ارزیابی آلودگی فلزات سنگین(سرب،کادمیوم ومس( در رسوبات منطقه بندرامیرآباد و ارتباط آن با تنوع وتراکم روزنه داران کفزی

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، آلودگی دریا، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

2 استادیارگروه شیمی دریا، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

3 استادیار،دانشگاه آزاداسلامی واحدسوادکوه

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی آلودگی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب، ومس) در رسوبات منطقه بندرامیرآباد و ارتباط آن با تنوع و تراکم روزنه داران کفزی انجام شد. بدین صورت نمونه ها در آبان ماه 1393 از12 ایستگاه برداشت گردیدند که پس از آماده سازی و هضم شیمیایی آنها مقادیر فلزات سنگین ذکر شده به وسیله دستگاه جذب اتم مدلSpectrAA.200ساخت شرکتVarianاسترالیاتعیین گردید بیشترین میانگین غلظت فلزات بترتیب 44/36،61/2،98/15 میکروگرم برگرم بوده است. گونه های غالب شناسایی شده شاملAmmonia beccarii caspica , Ammonia tepida وElphidium littorale caspicus بوده وبه ترتیب بیشترین تعداد مربوط به گونه A. beccarii با فراوانی 87%، A.tepida با فراوانی 16%و E. littorale بافراوانی 5%می باشد.بیشترین تعدادگونه A. beccarii در ایستگاه شماره 8 و کمترین آن در ایستگاه شماره 5 شمارش شد. بیشترین تعداد گونه A.tepidada در ایستگاه شماره 8 و کمترین تعداد در ایستگاه شماره 9 شمارش شد. بیشترین تعداد گونه E. littorale در ایستگاه 2و کمترین تعداد در ایستگاه شماره 9 شمارش شد.درنتیجه ایستگاه شماره 9کمترین تعداد نمونه های روزنه داران را به خود اختصاص داد.در مقایسه با استانداردها، غلظت کادمیوم در رسوبات منطقه از ERL کیفیت رسوب آمریکا و ISQGS محیط زیست کانادا بیشتر، و سایرفلزات مطابق با استانداردهای بین المللی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the heavy metals (Cadmium, Copper, Lead) pollution in the sediments of Amir-Abad port and its relation on diversity and density of benthic foraminifera

نویسندگان [English]

  • M.B Chegini Far 1
  • A mashinchian Moradi 2
  • B Moghaddasi 3
چکیده [English]

This study is done to assess heavy metals pollution (cadmium , lead & copper) in Amirabad port area and its relation to foraminifera diversity and density .Therefor, samples were taken from twelve stations in NOV.2014 and amount of heavy metals after their readiness and chemical digestion were measured by absorb atomic machine(model spectra.200)made by Varian company in Australia, So the highest average of metals viscosity were 2.61 ,36.44 & 15.98 P.P.B. The dominate species detected are include: Ammonia beccarii caspica , Ammonia tepida & Elphidium littorale caspicus. That highest amount of foraminifera was A. beccarii about 87%, A . tepidada 16%& E.littorale 5% accumulation . highest amount of species was A.beccarii at station no:8 and its lowest amount at station no:5 .Highest amount of species was A . tepidada at station no:8 and its lowest amount at station no:9.Highest amount of species was E.littorale at station no:2 and its lowest amount at station no:9 . So station no: 9 has lowest amount of foraminifera samples. In comparison to standards, cd viscosity was higher than ERL sediment quality U.S.A and ISQGS Canada environment and other heavy metals were lower than international standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amirabad port
  • Sediment
  • copper
  • Cadmium
  • Lead
[1] Caplat, C. Texier, H. Barillier, D. Lelievre, C. "Heavy metals mobility in harbour contaminated sediments the case of Port-en-Bessin." Marine Pollution Bulletin, 50: 504-516.2005.     

 [2] De Mora and Sheikholeslami. "ASTP Contaminant Screening Program, Final Report:Interpretation of Caspian Sea Sediment Data". 2002.

[3] Dias, J.F. Fernandez, W.S. Boufleur, L.A. dos Santos, C.E.I. Amaral, L. Yoneama, M.L" Biomonitoring study of seasonal anthropogenic influence at the Itamambuca beach" (SP, Brazil), Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 267: 1960–196.2009.

[4] Duyusen, G. and Gorkem, A. “Heavy "metals partitioning in the sediments of Izmir Inner" Bay”. J. of Environmental Sciences, 20(4), 413-418.2007.        

[5] Long, E.R. MacDonald, D.D. Smith, S.L. and Calder, ED". Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments". Environ. Manage. 19, 81-97.1995.

[6] Pempkowiak, J. Sikora, A. Biernacka, E. "Speciation of heavy metals imarine sediments vs. their bioaccumulation by mussels." Chemosphere, 39: 313–321.1999.

[7] Singh, K. P. Mohan, D. Singh, V.K. Malik, A. "Studies on distribution and fractionation of heavy metals in Gomti river sediments a tributary of the Ganges, India. Jornal of Hyrology", 14-27.2005.

[8] اداره مطالعات وبرنامه ریزی منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد، نشریه دیماه سازمان بنادرودریانوردی بندردریا92 .

 [9] جعفر زاده، نعمت اله. فرهنگ، محمد. 1384. آلودگی دریا، آوای قلم، تهران، ص 25.

[10] سهرابی ملایوسفی، معصومه.شاه حسینی، سمیه ،1386، بررسی روزنه داران به عنوان شاخصهای زیستی درزمین شناسی دریایی.