ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با رویکرد ترکیبی DEA-AP

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

2 استادیار،دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استادیار،دانشکده‌ مهندسی دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 - استادیار،دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

5 مربی،دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

هدف مطالعه‌ی حاضر ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی خاورمیانه و بررسی تغییرات در کارایی تکنیکی موضعی و ماهیت بازدهی نسبت به مقیاس بنادر موردمطالعه برای سال‌های 2011 تا 2013 می‌باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل BCC خروجی محور، کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده منطقه‌ی خاورمیانه ارزیابی گردید و سپس بر اساس نتایج حاصل، بنادر کارا با استفاده از روش اندرسون-پیترسون رتبه‌بندی شدند. بر اساس نتایج مدل BCC خروجی محور و بندر امام خمینی (ره)، کارایی عملیاتی ضعیفی را از خود نشان داده و بنادر بوشهر، جبل علی، خورفکان و اسکندریه، بالاترین ضریب کارایی را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش پایانی، پیشنهادایی از جمله قرداد طولانی‌مدت با پورت اپراتورهای با مدیریت قوی، بهینه‌سازی زمان کارکرد یا زمان بیکاری تجهیزات استفاده از سیستم‌های مکانیزه عملیات کانتینری افزایش و بسط ورودی‌ها برای بنادری که تحت بازده به مقیاس افزایشی فعالیت می‌کنند برا کاراتر شدن بنادر ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relative Efficiency Analysis of major Container Ports in Middle East using DEA-AP Approach

چکیده [English]

This study aims to benchmark the efficiency of major Container seaports in Middle East and investigate the changes in the pure technical efficiency, and nature of returns to scale using the Data Envelopment Analysis (DEA) method over the period 2011 to 2013. Firstly the Relative Efficiency of Ports are evaluated via one basic model of DEA namely BCC-O. Then ports are ranked based on the achieved results. To ranking ports which had 1 score efficiency, Anderson-peterson method is used. According to the results of this study, port of Imam Khomeini show relatively low operational efficiency and ports of Bushehr, Jebel Ali, Khorfakkan and Alexandria have the highest score of efficiency. In the final section, suggestions are proposed for the existing problems in port efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maritime transportation
  • container seaports
  • middle east
  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
 [1]Cullinane, K.P.B. Ji, P. Wang, T.F. Song, D.W. c. “The technical efficiency of container ports: Comparing data envelopment analysis and stochastic frontier analysis”,Transportation Research Part A, vol.40, pp. 354–374,2002.

[2] Al-Eraqi, A. S. Mustafa, A. and Khader, A. T. “An Extended DEA Windows Analysis: Middle East and East AfricanSeaports”, Journal of Economic Studies,vol. 37,pp.208-218,2010.

 [3]Yan,J.,Sun, X and Liu,J.J. “Assessing container operator efficiency with heterogeneous and time-varying production frontiers”, Transportation Research part B,Vol.42,pp.172-185,2008.

[4] So,S.H.; Kim,J.J; Cho,J and Kim,D.K, “ Efficiency Analysis and Ranking of Major Container Ports in Northeast Asia: An Application of Data Envelopment Analysis”, International Review of Business Research Papers, vol.16,pp486-503,2007.

[5]  Legato, P. Canonaco, P. M, & Mazza, R “Yard crane management by simulation and optimization”, Maritime Economics & Logistics, vol.11, pp. 36–57, 2009.

[6]  Hung, S. W. Lu, W. M. and Wang, T. P, “Benchmarking The Operating Efficiency of Asia Container Ports”. European Journal of Operational Research, vol.203, pp. 706-713, 2010.

[7] Witzel, M. “A Short History of Efficiency”, Business Strategy Review, vol.13, pp. 38-47, 2002.

 [8] Pierce,j.  “Efficiency Progress in the Newsothwale   Government”, www.treesury.nsw.gov.edu, 1996.

[9] Notteboom, T. Coeck, C. van den Broeck, J. “Measuring and explaining the relative efficiency of container terminals by means of

Bayesian stochastic frontier models”, International Journal of Maritime Economics, vol.14,pp. 83–106.2002.

 [10] Martinez-Budria, E. Diaz-Armas, R. Navarro-Ibanez, M. and Ravelo-Mesa, T. « A study of the efficiency of Spanish port authorities using data envelopment analysis”, International Journal of Transport Economics, vol.156, pp.237-253, 1999.

 [11] Itoh, H, “Efficiency changes at major container ports in Japan: a window application of data envelopment analysis”, Review of Urban and Regional Development Studies, vol.14,pp. 133–152,2002.

[12] Cullinane, K. P. Ji and Wang,T, “The Efficiency of European Container Ports: A Crosssectional Data Envelopment Analysis” International Journal of Logistics: Research andApplications, vol.9, pp.19-31,2006.

 [13] Kaisar, E.I. Pathomsiri, S. and Haghani, “ A.Efficiency measurement of US ports using data envelopment analysis”, In National Urban Freight Conference, February, Long Beach,pp 45-52,2006.

 [14] Lin, L.C. Tseng, C.C. “ Operational performance evaluation of major container ports in the Asia–Pacific region”. Maritime Policy and Management, vol.34(13),pp535–551,2007

 [15] کیانی مقدم، م. جعفر زاده کناری، م. بخشی زاده،ع. "ارزیابی کارایی نسبی بنادر ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها"، مجله اقیانوس‌شناسی، سال چهارم، شماره 13، بهار 1392.

[16] Munisamy,S and Jun,O, “ Efficiency of Latin American Container Seaports using DEA” , Proceedings of 3rd Asia-Pacific Business Research Conference, February, Kuala Lumpur, Malaysia, pp.25 – 32,2013.

[17] Kasypi,m. Zaly,m.“ Efficiency of Operations in Container Terminals: A Frontier Method” European Journal of Business and Management, Vol.5, PP.91-106, 2013.

 [18] Dan,l. Weixin,l. Feng,p. “The Efficiency Measurement of Coastal Container Terminals in China” journa of transportation systems and information technology ,Vol.13,pp.10-15,2013.

 [19]  مهرگان، م."مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها(تحلیل پوششی داده‌ها)" جلد اول، چاپ اول،1383، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صفحات 95 الی 97.

[20] آذر، ع، غلامرضایی، د. "رتبه‌بندی استان‌های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها" پژوهش­های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره دوازدهم،1384.

 

[21] رهبر دهقان، ع، اسماعیلی دستجردی پور، ع، دهمرده، ن.  محاسبه انواع کارایى و بازده نسبت به مقیاس در صنعت شیر استان کرمان"، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره چهار، 1391.

[22] کوپر، و، سیفورد، ل، تن، ک. "تحلیل پوششی داده‌ها (مدل‌ها و کاربردها)"، ترجمه علی میرحسنی،1391، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی‌تکنیک تهران)، صفحات 141 الی 146.

[23] Anderson, P. and Petersen, N.C, “ A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis”, Management Science,vol.39, pp.1261–1264,1993.

[24] Budira-Martinez et al. (1999) study the growth of Spanish ports from different groups based on their complexity in terms of relative efficiency using the DEA