شناسائی و بررسی ساختار آبزیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر-تهران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده آبزی پروری آبهاب داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انزلی

2 کارشناس پژوهشکده آبزی پروری آبهاب داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انزلی

3 دانشجوی دکتری پژوهشکده آبزی پروری آبهاب داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انزلی

چکیده

در این مطالعه شناسائی و تعیین ترکیب گروههای فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، بنتوز و ماهیان بمنظور حفظ کیفیت آب دریاچه چیتگر بین سالهای 1392 و 1393 انجام گردید. براساس نتایج 35 گروه فیتوپلانکتونی شامل Bacillariophyta (12 جنس)،Chlorophyta (15 جنس)، Cyanophyta (5 جنس)، Dinoflagellata (2 جنس) و Chrysophyta (1 جنس) شناسائی گردیدند، شاخه Chlorophyta از نظر میزان جنس های فیتوپلانکتون غالب بوده است. همچنین 36 گروه زئوپلانکتونی شامل Arthropoda (6 جنس)، Protozoa (6 جنس)، Rotatoria (20 جنس)، Nematoda (1 جنس)، Gastrotricha (جنس 2) و Oligochaeta (1 جنس) شناسائی شدند. بیشترین جنسهای مشاهده شده متعلق به شاخه Rotatoria بوده است. سه گروه Ephemeroptera ، Diptera و Oligochaeta در بررسی کفزیان دریاچه چیتگر مشاهده شدند. در بررسی ماهیان، 18 گونه ماهی از خانواده های Cyprinidae (11 گونه)، Cichlidae (1 گونه)، Loricariidae (1 گونه)، Pangasiidae (1 گونه)، Serrasalmidae (1گونه)، Poeciliidae (1گونه)، Salmonidae (1 گونه) و Scaridae (1 گونه) مورد شناسایی قرار گرفت. از بین ماهیان، تنها یک گونه سیاه ماهی Capoeta bohsei از ماهیان بومی در طی مطالعه مشاهده شد. بطورکلی یافته ها تائید کرد، غالب گروههای پلانکتونی دریاچه بیانگر کیفیت مطلوب آب دریاچه است. همچنین ماهیان مهاجم و غیربومی، غالب ماهیان دریاچه بوده که میتواند باعث افزایش سطح تروفی دریاچه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and study of aquatic organisms structure in the Persian Gulf Martyrs Lake, Chitgar-Tehran

نویسندگان [English]

  • S Bagheri 1
  • J Sabkara 2
  • M Makaremi 2
  • K Abbasi 3
1 Dean of Biology group
2 Plankton Lab Dean
3 Scientific staff
چکیده [English]

The study focused on identification and, species diversity of phytoplankton, zooplankton, benthos and fishes for water quality protects in the Chitgar Lake between 2013 and 2014. This survey identified 35 phytoplankton taxa comprised of diatoms (12 genus), chlorophytes (15 genus), cyanophytes (5 genus), dinoflagellates (2 genus) and chrysophytes (1 genus) were identified. The finding showed, the chlorophyta genus dominated in the Chitgar lake. The findings showed, the 36 zooplankton taxa comprised of Arthropoda (6 genus), Protozoa (6 genus), Rotatoria (20 genus), Nematoda (1 genus), Gastrotricha (2 genus) and Oligochaeta (1 genu) were identified. The highest taxa was belonged the Rotatoria during the study. Three taxa contained of Ephemeroptera, Diptera and Oligochaeta were identified. In this study, 18 species comprised of Cyprinidae (11 species), Cichlidae (one species), Loricariidae (one species), Pangasiidae (one species), Serrasalmidae (one species), Poeciliidea (one species), Salmonidae (one species), and Scaridae (one species) were identified. Among the fishes just one native fish from Capoeta bohsei species observed during the study. Based on, the finding, the plankton taxa confirmed that the Chitgar lake water is at the high quality category. Furthermore, the fish alien species were dominated in the lake, which could raise trophy level in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • zooplankton
  • benthos
  • Fish
  • Chitgar lake
[1] Bagheri, S., Niermann, U., Sabkara, J., Mirzajani, A. and Babaei, H., 2012. State of Mnemiopsis leidyi (Ctenophora: Lobata) and mesozooplankton in Iranian waters of the Caspian Sea during 2008 in comparison with previous surveys. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 11: 732-754.

[2] Heinonen, P. 2004. Monitoring and Assessment of the Ecological Status of Lakes.www.environment.fi/publications.Helsinki, 108 P.

[3] Bagheri, S., Mansor, M., Makaremi, M., Mirzajani, A., Babaei, H., Negarestan, H. and Maznah, W.W., 2010. Distribution and Composition of Phytoplankton in the Southwestern Caspian Sea during 2001-2002, a Comparison with Previous

 Surveys. Word Journal of Fish and Marine Sciences, 2: 416-426.

 [4] Richardson, A. J., 2008. In hot water: zooplankton and climate change ICES J. Marine Science, 65: 279–295.

[5] FAO. 2007. The state of world Aquaculture and Fisheries 2006. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fisheries and aquaculture department. Rome, Italy.

[6] Baran, E., Jantunen, T. and Chong, C.K. 2007. Values of inland fisheries in the Mekong River Basin. WorldFish Center, Phnom Penh, Cambodia.

 

 [7] صفائی س. 1376. گزارش نهایی مطالعات جامع ارس. شرکت سهامی شیلات ایران . معاونت تکثیر و پرورش آبزیان. مرکز تحقیقات  ماهیان استخوانی دریای خزر . 140 صفحه.

[8] کریم پور، م.، 1386. گزارش طرح جامع شیلاتی دریاچه سد حسنلو. پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات شیلات ایران. 25 صفحه.

 [9] عبدالملکی، ش.، 1380 . بررسی جامع شیلاتی دریاچه‌های ماکو و مهاباد. کد طرح  02-0710213000- 77 سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.  شماره فروست 772/81 . 109 صفحه.

[10] باقری، س.، 1385. مطالعه لیمنولوژیک دریاچه دشت مغان. اداره کل شیلات استان اردبیل، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی. موسسه علوم شیلاتی کشور. 67 صفحه.

[11] میرزاجانی، ع.، 1388. بررسی لیمنولوژی دریاچه سد تهم استان زنجان. سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان. مدیریت شیلات استان زنجان. پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات شیلات ایران. 69 صفحه.

[12] میرزاجانی، ع. 1389. بررسی لیمنولوژی دریاچه شویر و میرزاخانلو استان زنجان. سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان. مدیریت شیلات استان زنجان. پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات شیلات ایران. 80 صفحه.

[13] باقری، س.، عباسی، ک.، مرادی، م.، میرزاجانی، ع.، رامین، م.، 1395. مطالعه تنوع گونه ای و تراکم ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر- تهران. مجله علمی شیلات ایران. سال 25، شماره 3، صفحات 15 تا 25.

]14 [ APHA. 2005. Standard method for the examination of water and wastewater. Washigton, DC, USA. 1265 P.

[15] Newell, G. E., Newell, K. C., 1977. Marin Plankton, Hutchinson and co London. 242 P.

 [16] Sourina, A., 1978. Phytoplankton manual, United nations educational, Scientific and Culture Organization. 337 P.

 

[17] Tiffany, L. H., Britton, M. E., 1971. The Algae of Illinois.Hanfer Publishing Company, New-York. 407 P.

[18] Presscott, G. W. 1976. The Fresh Water Algae. WM. C. Brown company publishing, Iowa. 348 P.

[19] Pennak, R.W. 1953. Freshwater Invertebrates of the United States”, The Ronald press.

 [20] Mellenby, H. 1963. Animal Life in Freshwater”, Great Britain, Cox & wyman Ltd., Fakenham. 308 P.

 [21] بیسواس‌ ، اس‌. پی‌. 1993. روشهای‌ دستی‌ در بیولوژی‌ ماهی‌. ترجمه‌: ولی‌پور، ع‌. و ش‌. عبدالملکی‌. 1379. نشر مرکز تحقیقات‌ شیلاتی‌ استان‌ گیلان‌. 138 صفحه‌.

[22] Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 P.

 

 [23] وثوقی‌، غ‌. و مستجیر، ب‌. 1384. ماهیان‌ آب‌ شیرین‌. دانشگاه‌ تهران‌. شماره‌ 2132.  چاپ‌ چهارم .  317  صفحه.

[24] عبدلی‌ ، ا.، 1378.  ماهیان‌ آبهای‌ داخلی‌ ایران‌. انتشارات‌ موزه‌ حیات‌ وحش‌ شهرداری‌ تهران‌. 377 صفحه.

[25] عباسی‌ ک‌ ، ولی‌ پور ، ع‌ ، طالبی‌ حقیقی‌ ، د ، سرپناه‌ ، ع‌ و ش‌ . نظامی‌ بلوچی‌ 1378.  اطلس‌ ماهیان‌ ایران‌ ،آبهای‌ داخلی گیلان‌ (رودخانه‌ سفیدرود و تالاب‌ انزلی)‌ . مرکز تحقیقات‌ شیلاتی‌ استان‌ گیلان‌ ، بهار ، 126 صفحه.

[26] سبک آرا، ج.، مکارمی، م.، 1392 . پراکنش و فراوانی پلانکتونی و نقش آن ها در پرورش ماهی در دریاچه سد ارس. مجله توسعه آبزی پروری، سال 7، شماره 2، صفحات 41 تا 59.   

[27] سبک آرا، ج و مکارمی.، م.، 1382. بررسی تراکم و پراکنش پلانکتونی در دریاچه سد ماکو. مجله علمی شیلات ایران. سال 12، شماره 2، صفحات 29 تا 46.

[28] روحی، ج. د. ر.، 1389. مطالعه دریاچه های سد خاکی اردلان و الخلج استان آذربایجان شرقی بمنظور آبزی پروری. پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات شیلات ایران. 70 صفحه.

[29] یوسف زاد، ا.، 1391. مطالعات منابع آبی قلعه چای در استان آذربایجان شرقی. پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات شیلات ایران. 104 صفحه.

[30] Coad B. 2015. Freshwater Fishes of Iran.http://www.briancoad.com/species%20accounts/complete_bibl.htm.

[31] Bagheri, S., Mansor, M., Turkoglu, M., Makaremi, M., WanOmar, W.O.  and Negarestan,  H.,  2012. Phytoplankton  species  composition and  abundance inthe southwestern Caspian Sea. Ekoloji, 21: 32–43.