بررسی وضعیت شرکت های کشتیرانی ایران در زمینه اسناد تجاری مورد نیاز حمل و نقل

نوع مقاله : کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

چکیده

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال می‌باشد که شرکت های حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کشورمان در زمینه اسناد تجاری مورد نیاز حمل و نقل چه میزان آشنایی دارند؟. با توجه به این سوال، تحقیق حاضر دارای ماهیت کاربردی و از لحاظ روش، در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. پس از مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه‌ای از 3 سؤال عمومی و 10 سؤال تخصصی جهت پاسخگویی به سؤال و فرضیه تحقیق تشکیل شده است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 7 نفر از کارشناسان فروش و اسنادی شرکت‌های کشتیرانی و پایایی پرسشنامه توسط آزمون کرونباخ (84/0) مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق از نظرات 100 نفر از کارشناسان فروش و اسنادی شرکت های کشتیرانی در قالب پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرینوف مشخص شد که داده‌ها پارامتریک هستند و از بین آزمون‌های پارامتریکی، آزمون T تک نمونه ای جهت تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه بکار گرفته شد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که این شرکت ها با 6 سند از 10 سند تجاری مورد نیاز آشنایی دارند. برای آشنایی کامل با اسناد برگزری کارگاه های آموزشی برای افراد مرتبط با اسناد پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

study on Iranian Shipping Company status relate to commercial documents for transportation

نویسنده [English]

  • H Ghorbanian 2
چکیده [English]

this research follow to answer this question: how much Iranian shipping company familiar with requirements of commercial documents for transportation?. ref to the question, the paper has application nature and in terms of methodology it is a survey-descriptive research. after study of literature review, questionnaire developed to answer research question. it consist of 3 general and 10 specialized questions. use opinions of 100 person of sell and document experts of shipping company in forms of questionnaire. Smirinov test result show data is parametric and to analyses of questionnaires show used T test. findings of research show these shipping company familiar with 6 of 10 documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shipping company
  • commercial document
  • transportation
]1[ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). 1390، انتشارات سمت، تهران.
]2[ جلیلی­خامنه، یاسمین، متین، مهراب، بابایی، امیرحسین، میرکمال، زهره، حمل و نقل کالاهای خطرناک. 1384، انتشارات راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تهران.
]3[ حسن زاده، م.حمدعلی، حمل و نقل چندوجهی، ابزار توسعه پایدار تجارت. نخستین همایش حمل و نقل چندوجهی، تهران، صص 1-12، 1391.
]4[ حسینی، حسین، نظام حقوقی بارنامه های دریایی در حقوق ایران. 1392، انتشارات زبانکده پردیس، تهران.
]5[ خان احمدی، مهدی، صالحی، سارا، رضائی، نیره، نقش ریسک در اعتبارات اسنادی براساس اینکوترمز 2010. همایش ملی ایده­های نو در حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1390.
]6[ شریفی، نعیم، جایگاه حمل و نقل و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد کشور:یک تحلیل داده-ستانده. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 2 (5)، صص 207-237، 1391.
]7[ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، آیین­نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا. 1380.
]8[ شیرازی، فربد، پژوهش های موردی در روش­های پرداخت بین­المللی. 1390، انتشارات کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، تهران.
]9[ عباسی، علی­اصغر، مدیریت خرید و سفارشات خارجی و مذاکرات بازرگانی. انتشارات ترمه، فصل چهارم.
]10[ مافی، هدیه، محسن­زاده، ایمان، مقایسۀ اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل. فصلنامه مجله حقوقی، دوره 6، شماره 1، صص 301-323، 1394.
]11[ محمدی، ناصر، قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن. 1394، انتشارات نشر وکیل، تهران.
[12] Jones, R. Kinsler, J. & Moens, G. International Trade and Business Law Annual, Australian Institute of Foreign, Comparative Law, Routledge-Cavendish, 2000.
[13] MAERSK Line, Dangerous goods transport documentation requirements, 2012.
[14] Uganda Revenue Authority, Required Documents at The Point Of Entry. P 2, 2012.
[15] UNCTAD, Review of Maritime Transport 2015. United Nations Publication, 2015.
[16] UNDP, Shipping and Incoterms. United Nations Publication. P 19, 2012.
[17] United Nations, Recommendations of transport of Dangerous Goods, Vol 1, pp 19-21, 2009.
[18] University of Helsinki, Shipping and Export Documents. Published by Department of Forest Economy, pp 1- 12, 2002.
]19[ میرباقری رودباری، آرین، وضعیت اسناد تجاری در ایران و بررسی تطبیقی آن با سایر کشورها. همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت، مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، 1391.
]20[ باقری، معتمد، رنگرز باسلیقه، فرهاد، اسناد تجاری در حقوق تجارت. اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، 1394.
]21[ اسدزاده طالعی، سیدحسن، بررسی تطبیقی توثیق اسناد تجاری در حقوق انگلستان و کنوانسیون های ژنو و آنسیترال. کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، تهران، موسسه ایده پرداز پایتخت ویرا، 1394.
]22[ هاشمی، مهدی، عاشوری، اسد، ابراهیمی، بهنام، بررسی تبیینی اسناد تجاری الکترونیکی. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد، دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد دامغان، 1394.
]23[ احمدی فر، ریحانه، اثر مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری. همایش ملی مدیریت و آموزش، ملایر، دانشگاه ملایر، 1394.