توزیع دمای سطح آب درمنطقه خزر جنوبی با استفاده ازداده های ماهواره ای MODIS

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی و در پی آن گسترش توانایی‎های سنجش از دور، امکان استفاده از آن را در زمینه‎های مختلف فراهم آورده است. در این بین برآورد دمای سطحی آب دریا از تصاویر ماهواره‎ای یکی از کاربردهای بیشمار این روش می‎باشد که این برآورد به صورت غیر مستقیم و بر اساس خصوصیات حرارتی و تابشی اجسام و قوانین فیزیکی است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS مریوط به سال 2012 در ابتدا به بررسی میزان همخوانی داده‎های ماهواره‎ای و داده‎های ثبت شده توسط بویه در خزر جنوبی پرداخته شده است، سپس با در نظر گرفتن 26 ایستگاه در سطح خزر تغییرات دمایی آنها بررسی شده است. بررسی انجام شده نشان داد که توزیع دما از غرب به شرق و مرکز خزر به خزر جنوبی از یک روند افزایشی برخوردار است و همچنین میانگین دمای آب در فصل بهار کمتر از فصل پاییز است که گویای تاثیرعواملی غیر از گرمای هوا درسطح خزر جنوبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Pattern of the Sea Surface Temperature in the South Caspian Sea using MODIS data

نویسندگان [English]

  • R Sheikhol Eslami 1
  • M Rahbani 2
  • H Hasan Tabar 1
چکیده [English]

Using data derived from satellite to study sea surface temperature are nowadays very common. This is Possible on the basis of thermal radiation of objects.
In this investigation the satellite images of the MODIS has been used to study the sea surface temperature of the south Caspian Sea. The data was from the whole year of 2012 has been used. These data was first evaluated with those temperature data derived from a buoy in the site. Afterward using 26 different stations over the Caspian Sea the pattern of sea surface temperature were studied for different seasons of a year. It was found that temperature decreases toward east and south. It was also found that average temperature in spring time is less than those of autumn. Parameters apart from weather temperature was suggested to be the reason.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MODIS
  • sea temperature
  • Caspian Sea
]1[ اسفندیارنژاد، امیر، کمالیان، رضا، کیانی‌پور، منیژه. تعیین درجه حرارت سطح دریا (SST) با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، ششمین همایش بین المللی سواحل و بنادر، تهران، 1383.

]2[ فرج­زاده، منوچهر، کریمی­احمد­آباد، مصطفی. کاربرد تصاویر سنجندهAVHRR در تهیه نقشه دمای سطح دریا در منطقه خلیج­فارس، همایش ژئوماتیک، تهران، 1381.

]3[ ترابی­آزاد، مسعود.، جعفری، اعظم، سهرابی، شهاب. بررسی رابطه خطی افزایش دما ناشی از تغییر اقلیم جهانی بر میانگین سالانه دمای سطح آب در سواحل هرمزگان، مجله علوم و فنون دریایی، شماره 54، 1389.

]4[ جلال­زاده، زهره، ترابی‌آزاد، مسعود، دالکی، احمد، مقایسه دمای سطحی حاصل از داده­های میدانی و ماهواره­ای در خزر­جنوبی، مجله پژوهش جغرافیای طبیعی، شماره 65، صص 121 – 110، 1385.

 [5] Ciappa, A., Pietranera, L., Budillon, G. "Obsevation of the Terra Nova Bay(Antarctica) polynya by MODIS ice surface temperature imagery from 2005 to 2010", Elsevier remote Sensing of Environment. Vol. 119, pp. 158-17, 2012.