایش تنوع تولید تمایل پیدا کرده است. یکی از این روش‌ها، روش شکل‌دهی نموی ورق[1] است که در آن ابزاری چرخنده در مسیرهای کنترل‌ شده بدون نیاز به قالب و براده­برداری، ورق را شکل می‌دهد. این روش برای شکل‌دهی اشکال ساده و تولید قطعات با شمار کـم از جمله ورق­های بدنه کشتی مناسـب است. در تحقیق حاضر میزان انرژی و توان مصرفی در این فرایند از طریق شبیه­سازی عددی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شبیه­سازی شکل­دهی نموی هرم ناقص مربع­القاعده در فرایند، با استفاده از نرم­افزار ABAQUS روی ورق آلومینیومی، نمودار نیرو بر حسب زمان استخراج گردید و با نمونه‌های عملی کارشده تحت راستی­آزمایی قرار گرفت. محاسبه انرژی و توان مصرفی در فرایند و راستی آزمایی، نتایج قابل قبولی نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

analysis of energy consumption of metal forming with FEM

نویسندگان [English]

  • yasin fathi shahnani 1
  • seyed jamal hemati 2
1 hormozgan university
چکیده [English]

Today the industry to develop new methods for shaping sheet has been willing to increase production diversification. One of these methods is sheet forming progressive Where the tools rotating in directions controlled without the need to mold and shape the sheet without machining. country and in the world through numerical simulation after simulation in the present study we examined truncated pyramid in the process of using Abaqus software on a sheet of aluminum (AL1050), power versus time diagram was extracted was wrought with practical examples, finally, after obtaining the power consumed in the process and verify again the results were accepted

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incremental forming
  • shaping incremental
  • gradual shaping
  • forming without machining
[1] همتی، بهروز، بررسی تأثیر روان کاری در شکل­دهی نموی ورق­های فلزی، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 1388.

[2] کدخدایان، مهران، بررسی تغییرات ضخامت دیواره مخروط با شیب تغییر در فرآیند شکل‌دهی نموی یک نقطه به‌ صورت دو مسیره، یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 1389.

[3] همتی، بهروز، بررسی پارامترهای مؤثر بر شکل‌دهی نموی ورق‌ها، هجدهمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، 1389.

[4] Taleb Araghi, B., Manco, G. C., Bambach, M., Hirt, G., "Investigation into a new hybrid forming process: Incremental sheet forming combined with stretch forming", CIRP Annals – Manufacturing Technology, Vol. 58, pp. 225–228, 2009.

[5] Ingarao, G., Ambrogio, G., Gagliardi, F., Lorenzo, R. D., "A sustainability point of view on sheet metal forming operations: material wasting and energy consumption in incremental forming and stamping processes, Journal of Cleaner Production, Vol. 29(33), pp. 255-268,  2012.


[6] Ambrogio, G., Ingarao, G., Gagliardia, F., Lorenzo, R. D., "Analysis Of Energy Efficiency Of Different Setups Able To Perform Single Point Incremental Forming (SPIF) Processes", 21st CIRP Conference on Life Cycle Engineering, Procedia CIRP, Vol. 15, pp. 111-116, 2014.

[7]Jeswiet, J., Micari, F., Hirt, G., Bramley, A., Duflou, J., Allwood, J., "Asymmetric single point incremental forming of sheet metal", CIRP Annals- Manufacturing Technology, Vol 54(2), pp. 88-11, 2005.

[8] Ingarao, G., Vanhove, H., Kelleus, K., Duflou, J. K., "A comprehensive analysis of electric energy consumption of single point incremental forming processes", Journal of Cleaner Production, Vol. 67, pp. 173-186, 2014.