ارزیابی اثر پارامترهای فیزیکوشیمیایی و اختلاط بر مشخصات زیستی آبهای ساحلی منطقه سیسنگان تا چالوس

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

2 کارشناس مرکز اقیانوس‌شناسی دریای خزر (نوشهر)

چکیده

مطالعه ویژگی‌ها و ساختارهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی آبهای ساحلی می‌تواند یک اقدام مهم در ارزیابی و بهره‌برداری مستمر و پایدار از توده‌های آبی باشد. در این مقاله ضمن بررسی مشخصات فیزیکی، شیمیایی و زیستی ستون آب، اثر شاخصهای محیطی بر مشخصات زیستی در آبهای ساحلی منطقه سیسنگان تا چالوس مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق به روش اندازه‌گیری با دستگاه Hach، CTD و نمونه‌برداری میدانی در نقاط مشخص با عمق 5، 10 و 20 متر انجام شده است. ساختار فیزیکی ستون آب نشان داد که، در فصل پاییز ستون آب در منطقه ساحلی عمدتاً در لایه اختلاط سطحی قرار گرفته است و تغییرات عمودی پارامترهای فیزیکی از سطح تا بستر کم است. ساختار فیزیکی آب دریا در اواخر فصل زمستان نشان ‌دهنده شروع ایجاد لایه‌بندی ستون آب شامل لایه اختلاط سطحی، ترموکلاین و لایه عمقی در محدوده منطقه مورد مطالعه بود. براساس نتایج تحقیق، میانگین پارامترهای دما، شوری و چگالی در فصل پاییز، حدود 3/27 درجه سانتیگراد، 3/12 و 6/1006 کیلوگرم برمترمکعب و در اندازه‌گیری‌های فصل زمستان به ترتیب 4/11 درجه سانتیگراد، 2/12 و 2/1008 کیلوگرم برمترمکعب بوده است. عوامل فیزیکی و شیمیایی مانند: دما، شوری، میزان اکسیژن محلول و نیز pH چون از عوامل مهم در پراکنش فیتوپلانکتونها می‌باشند، تا حد زیادی بر فراوانی و پراکنش زئوپلانکتونها تأثیرگذار می‌باشد. در مناطق ساحلی تراکم و زیتوده زئوپلانکتونها بیشتر بوده و این مناطق دارای اهمیت بیشتری در تغذیه ماهیان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment the impact of Physicochemical Parameters and Mixing on Biological Properties in the Coastal Water of Sisangan- Chalus Area

نویسندگان [English]

  • S Jamshidi 1
  • R Rahnama 2
  • A Hamzehpur 2
چکیده [English]

In the research, changes of physico-chemical and biological properties of coastal waters of Sisangan- Chalus area were evaluated. Field measurements and sampling were carried out by water sampling, and using CTD and Hach probe in depths of 5, 10 and 20 m in the southern coastal waters of the Caspian Sea during autumn 2013 to winter 2014. In autumn, the water column mainly covers the surface mixed layer and so vertical variation of the physical parameters was slight between sea surface and near the bed. The structure of physical parameters indicates vertical stratification including surface mixed layer in the water column till 20 m depth. The average parameters of temperature, salinity and density in autumn were approximately around 27.3°C, 12.3 and 1006.6 kg/m3, while in winter they were recorded around 11.4°C, 12.12 and 1008.2 kg/m3. Horizontal changes of the physical, chemical and biological parameters were not high in the study area. Physical structure of water column and physicao-chemical properties affected zooplankton in the coastal waters of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal Waters
  • Physical Structure
  • Physico-chemical parameters
  • Biological properties
[1]   Kostianoy, A.G.;  Kosarev, A.N., 2005. The Caspian Sea Environment. The Handbook of Environmental Chemistry . Volume: 5p.

 

[2]   Leonov, A.V.; Nazarov, N.A., 2001. Nutrient Input into the Caspian Sea with River Runoff. Water Resources. Volume 28, Issue 6, pp 656–665.

 

[3]   Sipkay, C.S.; Kiss, K.T.; Vadadi-Fulop, C.C.; Hufnagel, L., 2009. Trends in research on the possible effects of climate change concerning aquatic ecosystems with special emphasis on the modeling approach. Applied Ecology and Environmental Research. 7(2): 171-198.

 

[4]   Taylor, A.H.; Allen, J.I.; Clark, P.A., 2002 Extraction of a weak climatic signal by an ecosystem. Nature, 416: 629-632.

 

[5]   Gowen, N.; O'Donovan, M.; Casey, I.; Rath, M.; Delaby, L.; Stakelum, G., 2003. The effect of grass cultivars differing in heading date and ploidy on the performance and dry matter intake of spring calving dairy cows atpasture. Animal Research, 52 (4): 321-336.

 

[6]                روشن طبری، م؛ تکمیلیان، ک؛ سبک آرا، ج؛ روحی، ا؛ رستمیان، م. 1382. بررسی پراکنش زئوپلانکتونها در حوضه جنوبی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران. 12(3): 96-83.

 

[7]                هوفپیان، ه. 1357. تحقیق و مطالعه موجودات پلانکتون از طرف گروه کارشناسان اتحاد شوروی سابق در تالاب انزلی، رودخانه­ها و قسمت جنوبی دریای خزر. سازمان حفاظت محیط زیست.

 

[8]   Wetzel, R.G.; Likens, G.E., 1991. Limnological analysis 3 ed. Springer-Verlag, New York. 429 P.

 

[9]   Newell, G.E.; Newell, R.C., 1977. Marine plankton: a practical guide. Hutchinson London. 244 P.

 

[10]            مشائی، ن. 1382. بررسی شاخص های تنوع و تشابه در اجتماعات زئوپلانکتونی خور باهوکلات. پژوهش و سازندگی در امور دام آبزیان. 60: 26-22.

 

[11]            محمدزاده، م؛ نظامی بلوچی، ش؛ کیوان، ا؛ خارا، ح. 1388. بررسی تنوع و تراکم مکانی و زمانی گروه های زئوپلانکتونی تالاب امیرکلایه لاهیجان. مجله علوم زیستی واحد لاهیجان. 3 (2): 69-61.

 

[12]           Peeters, F.; Kipfer, R. et al., “Analysis of deep-water exchange in the Caspian Sea based on environmental tracers”. Journal of Deep-Sea Research, I 47: 621-654, 2000.

 

[13]           Rowshantabari, M.; Fatemi, S. M. R.; Pourgholam, R.; Mousavi- Nadoushan, R., 2014. Latest Diversity Trend and Seasonal Abundance of Population of Zooplankton (Holoplankton) Communities in the South CaspianSea, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 13(2), 437-448.

 

[14]           Bagheri, S.; Sabkara, J.; Mirzajani, A.; Khodaparast, S.H.;  Yosefzad, E.; Yeok, F.S., 2013. List of Zooplankton Taxa in the Caspian Sea Waters of Iran. Journal of Marine Biology. Volume 2013, Article ID: 134263, 7 pages.

 

[15]           Bagheri, S.; Mashhor, M.; Wan Maznah, W. O.; Negarestan, H., 2010. Distribution of Mnemiopsis leidyi and zooplankton in the south-western Caspian Sea, 2008. International  Offshore and polar engineering Conference. 20-25 June 2010. Beijing, China.

 

[16]            روشن طبری، م.؛ نجات خواه، پ.؛ حسینی ع.؛ خداپرست، ن و رستمیان، م.ت. 1386 . پراکنش زئوپلانکتون حوضه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سالهای قبل. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. (4): 137-129.

 

[17]           Roohi, A.; Kideys, A. E.; Sajjadi, A.; Hashemian, A.; Pourgholam, R.; Fazli, H.; Khanari, A. G.; Eker, E., 2010. Changes in biodiversity of phytoplankton, zooplankton, fishes and macrobenthos in the Southern Caspian Sea after the invasion of the ctenophore Mnemiopsis leidyi. Biological Invasions, 12, 2343-2361.

 

[18]           Mayer, A.G., 1912. Ctenophores of the Atlantic Coast of North America. Carnegie Institution of Washington (publ. 162), 58 P.

 

[19]           Herman, S.S.; Mihursky, J.A.; McErlean, A.J., 1968. Zooplankton and environmental characteristics of the Patuxent estuary. Chesapeake Science, 9: 67-82.

 

[20]           Shiganova T.; Mirzoyan Z.; Studenikina E.; Volovik S.; Siokou-Frangou I.; Zervoudaki S.; Christou E.; Skirta A.; Dumont H., 2001. Population development of the invader ctenophore Mnemiopsis leidyi, in the Black Sea and in other seas of the Mediterranean basin. Marine Biology. 139, 431–445.

 

[21]            فاطمی، م؛ روشن طبری، م؛ پورغلام، ر؛ موسوی ندوشن، ر؛ وثوقی، غ؛ رحمتی، ر؛ خداپرست، ن. 1392 پراکنش گروه های مختلف زئوپلانکتون در اعماق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر در سال 1387.  اقیانوس شناسی. 4(14): 92-85.